Hem

Reports

Publicerat: 2022-10-28 08:00:00

Medfield Diagnostics AB: Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delårsrapport

1 januari - 30 september 2022

 

Medfield Diagnostics AB (publ)

556677–9871

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022.

 • Omsättningen uppgick till 2 213 (1 896) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 715 (-1 597) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,05) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till 13 370 (-7 390) KSEK

Rapportperioden 1 januari – 30 september 2022

 • Omsättningen uppgick till 6 724 (6 400) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 764 (-5 668) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,16) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till 5 285 (7 294) KSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Medfield och FlexMed meddelade i september att man har skrivit ett ”Memorandum of Understanding” för att påbörja förhandlingar om att ingå ett distributörsavtal där FlexMed ska verka som distributör i Grekland för Medfields produkter. FlexMed är en organisation under stark utveckling och har ett mycket intressant affärsnätverk inom Medfields område, beslutsstödsystem för diagnos av akut stroke i en pre-hospital och hospital miljö. Tillsammans ska bolagen bidra till att ytterligare effektivisera den akuta strokevården i Grekland och medelhavsområdet. Parterna är överens om att man ska vara klar med ett distributörsavtal under oktober månad i år.

 

 • Medfield och Dedalus meddelade den 9 september att man har skrivit ett ”Memorandum of Understanding” för att kunna påbörja ett samarbete för att utveckla mer effektiva lösningar för akut strokesjukvård. Dedalus är experter på utveckling av mjukvarubaserade lösningar för effektivisering av sjukvården och har verksamhet över hela världen. Tillsammans ska bolagen bidra till att ytterligare effektivisera den akuta strokevården.

 

 • Medfield Diagnostics meddelade den 1 juli utfallet av den företrädesemission av units, som avslutades den 28 juni 2022. Företrädesemissionen övertecknades till totalt 110,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 21,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,2 miljoner kronor.

 

Genom Företrädesemissionen ökade Medfields aktiekapital med 380 821,500 kronor, från 2 665 751,625 kronor till 3 046 573,125 kronor. Antalet aktier ökade med 5 077 620 till 40 620 975 aktier.

 

Genom Företrädesemissionen emitterades även 1 015 524 teckningsoptioner av serie TO 2, vilka berättigar till teckning av 1 015 524 aktier i Bolaget. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Medfield under teckningsperioden från och med den 26 juni 2023 till och med den 3 juli 2023.

 

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 10 kronor och inte heller lägre än 5 kronor. Detta innebär att Medfield vid full teckning kan erhålla upp till 10,2 miljoner kronor (före emissionskostnader), beroende på utnyttjandekurs, om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 76 164,300 kronor till högst     cirka 3 122 737,425 kronor.

 

 • Bolaget följer utvecklingen i kriget Ryssland – Ukraina och fortsätter med etablerade rutiner för riskanalysarbetet. Bolagets bedömning är fortsatt att konflikten kommer att ha låg påverkan på bolagets verksamhet.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

     Den 3 till 6 oktober genomförde Medfield Diagnostics AB (publ) en Road Show i Storbritannien. Medfield besökte ett antal potentiella kunder och key opinion leaders (KOL) inom Stroke. Resan inleddes med ett besök på Kings College Hospital i London. Vidare genomfördes ett antal möten i Glasgow, Preston och Manchester. Storbritannien är en av Medfields viktigaste marknader, där stroke är en ledande orsak till dödsfall och funktionshinder.

 

 • Den 10 till 12 oktober genomförde Medfield ett möte med FlexMed Technologies som är en potentiell distributör i Grekland. I samband med mötet besöktes ett flertal sjukhus och institutioner i området runt Aten.
 • Som ett led i det "Memorandum of Understanding" (MoU) som 12 september 2022 skrevs mellan Medfield Diagnostics och Flexmed, har FlexMed den 27 oktober 2022 lagt en första order på 3 system MD100 Strokefinder. Instrumenten kommer att placeras för kliniskt bruk på utvalda kliniker i Aten.

MoU omfattar också en utvärdering av den grekiska marknaden och därefter ska parterna ingå ett distributörsavtal.

Detta är bolagets första kommersiella order efter att bolaget erhöll CE-certifiering enligt MDR i juni 2022.

