Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-10 09:00:00

Sensidose Aktiebolag: Sensidose AB delårsrapport 1 januari - 30 September 2022

Tillväxt trots fortsatt komponentbrist och högt fokus på produktutveckling.

Första nio månaderna i sammandrag 2022, i tkr
Nettoomsättning            5 679   (5 177)
Tillväxt 9,7% (-0,3%)
Rörelseresultat -4 095 (-3 674)
Resultat per aktie -0,44 (-0,55)
Likvida medel 17 708 (6 451)

Tredje kvartalet i sammandrag 2022, i tkr

Nettoomsättning 1 785 (2 220)
Tillväxt -19,6% (17,5%)
Rörelseresultat 202 (-673)
Resultat per aktie 0,01 (-0,10)
Likvida medel 17 708 (6 451)

VD-kommentar

Vår nytillträdde vice VD och affärsutvecklare Philip Slätis började på Sensidose med en rivstart genom deltagande på CHPI i Frankfurt 1-2 november. Kongressen är en av de viktigaste mötesplatserna för att knyta kontakter vad gäller in- och utlicensiering av produkter inom läkemedelsindustrin i Europa. Under två intensiva dagar genomfördes ett flertal mycket produktiva möten och en bra plattform skapades för att gå vidare med arbetet att ta Flexilev och MyFID ut på nya marknader samt att hitta ny partner för Norge (se vidare nedan). Vi är naturligtvis glada över att vi kunde förstärka organisationen med vår nya medarbetare Philip Slätis. Med sin gedigna bakgrund och långa erfarenhet i branschen är detta ett betydande tillskott till vår förmåga inom flera områden, bl.a. marknadsföring, expansion på befintliga marknader och affärsutveckling för nya marknader och produkter med vår teknologi.

Sensidose omsättning januari-september ökade med 9.7% jämfört med samma period 2021 vilket är glädjande med tanke på att tredje kvartalet varit utmanande. Tredje kvartalet 2022 präglades av vikande försäljning jämfört med samma period 2021. Ett par faktorer förklarar tappet. Dels var tredje kvartalet 2021 ett ovanligt starkt kvartal men främst ser vi nu effekten av att vi på grund av produktionssituationen gällande MyFID inte kunnat leverera dosautomater till nya patienter som väntar på att starta sin behandling i Sverige och Danmark. Dessa två faktorer gjorde att omsättningen i dessa länder minskade under det tredje kvartalet 2022 jämfört med 2021. Bristen på kritiska komponenter för MyFID har hanterats genom att vi ersatt dem med likvärdiga komponenter till priset av omfattande mjukvaruändringar. Nu är dessa ändringar genomförda, validerade och därmed kan produktionen komma igång. Vi räknar med att under 4:e kvartalet kunna hantera efterfrågan utan försenade leveranser. Eftersom start av behandling tar en viss tid i anspråk för de apparater som är levererade till kund/klinik så vi förväntar oss att först under början på nästa år se en ökning av försäljningen efter att leveranserna kommit igång igen.

Sensidose agent i Norge har under perioden hastigt avlidit och tills vidare hanteras alla frågor gällande Norge av den svenska organisationen. Vi har inlett diskussioner med möjliga nya samarbetspartners och kommer informera marknaden när vi beslutat om vägen framåt.

Vår prisansökan i Finland har börjats behandla av finska prismyndigheten och vi förväntar oss besked i början av 2023. Arbetet med prisansökan i Polen fortgår men tar längre tid då det polska systemet är mer komplicerat och ansökan mer omfattande.

Slutligen kan jag berätta att arbetet med vår manuella dispenser OraFID fortgår bra och i stort sett enligt tidsplan. Vi har en väl fungerande prototyp och omfattande patienttester kommer genomföras under fjärde kvartalet. Vi har även inlett utvärderingen gällande produktionen av själva apparaten, ”Fill and Finish” samt slipar på vår regulatoriska plan.

Efter ett delvis utmanande kvartal med MyFID brist ser vi nu fram emot att återigen kunna förse behövande patienter med ett tillgängligt och uppskattat behandlingsalternativ.

Jack Spira

VD Sensidose

För mer information kontakta

Jack Spira, VD Sensidose AB (publ)
Telefon: +46 10 707 73 80,  jack.spira@sensidose.se

Disclaimer
Denna information är sådan information som Sensidose AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 klockan 09:00 (CET).

Kort om Sensidose

Sensidose AB är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklat och kommersialiserar ett innovativt system för dosering av tabletter, vilket medger en individualiserad optimering av den medicinska behandlingen av Parkinsons sjukdom. Bolaget har försäljning av sin egenutvecklade produkt Flexilev i Skandinavien. Flexilev ges med hjälp av dosdispensern MyFID vilket medger en noggrann och individuell titrering vid varje dostillfälle.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensidose Aktiebolag

Prenumeration