Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-10 08:45:21

Abera Bioscience AB: Abera Bioscience AB Delårsrapport Q3 2022

Abera Bioscience AB (publ) publicerar delårsrapport Q3 2022.

Sammanfattning av delårsrapport Q3 2022.

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖRSTA TRE KVARTALEN 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 836 (769) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 847 (-6 554) kSEK.
 • Resultat per aktie: -1,28 (-0,65) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 89 (93) %.
   

FINANSIELL ÖVERSIKT TREDJE KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 047 (306) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 129 (-1 935) kSEK.
 • Resultat per aktie: -0,36 (-0,18) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 89 (93) %.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN JANUARI - MARS 2022

 • Den 19 januari skickade bolaget ut en uppdatering kring den fortsatta forskningen inom onkologi med beskrivningar av de två prioriterade områdena; terapeutiska vaccin och plattformar inom "drug delivery".
 • Den 29 mars meddelade bolaget att de tecknar avtal med NorthX Biologics om GMP-tillverkning och verifiering av tillverkningsprocesser för Aberas vaccinkandidat mot pneumokocker, Ab-01.12.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN APRIL - JUNI 2022

 • Den 28 april meddelade bolaget att de tecknar ett strategiskt partnerskapsavtal med det belgiska neoantigen-bolaget myNEO för samarbete inom individanpassade cancervaccin.
 • Bolaget har publicerat VD-intervjuer med fördjupning i olika delar av verksamheten i syfte att öka förståelsen för bolaget, forskningen och utvecklingen. Dessa finns på Aberas hemsida och Aberas YouTube-kanal.
 • Den 2 maj välkomnade bolaget Mats Lundgren som ny VP Research & Development. Han blir i och med detta heltidsanställd på Abera och lämnar sitt uppdrag som konsult.
 • Den 9 maj meddelade bolaget att de erhåller drygt en miljon kronor i bidrag från Vinnova och Tillväxtverket för att verifiera pneumokock-vaccinets produktionsprocesser på Testa Center.
 • Den 14 juni höll bolaget årsstämma. Florence Vicaire valdes in som ny styrelseledamot. Hon har lång internationell erfarenhet inom kommersialisering i biotech och bioprocessing. Joen Luirink avböjde omval till styrelsen men är fortsatt engagerad i bolagets verksamhet som CTO. Revisorn valdes om på ytterligare ett år. Stämman beslutade om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för PhD Mats Lundgren och Florence Vicaire.
 • Den 15 juni meddelade bolaget att de genomfört en lyckad uppskalning av produktionsprocessen för bolagets vaccinkandidat mot pneumokocker Ab-01.12.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN JULI - SEPTEMBER 2022

 • Abera har deltagit vid flertalet mässor och konferenser under perioden, bl.a. LSX Nordic Congress, NLS Days, World Vaccine Conference och BIO Europe för att presentera bolaget för potentiella samarbetspartners, licens-tagare och investerare.
   

VD HAR ORDET

Trots att omvärlden är turbulent fortsätter Abera utvecklas positivt inom våra projekt och nå våra planerade milstolpar. Perioden har präglats av stort internt fokus på utvecklingen av vår vaccinkandidat mot pneumokocker (som bl.a. orsakar lunginflammation) mot klinisk fas I samt på utveckling inom immunonkologi. Dessutom har vi deltagit på flera konferenser och träffat potentiella licenstagare, investerare och samarbetspartners och gläds åt det ökade intresset för Aberas teknologi och projekt.

Projektet med vår vaccinkandidat mot pneumokocker, Ab-01.12, fortsätter enligt plan. Under Q2 utvecklade vi produktionsprocessen på TestaCenter i samarbete med vår tillverkningspartner NorthX Biologics. Under Q3 har den GMP-anpassade produktionsprocessen verifierats i NorthXs anläggning och under hösten tillverkas material för Tox-studien. Utvecklingen och verifieringen av produktionsprocessen har gjorts på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och resulterat i en signifikant högre produktivitet jämfört med tillverkning i labbet. Det har varit ett mycket lyckat projekt, som dock drivit upp våra kostnader under Q2 och Q3. De närmaste kvartalen ser vi lägre kostnader för tillverkning.

Vi kommer att genomföra de första kliniska studierna på Radboud University i Nederländerna som vi har samarbetet med i många år. Genom det långsiktiga samarbetet kommer vi kunna genomföra de första kliniska studierna till jämförelsevis mycket låga kostnader. Vi räknar med att starta den toxikologiska studien i början av januari och kommer, efter att den är slutförd, behöva ytterligare 14–18 MSEK för att driva Ab-01.12 genom klinisk fas I.

Vi har flera goda möjligheter till bidragsfinansiering för projektet och vi för parallellt diskussioner rörande andra former av finansiering. Så trots det tuffa finansieringsklimatet har jag och styrelsen goda förhoppningar om att finansiera utvecklingen på ett, för aktieägarna, bra sätt. Vi kommer framgent vara fortsatt återhållsamma med kostnader och noga prioritera våra aktiviteter.

Under perioden har vi varit på konferenser som World Vaccine Conference, BIO Europe, Nordic Life Science Days samt LSX Nordic Conference i syfte att träffa potentiella licenstagare, investerare och samarbetspartners. Vi har aldrig tidigare sett ett så stort intresse för Abera från både företag och investerare – det är tydligt att bolaget har kommit upp en nivå i näringskedjan och att vår teknologi ligger rätt i tiden. Vaccinindustrin har, i och med pandemin, fått ett uppsving och nu flyttas fokus från enbart vacciner mot Covid-19 till ett bredare intresse inom området. Som exempel kan nämnas att, trots en i övrigt sur marknad, två amerikanska fas II pneumokock-vaccinbolag har nått en värdering på två respektive tre miljarder USD och att det under hösten har lanserats två nya nasala vacciner. Intresset för både OMV-teknologier och för nasala vacciner är stort vilket återspeglades både i våra möten med företag och de föredrag som hölls på t.ex. World Vaccine Conference.

Inom det mycket spännande området immunonkologi fortsätter Abera utforska möjligheterna och har fått goda indikationer på att vi är på rätt väg. Genom samarbetet med neoantigenbolaget myNEO som inleddes under sommaren arbetar vi nu med en proof-of-concept-studie för en individanpassad cancer-behandling där vi hoppas få resultat under vintern. Behovet av en fungerande plattform är stort och även inom detta område ser vi stort intresse från företag som tror att vår teknologi är lovande.

Omvärlden och det ekonomiska läget är just nu turbulent vilket bl.a. återspeglas på börsen. Abera har gjort stora framsteg de senaste åren och bygger ett plattformsbolag med flera unika projekt som har stort värde även var för sig. Vi har alltid hållit hårt i plånboken och undvikit höga fasta kostnader vilket gör att vi kan anpassa oss till rådande situation och fokusera på de aktiviteter som driver högst värde för våra aktieägare.

Vi har alla, i och med pandemin, lärt oss att vacciner räddar liv och det är nödvändigt att vi fortsätter utveckla nya, effektiva vacciner mot livshotande sjukdomar och mot kommande pandemier. Vi ser därför med tillförsikt på framtiden och arbetar hårt för att fortsätta nå våra uppsatta mål.

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.aberabio.com


Denna information är sådan som Abera Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-10 08:45 CET.

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett nasalt vaccin mot pneumokocker som befinner sig i sen preklinisk fas och inom immunonkologi fokuserar Bolaget på pre-kliniska studier inom individanpassad cancerbehandling.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Abera Bioscience AB

Utskick från Spotlight Group