 

 

 

VD kommentar

 

Mot lansering

CEO Stefan Blomsterberg kommentar det senaste kvartalet

 

Under kvartalet har vi genomfört förändringar som innebär att vi ställer om – från att vara ett utvecklingsbolag till att påbörja marknadsföring och försäljning på den europeiska marknaden.

 

CE-certifikat för vår produkt MD100 Strokefinder, som vi erhöll i juni år var en stor framgång för Medfield och gör att bolaget nu inleder marknadsföring och försäljning av våra produkter på den europeiska marknaden.  

 

För att möta denna framgång har vi under kvartalet ställt om organisationen - från att befinna oss i utvecklingsfas till att positionera oss för marknadslansering. Omställningen har varit intensiv och effektiv, och redan i juli påbörjades rekryteringen av nödvändiga nyckelkompetenser för lanseringen. Jonas Liljedal har rekryterats som Head of Sales & Marketing med omfattande säljerfarenheter från Medtech. Jessica Ryler har rekryterats som ny Head of QA/RA och Erik Kullgren kliver in som CFO på deltid. Därmed finns det en starkare organisatorisk infrastruktur på plats för att facilitera den kommande lanseringen och försäljningen av MD100 Strokefinder i Europa. 

Ett första viktigt steg i expansionen av vårt europeiska distributörsnätverk var när vi i september ingick vi ett ”Memorandum of understanding” (MoU) med distributören FlexMed Technologies, som innebär att vi inlett förhandlingar om att FlexMed eventuellt kommer kunna verka som distributör av våra produkter i Grekland.

MD100 Strokefinder har goda möjligheter att effektivisera akut strokevård i den grekiska ö-världen och minska tiden från skada till behandling. Vi har fortsatt att stärka relationen med FlexMed under kvartalet och hade ytterligare ett möte med bolaget i oktober. Målet är nå ett distributörsavtal under hösten. Detta skulle kunna generera betydande försäljning för Medfield eftersom antalet strokefall i Grekland uppgår till ca 35 000 årligen och incidensen bedöms öka med 19 procent fram till 2035. Men också för att stora regionala skillnader på tillgången på strokeenheter gör att det finns ett uppdämt behov av en bättre och mer likvärdig strokevård i Grekland.  

 

Under kvartalet ingick vi även ett MoU med Dedalus Sweden AB som bland annat arbetar med utveckling av digitala vårddatasystem. Det planerade samarbetet ska leda till väl utvecklade gränssnitt mellan MD100 Strokefinder och patientdatasystem. Datatillgänglighet är en förutsättning för snabba vårdinsatser och något som ofta lyfts fram i våra dialoger med vårdpersonal. Vi hoppas kunna öka tillgängligheten och kommer informera marknaden så snart vi har ytterligare nyheter inom ramarna för avtalet.

 

Medfield deltog i september på Ambulansledningskongressen FLISA i Piteå där strategiska kontakter etablerades som kan bana väg för nya affärsmöjligheter också i norra Sverige. Norrland som region är i stort behov av effektiva prehospitala beslutstödsmetoder som MD100 Strokefinder kan erbjuda då avstånden som ambulanssjukvården opererar inom är enorma.

 

Det kommande kvartalet har vi ett flertal planerade sälj- och marknadsaktiviteter som är centrala för arbetet med Medfields varumärke internationellt. Fokusaktiviteter i närtid är bland annat världsstrokekongressen i Singapore samt kundbesök i Norge och Holland.

 

Lanseringsfasen medför ett starkt fokus i bolaget på kundaktiviteter och produkttillgänglighet där vi ser fram emot att kunna skörda frukten av vårt hårda arbete och generera ännu större värde i bolaget med en tydlig tillväxt. Jag ser fram emot att fortsatt uppdatera er aktieägare om denna resa.

 

Göteborg den 28 oktober 2022
Stefan Blomsterberg, VD

 

Om Medfield

 

Prehospital diagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics har som mål att på ett signifikant sätt bidra till att förbättra precisionen i beslutsunderlaget vid misstänkta hjärnskador.

