Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-18 08:57:50

Smoltek Nanotech: Smoltek offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, BELARUS, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) ("Smoltek" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner av serie TO 7, som styrelsen beslutade om den 21 september 2022 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 24 oktober 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen avslutades den 16 november 2022 och har tecknats till totalt 65,0 procent där cirka 35,2 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 2,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 27,7 procent tecknas av emissionsgaranter.

Utfallet i Företrädesemissionen 
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 16 november 2022. Det slutliga utfallet visar att totalt 1 206 031 units har tecknats genom Företrädesemissionen, vilket motsvarar 65,0 procent av Företrädesemissionen. 652 666 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 35,2 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 39 024 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 2,1 procent av Företrädesemissionen och 514 341 units tecknas av emissionsgaranter, vilket motsvarar 27,7 procent av Företrädesemissionen. Varje unit i företrädesemissionen består av fyra (4) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 7. Sammantaget tecknades således 4 824 120 nya aktier och 2 412 060 teckningsoptioner av serie TO 7.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 43,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 32,5 MSEK efter utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna som löper från och med den 5 juni 2023 till och med den 19 juni 2023.

Kommentar från Håkan Persson, vd 
”Jag vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare. Med emissionslikviden ser vi nu fram emot att fortsätta utvecklingen av ultratunna kondensatorer och demonstratorer till elektrolysörer, för att vidare förbereda Smoltek för kommersialisering. Vi är övertygade över Smolteks stora potential och ser en spännande utveckling framåt för bolaget” Håkan Persson, vd i Bolaget.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter 
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 28 oktober 2022 med anledning av Företrädesemissionen (”Prospektet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital 
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 4 824 120 från 9 282 895 aktier till 14 107 015 aktier, och aktiekapitalet ökar med cirka 574 687,77 SEK, från cirka 1 105 856,30 SEK till cirka 1 680 540,48 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 2 412 060 aktier, från 14 107 015 aktier till 16 519 075 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 287 343,88 SEK, från cirka 1 680 540,48 SEK till cirka 1 967 884,37 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO 7 
Varje teckningsoption serie TO 7 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023, dock lägst kvotvärdet (0,12 SEK) och högst 13,50 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 7 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 5 juni 2023 till och med den 19 juni 2023.

Betalda tecknade units (”BTU”) 
Handel med BTU sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner genomförs, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 48, 2022.

Ersättning till Garanter 
I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare, däribland Mangold Fondkommission lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 15 procent av det garanterade beloppet i form av units. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold härom senast den 25 november 2022. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 36,00 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 167 092 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Smoltek i samband med Företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.


Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-18 08:58 CET.

För ytterligare upplysningar: 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com    
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 77 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Smoltek Nanotech