Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-03 16:41:43

Tendo AB: Valberedning i Tendo utsedd

Valberedningen i Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") har utsetts och består av representanter för Bolagets tre största aktieägare samt styrelsens ordförande.

Vid årsstämman den 19 maj 2022 beslutades att Tendo ska ha en valberedning som ska bestå av styrelseordförande och representanter för de två (2) röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år. Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 30 september 2022. Då näststörsta aktieägaren och tredjestörsta aktieägaren har lika stora innehav, har de tillsammans pekat ut en ledamot till valberedningen. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Om någon av aktieägare utsedd ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om ledamot lämnar sin post fortsätter valberedningen med två (2) ledamöter och den ledamot som representerar den röstmässigt störste ägaren har i sådant fall utslagsröst fram tills att den aktieägare som nominerat ledamoten utsett en ersättare. 

 

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av:

  • Gunnar Telhammar, utsedd av Sofie Woge
  • Rickard Mosell utsedd av Pontus Renmaker och Robin Gustafsson
  • Styrelseordförande Mette Gross

 

Årsstämman i Tendo kommer att hållas i Lund den 5 maj 2023.

 

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedning via e-post till mette.gross@lehdab.com, eller med vanlig post till adress: Tendo AB, Scheelevägen 15, 223 63 Lund, att Valberedningen. För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 24 februari 2023.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 - 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tendo AB

Utskick från Spotlight Group