En snabbare och tidigare diagnos av patienter möjliggör snabbare behandling, minimerar onödigt lidande och förbättrar patientens chans till tillfrisknande vilket också ger kostnadsbesparingar för vård och samhälle. För att stödja utvecklingen av effektiva vårdprocesser har Medfield Diagnostics utvecklat MD100 Strokefinder System, med primära syftet att utgöra ett kliniskt beslutsstöd i den akuta bedömningen och handläggningen av patienter med misstänkt stroke eller traumatisk hjärnskada.

MD100 Strokefinder-systemet innehåller artificiell intelligens (AI), avancerad mjukvara och mikrovågsteknologi och kan användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhusmiljön.

 

 

 

Bolagsstruktur

Medfield Diagnostics AB innehar 100 procent av kapital och röster i Medfield Asia Ltd Hongkong. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§.

 

Finansiell utveckling under perioden

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter under första nio månaderna uppgick till 6 724 KSEK (6 400) och består av försäljning 0 KSEK (400), aktiverat arbete för egen räkning 6 085 KSEK (5 643) samt övriga rörelseintäkter inklusive förändring av lager av produkter i arbete om 639 KSEK (357).

 

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -5 764 KSEK (-5 668).

 

 

Likvida medel

Per den 30 september 2022 uppgick Bolagets likvida medel till 15 342 KSEK (13 870). Kassaflöde från den löpande verksamheten under första nio månaderna uppgick till -6 297 KSEK (-5 857). Totalt kassaflöde för de första nio månaderna uppgick till 5 285 KSEK (7 294) varav från nyemission och lån 17 667 KSEK (18 797).

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Medfield är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras.

 

I tillägg till styrelsen använder bolaget kvalificerade rådgivare inom teknik, juridik och finans för att minimera risker och negativa effekter för bolaget.

 

Marknaderna för Medfields produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ett volatilt köpbeteende. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2022, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet uppgick i slutet av kvartal 3 till 3 046 573,12 SEK (2 665 751,62) fördelat på 40 620 975 aktier (35 543 355). Aktiens kvotvärde är 0,075 SEK (0,075). Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen MEDF. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personaloptionsprogram

Medfield har av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Fullt nyttjade omfattade optionsprogrammen 1 061 002 aktier vilket innebar en total utspädning på maximalt 4,8%.

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i senaste årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevlandsprincipen.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2023-02-24 Bokslutskommuniké för 2022

 

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

 

Göteborg den 28 oktober 2022

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD

Telefon: 031-160668

E-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

 

Resultaträkning KSEK

Jul-Sep 2022

Jul-Sep 2021

Jan-Sep 2022

Jan-Sep 2021

Jan-Dec 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

0

0

0

400

400

 

 

 

 

Förändring av lager av produkter i arbete

0

51

-14

225

237

 

 

 

 

Aktiverat arbete för egen räkning

2 212

1 785

6 085

5 643

7 602

 

 

 

 

Övriga rörelseintäkter

1

60

653

132

556

 

 

 

 

Summa

2 213

1 896

6 724

6 400

8 795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvfabrikat och komponenter

-39

-263

-142

-1 028

-1 089

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

-1 860

-1 563

-6 152

-5 411

-7 435

 

 

 

 

Personalkostnader

-2 028

-1 670

-6 190

-5 631

-7 531

 

 

 

 

Avskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Övriga rörelsekostnader

-1

-3

-4

-3

-3

 

 

 

 

Summa rörelsens kostnader

-3 928

-3 499

-12 488

-12 073

-16 058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

-1 715

-1 603

-5 764

-5 673

-7 263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från försäljning kortfristig placering

0

23

0

23

23

 

 

 

 

Räntekostnader

0

-17

0

-18

-18

 

 

 

 

Summa resultat från finansiella poster

0

6

0

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

-1 715

-1 597

-5 764

-5 668

- 7 258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodens förlust

-1 715

-1 597

-5 764

-5 668

-7 258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansräkning KSEK

 

Not

2022-09-30

2021-09-30

2021-12-31

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

 

 

56 723

49 025

50 861

Patenter, varumärke och liknande rättigheter

 

 

2 575

2 229

2 351

 

 

 

59 298

51 254

53 212

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

 

 

864

864

864

 

Summa anläggningstillgångar

 

