Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-18 09:00:00

I Love Lund AB (publ): I Love Lund AB (publ) publicerar delårsrapport för Q3 2022

I Love Lund AB (publ) ("I Love Lund" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapporten för perioden 1 juli – 30 september 2022. Delårsrapporten finns i sin helhet tillgänglig i bifogad pdf-fil, på Bolagets (ilovelund.se) samt Spotlight Stock Markets (spotlightstockmarket.com) hemsida.

 Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2022

  • Ny investering i Pembio AB
  • Följdinvesteringar i befintliga portföljbolag ibland annat Finshark och Imvi
  • Nedskrivningar för befarade förluster minskade
  • Notering på Spotlight Stock Markets handelsplats
  • Uppdelning av aktier, s.k. split, på 10:1
  • Inga större realiserade s.k. exits, d.v.s. fullständiga utförsäljningar av portföljbolag
  • Antalet aktieägare uppgår till över 340, upp 300%+ på årsbasis

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Mindre följdinvesteringar i ett antal portföljbolag
  • Radinn AB för en stor emission på betydligt lägre värdering än tidigare
  • I Love Lund AB utvärderar ytterligare nya investeringar närmare

 

VD har ordet

 

Kära aktieägare.

 

Under årets nio första månader har vår portfölj utvecklats med fem helt nya portföljbolag samt följdinvesteringar har genomförts i ett dussin existerande bolag. Trots marknadsoro och volatilitet tycker jag att vi har lyckats bibehålla en välbalanserad portfölj av bolag med goda tillväxtmöjligheter över tid. En god riskavvägd portföljstruktur, där inte alla ägg läggs i samma korg, är vägen fram i nuvarande snålblåst. Vi känner oss trygga i våra arbetsprocesser och arbetar på långsiktigt.

 

Finansiellt har vi fortsatt en väsentligt stor likviditetsposition om över tiotalet miljoner kronor i slutet av perioden. Investeringstakten har varit mer försiktig än tidigare år och med primärt fokus på existerande portföljbolags behov. Rörelsekostnaderna ökar något under periodens sista kvartal främst på grund av externa kostnader kring notering. Det negativa resultatet från de finansiella posterna har skett i takt med sjunkande aktiekurser och valda nedskrivningar, ofta för befarade istället för bevittnade, förluster. Sammantaget ger periodens niomånadersresultat i resultaträkningen ett tapp på bokföringsmässigt SEK 7 885 917, där även trenden bestått för det senaste tredje kvartalet med SEK 2 326 186.

 

Under senaste kvartalet har det internt bedömda substansvärdet bibehållit sig någorlunda stabilt, till SEK 211,19 per aktie.

 

Vår nuvarande situation med mycket hög soliditet och en ordentligt stor kassaposition har skapat finansiell styrka och operativ flexibilitet. Det passar väl när vi nu går in i sluttampen av detta år, för den generella aktiemarknaden ett tufft annus horribilis, vilket just för oss ger förutsättningar att tillvarata de investeringsmöjligheter och klara de hårda utmaningar som uppstår.

 

Ständigt håller vi uppsikt över våra mest väsentliga innehav för att på bästa sätt kunna justera med kapital och eller råd till ledningarna, extra viktigt nu i dessa dyrtider. Liksom de fem senaste kvartalen rekommenderar vi entreprenörerna konservering av sitt tillgängliga fria kapital, att spänna bågen något mindre hårt och ha ett utökat fokus på vinstgenerering och finansiering istället för att ta marknad. Bistra tider, lågkonjunktur och minimal riskaptit är verkligheten våra egna portföljbolag navigerar i. Kommande emissionsrundor kräver just nu stora rabatter för att attrahera kapitalet som ofta värderar utifrån bolags runway, dvs tills kassan sinat, inte för andra inneboende kvaliteter.

 

I tredje kvartalet genomfördes investeringar i existerande bolag, i bland annat Finshark, LifeFinder, Imvi och Radinn. Det sistnämnda genomför även i kommande kvartal en emission på en relativt klart lägre värdering och med stor utspädning vid uteblivet deltagande. Speciellt vill jag hälsa vårt senaste nyförvärv välkommet - Pembio AB - som vi nyligen investerat en halv miljon kronor i. Pembio har skapat nästa generations produktivitetsplattform som ger teams och bolag verktygen de behöver för att lyckas med hybrid-remote arbete i digitala arbetsrum. Vi blir första externa aktieägare, och med kapitalet kan bolaget nu öka satsning på marknadsföring och marknadsinträde.

 

Antalet aktieägare, s.k. ilovelundare, har under period ökat kontinuerligt, och uppgår i skrivande stund till ca 350 st, upp över 300% på årsbasis. Vissa har tillkommit via vårens emission och ägarspridningar, och andra efterföljande vår notering på Spotlight i september. Med noteringen når vi nu lättare nya investerargrupper samt ger våra aktieägare möjligheten att ompositionera sig. De tre primära syftena med noteringen är tillgänglighet, exponering och positionering. Strategiskt, operativt och taktiskt bibehåller vi samma verksamhetsmål som tidigare. Själva aktiekursen ses som en residual. Vi talar därför inte upp kursen, stödköper inte, och har ingen omsättningsgarant.

 

På aktivitetssidan har vi genom hela året, och fortsatt under tredje kvartalet, genomfört företagspresentationer av flera av våra portföljbolag, normalt första fredagen i varje månad. Även sociala aktiviteter genom allt från sportfrukostar, lunchmöten och övriga samkväm på lokal har varit välbesökta. Allmän match-making och rådgivning pågår naturligtvis kontinuerligt. Och så vill jag slå ett slag för alla våra obokade drop-in möten på torsdagseftermiddagar. Då får jag och team möjlighet att träffa både våra aktieägare och andra, i grupp eller enskilt. Alla dessa möten är ovärderliga inslag för att tillgängliggöra och synliggöra varandra i vårt I Love Lund-nätverk.

 

Så med ovan faktorer i minnet vill jag understryka att som kärnverksamheter inte bara hårda värden, utan även mjuka och indirekta värden, anammas av vårt fina bolag. Var delägare kan maximera sin egen värdeutveckling med vårt erbjudande om både goda investeringar och aktiviteter i Lund. Just därför vågar jag påstå att en investering med I Love Lund nog allt kan vara den mest meningsfulla finansiella investering en Lundabo faktiskt kan göra.

 

Behovet av en lokalt förankrad investeringsportfölj i Lund är tydlig. Det behovet känner jag att vi levererar väl på. Vår lokala stöttning med kapital, kompetens och nätverk behövs som allra mest just nu i lågkonjunkturens dalgång.

 

Lund är bäst och det är en sann ynnest att få utvecklas och verka i Lund mitt bland alla oss trevliga och hjärtliga lundensare, var dag. Och med oss blir Lund starkare. Vi gör riktig nytta.

 

Björn Englund

Verkställande direktör

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

Kommande rapporttillfälle

Bokslutskommuniké 2022 – 17:e februari 2023

 

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Englund, VD,

Telefon: +46 73-529 53 33

E-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Hemsida: www.ilovelund.se

 

Denna information är sådan information som I Love Lund AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 18 november 2022 klockan 09:00 CET

 

Om I Love Lund AB (publ):

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investeringsverksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötesaktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio (50) bolag varav den stora merparten är onoterade. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. I Love Lunds investeringsportfölj har en bred och diversifierad sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. Mer information finns på www.ilovelund.se.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)

Prenumeration