Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-07 14:36:50

Tendo AB: Tendo offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för tredje kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

2022.07.01 – 2022.09.30 (tredje kvartalet)

  • Bolagets nettoomsättning uppgick till 4 KSEK (0 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 311 KSEK (-213 KSEK).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -2 958 KSEK (-688 KSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,06 SEK).

 

2022.01.01 – 2022.09.30 (första nio månaderna)

  • Bolagets nettoomsättning uppgick till 7 KSEK (2 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 627 KSEK (-1 117 KSEK).
  • Periodens kassaflöde uppgick till 5 769 KSEK (-1 813 KSEK).
  • Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 9 985 KSEK (1 451 KSEK).
  • Soliditeten uppgick den 30 september 2022 till 92 % (72 %).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,66 SEK (-0,31 SEK).

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 

Tendo beviljas viktig registrering från Läkemedelsverket inför marknadslansering av Tendo OneGrip

Den 6 juli meddelar Tendo att Bolaget har blivit registrerade som medicinteknisk tillverkare av specialanpassade produkter från Läkemedelsverket. Godkännandet är ett viktigt steg inför marknadslanseringen av Bolagets produkt Tendo OneGrip som är planerad till Q1 2023.

 

Tendo färdigställer ram för kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485

Den 30 september meddelar Tendo att ramen för Bolagets kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485 är färdigställd och övergår nu till ett löpande arbete för att hålla systemet uppdaterat i takt med den fortsatta utvecklingen av Tendo.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

Tendo presenterar på Sedermeradagen i Malmö

Den 5 oktober presenterar VD Sofie Woge på Sedermeradagen i Malmö. I presentationen beskrivs Bolaget och utvecklingen av Bolagets första produkt, Tendo OneGrip. Presentationen går att se här.

 

Valberedning i Tendo utsedd

Den 3 november meddelar Tendo att valberedningen har utsetts och består av Gunnar Telhammar, Rickard Mosell och styrelseordförande Mette Gross. Årsstämman i Tendo kommer att hållas i Lund den 5 maj 2023.

 

VD kommenterar

Vi närmar oss slutet av 2022, ett mycket betydelsefullt år för Tendo med börsnotering och viktiga framsteg med produktutvecklingen av vår första produkt, Tendo OneGrip. De senaste månaderna har varit utvecklingsintensiva och i takt med att vi tar allt större steg mot vår kommande marknadslansering har vi under det senaste kvartalet beställt och fått levererat komponenter som är avgörande i vår fortsatta utveckling av produkten. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi vidare med produktutvecklingen och vi är fortsatt positiva till att nå en första order av Tendo OneGrip under första kvartalet 2023.

 

De senaste månaderna har vi ägnat mycket tid till att förbereda vår litteraturstudie och vår användarvänlighetsstudie som ska slutföras under det fjärde kvartalet. Förberedelserna har varit till stor nytta och bidragit till att vi ligger i linje med kommunicerad tidsplan när vi går in i det sista kvartalet för året. Våra studier bidrar givetvis med viktiga insikter inför färdigställandet av Tendo OneGrip och vår användarvänlighetsstudie ger oss dessutom möjlighet att lära oss ytterligare om våra potentiella användares behov och önskemål.

 

I linje med den strategi som vi kommunicerade i samband med vår börsnotering blev vi i somras registrerade som medicinteknisk tillverkare av specialanpassade produkter från Läkemedelsverket, ett mycket viktigt steg inför vår marknadslansering. Som tidigare nämnt för en specialanpassad produkt med sig flera fördelar, däribland en kortare väg till kommersialisering, möjlighet att bedriva försäljning utan krav på upphandling samt en tätare dialog med slutanvändare som underlättar vid uppföljning. Dessutom behöver en specialanpassad produkt inte kontrolleras av ett granskande organ, vilket gör att vi kan undvika en tids- och resurskrävande process som riskerar att medföra omfattande kötider. Detta är givetvis glädjande då det innebär att vi kan upprätthålla vår ambitiösa marknadsstrategi och lansera Tendo OneGrip i början av 2023.

 

Tidigt i höstas färdigställde vi, tillsammans med vår samarbetspartner ImproveMatic ApS, ramen för vårt kvalitetsledningssystem (QMS) i enlighet med ISO 13485, som säkerställer att i uppfyller standarden för att tillverka medicintekniska produkter. Ett väl fungerande kvalitetsledningssystem är mycket viktigt för oss och därför är vi glada över att vi nu har fastställt en stabil grund som vi kan fortsätta utveckla i takt med den fortsatta utvecklingen inom Bolaget.

 

Våra fortsatta möten med våra potentiella användare är glädjande som vanligt. Det är alltid motiverande att träffa möjliga användare, mötas av deras positivitet gentemot Tendo OneGrip och djupare förstå deras behov, önskemål och tankar. Vi planerar nu att intensifiera vår kontakt med möjliga användare och kliniker för att förbereda inför marknadslanseringen.

 

Avslutningsvis vill jag tacka hela teamet som dagligen bidrar till utvecklingen av Tendo. Det har varit några intensiva månader och jag är stolt över allas insatser och goda arbete. Det är tydligt att de senaste månaderna har stärkt vår interna kompetens inom utveckling och det regulatoriska arbetet. Jag vill också rikta ett stort tack till våra investerare som tror på Bolaget och Tendo OneGrip och är med på vår fortsatta resa.

 

Ta gärna del av min presentation från Sedermeradagen här.

 

Sofie Woge – VD, Tendo AB

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 - 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tendo AB