 

60 162

52 118

54 076

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager mm

 

 

 

 

 

Varulager

 

 

1 683

1 684

1 697

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

 

0

0

0

Aktuella skattefordringar

 

 

389

389

214

Övriga kortfristiga fordringar

 

 

359

311

376

Förutbetalda kostnader och upplupna

intäkter

 

 

694

638

569

 

 

 

1 442

1 338

1 159

 

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga fordringar

 

 

0

0

0

 

Kassa och bank

 

 

15 342

13 870

10 057

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

 

18 467

16 892

12 913

 

Summa tillgångar

 

 

78 629

69 010

66 989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansräkning KSEK

 

Not

2022-09-30

2021-09-30

2021-12-31

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

 

3 047

2 666

2 666

Reservfond

 

 

275

275

275

Fond för utvecklingsutgifter

 

 

37 789

30 092

31 928

 

 

 

41 111

33 033

34 869

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Överkursfond

 

 

137 551

120 264

120 264

Balanserad förlust

 

 

-97 692

-82 737

-84 573

Årets resultat

 

 

-5 764

-5 668

-7 258

 

 

 

34 095

31 859

28 433

 

Summa eget kapital

 

 

75 206

64 892

63 302

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

 

516

767

641

Övriga kortfristiga skulder

 

 

300

1 224

841

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

 

2 607

2 127

2 205

Summa kortfristiga skulder

 

 

3 423

4 118

3 687

 

Summa eget kapital och skulder

 

 

78 629

69 010

66 989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflödesanalys

 

Not

Jul-Sep

2022

Jul-Sep

2021

Jan-Sep

2022

Jan-Sep

2021

Jan-Dec

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat före finansiella poster

 

 

-1 715

-1 603

-5 764

-5 673

-7 263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhållen ränta

 

 

0

0

0

0

-18

 

Erlagd ränta

 

 

0

-17

0

-18

0

 

Betald preliminärskatt

 

 

-58

-58

-175

-175

0

 

 

 

 

-1 773

-1 678

-5 939

-5 866

-7 281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökning/minskning övriga varulager

 

 

0

-50

14

-224

-237

 

Ökning/minskning kundfordringar

 

 

0

500

0

0

0

 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

 

 

639

186

-109

-143

-139

 

Ökning/minskning leverantörsskulder

 

 

-342

-1 568

-124

283

158

 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

 

 

-609

-167

-139

93

- 213

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

 

-2 085

-2 777

-6 297

-5 857

-7 712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

 

 

-2 212

-1 785

-6 085

-5 643

-7 602

 

Investeringar i dotterbolag

 

 

0 

0 

0

-3 

-2 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

 

-2 212

-1 785

-6 085

-5 646

-7 604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyemission

 

 

17 667

-1 828

17 667

18 797

18 797

 

Lån

 

 

0

-1 000

0

0

0

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

 


17 667


-2 828


17 667


18 797


18 797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodens kassaflöde

 

 

13 370

- 7 390

5 285

7 294

3 481

 

Likvida medel vid periodens början

 

 

1 972

21 260

10 057

6 576

6 576

 

Likvida medel vid periodens slut

 

 

15 342

13 870

15 342

13 870

10 057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter

Not 1 Förändring av eget kapital

 

Aktie-
kapital

Reserv-

fond

Fond för   utvecklings-utgifter

  Över-
  kurs-
  fond

Övrigt
fritt eget
kapital

 Summa
eget
kapital

Eget kapital 2021-12-31

 2 666

275

31 928

120 264

   -91 832

 63 302

Nyemission

   381

 

 

 20 945

   

 21 326

Emissionskostnader

 

 

 

  -3 658

 

  -3 658

Omföring av utvecklingskostnader

 

 

 5 861 

 

    -5 861

   

Resultat Q1 2022

 

 

 

 

    -1 504

  -1 504

Resultat Q2 2022

 

 

 

 

    -2 545

  -2 545

Resultat Q3 2022

 

 

 

 

    -1 715

  -1 715

Eget kapital 2022-09-30

 3 047

275

37 789

137 551

  -103 457

75 206

 

 

 

 

 

 

 

Aktiekapitalet består av 40 620 975 aktier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group