Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-10-14 17:00:35

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: RÄTTELSE: Railway Metrics and Dynamics AB vinner tilldelning för Trafikverket om automatiserad mätning av järnvägsanläggningen

Rättelse på grund av att felaktig utskicksmall användes. Nedan korrekt pressmeddelande.

Railway Metrics and Dynamics AB anbud till Trafikverkets upphandling ”KOM-4015140, Innovationsupphandling – Avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen”, har idag antagits.

Upphandlingen sker i flera steg, och tilldelningen betyder att Railway Metrics and Dynamics AB har gått vidare. Bolagets totala anbudspris i det här steget är 7,326 miljoner kronor.

– Det här beskedet betyder oerhört mycket för bolaget, då vi nu får arbeta med en helt ny kundkategori, det vill säga övervakning av fast infrastruktur. Våra nuvarande kunder har främst rullande materiel, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics AB.

Ökad automatisering och digitalisering möjliggör ett mer tillståndsbaserat och prediktivt underhåll av anläggningens tillgångar. Det bidrar till bättre punktlighet och ökad konkurrenskraft.

– Vårt mål är att en allt större del av både persontransporter och gods ska kunna flytta över till järnvägen. Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete med Trafikverket och vet att vår teknologi är helt rätt för den här upphandlingen, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics.

Trafikverket vill med upphandlingen gå från forskning till nytta och på sikt kunna implementera nya lösningar, metoder och verktyg för att öka säkerheten och punktligheten i sina leveranser.

– Ska vi snabbt få till ett effektivt, pålitligt och klimatsmart transportsätt som klarar framtidens behov så måste vi tänka nytt. Vår unika plattform kan med hjälp av prediktiv analys och Machine Learning hjälpa till att säkra driften i ett järnvägssystem som hela tiden växer i omfattning och blir mer komplext, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics.

Läs mer om Automatiserad mätning av järnvägsanläggningen här: https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/forskning-och-innovation/aktuell-forskning/transport-pa-jarnvag/automatiserade-matningar-av-jarnvagsanlaggningen/

Avtalet som Railway Metrics and Dynamics tecknar med Trafikverket för steg 2 av upphandlingen gäller som längst till och med juni 2024. Avtalet är föremål för sedvanlig avtalsspärr inom ramen för de regler som gäller vid en offentlig upphandling. Överprövningstiden är tio dagar från dagens datum. Railway Metrics and Dynamics AB kommer att meddela marknaden om något väsentligt i avtalet förändras eller om avtalet överklagas.

Denna information är sådan som RMD är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-14 kl 17.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Om RMD

RMD är ett svenskt teknikföretag, baserat i Stockholm, som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset manage­ment’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsin­dustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruk­tur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarkna­den, samt humanmarknaden. För järnvägsin­dustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva trans­port med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Prenumeration