Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-24 07:54:31

C Security Systems AB: DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - SEPTEMBER 2022

Årets nio första månader i korthet

 • Koncernens intäkter i perioden januari till september 2022 ökade med 379% jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen minskade med 4% under samma tidsperiod. Ökningen av koncernens intäkter drivs av dels en uppbyggnad av vårt varulager av färdigställda produkter och dels av intäkter från utvecklingsprojektet “Spåra Lantdjur”. I projektet får vi ersättning för våra utvecklingskostnader från Jordbruksverket och projektet förväntas pågå fram till juni 2023 och har en budget på 5,9 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -14 794 (kSEK -11 321) för perioden januari till september 2022. Resultatet påverkas av dels högre kostnader för organisationen men mildras av högre intäkter.
 • Periodens resultat uppgick till kSEK -15 394 för perioden januari till september 2022 (kSEK -11 258).             I kvartal 3 2022 ser vi ett trendbrott, att periodens resultat är bättre än samma period i 2021. Detta beror på ett aktivt arbete med våra kostnader.
 • Kassaflödet uppgick till -24 029 kSEK   (645 kSEK) för perioden januari till september 2022 , främst påverkat av återbetalning av lån och leverantörsfakturor i början på året. Kassaflödet för kvartal 3 2022 uppgick till 59 kSEK (-364 kSEK).

kSEK                   jan-sep 2022 jan- sep 2021        Förändring årsvis

Rörelsens intäkter (kSEK) 4 014 838 379 %
Nettoomsättning (kSEK) 1 609 1 682 -4 %
Rörelseresultat (kSEK) -14 794 -11 321 N/A
Periodens resultat (kSEK) -15 394 -11 258 N/A
Vinst per aktie, SEK (modern) -0,02 -0,04 N/A

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bolaget meddelar att nyemissionen som genomfördes i december 2021 är registrerad hos Bolagsverket.
 • Flipper Marin, som är en del av Nimbus Group, lägger en beställning på 150 stycken C-pod mini för leverans under båtsäsongen 2022 med start i april. Flipper Marin är en av Sveriges största återförsäljare av fritidsbåtar med ledande varumärken som Flipper, Nimbus, Aquador, Bella, Falcon och Alukin.
 • Med anledning av Rysslands oprovocerade och olagliga invasion av Ukraina väljer Bolaget att pausa arbetet med den planerade affären i samarbetet med den ryska försäkringskooperationen OSK.
 • Bolagets underleverantör OSM Group drabbas av det nya Covid 19-utbrottet i Kina. Efter att en medarbetare testats positiv har fabriken i Dongguan stängts ned och majoriteten medarbetare är satta i karantän. Den kinesiska regeringen har stängt av hela industrizonen varvid materialet inte kan levereras till fabriken vilket medför att lanseringen av CSECs nya produkt Spåra Hund senareläggs.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Styrelsen för Bolaget beslutar den 7 april 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman, om en till cirka 80 % garanterad nyemission av units om totalt cirka 16,9 MSEK före emissionskostnader ("Nyemissionen"), att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Willis Towers Watson (WTW) i samarbete med försäkringsbolagen Allianz och AXA lanserar C-pod mini som del av sitt erbjudande till båtförsäkringskunder i Frankrike. Kunderna får premiereduktion och självriskeliminering vid installation av en C-pod mini. WTW säkerställer att erbjudandet effektivt kommer att nå alla kunder genom att övergå till försäkringskontrakt online där de fördelaktiga villkoren tydligt framgår.
 • CSEC och Sjöassistans inleder ett samarbete för att öka tryggheten och förenkla båtlivet runt Sveriges kuster. I ett första steg erbjuder Sjöassistans sina medlemmar rabatt på CSEC:s hela produktsortiment. Nästa steg i samarbetet är en gemensam satsning på att utveckla lösningar för att kringgå de tekniska hjälpmedel som tjuvar använder i allt större utsträckning för att undkomma upptäckt vid stölder av båtar och inte minst utombordsmotorer.
 • Bolaget lanserar Spåra HUND - världens första självladdande GPS tracker för hundar. Massproduktionen påbörjades vecka 19 och säljstarten skedde 13 juni.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Bolaget meddelar att Willis Towers Watson (WTW) har påbörjat utrullningen av försäkringsavtal online i Frankrike i kombination med erbjudande om sänkt försäkringspremie vid köp av C-pod mini. I samband med att online-avtalen introducerades ändrade WTW på ersättningsmodellen för sina försäkringsagenter. Den nya ersättningsmodellen mottogs inte väl av agenterna och arbetet med förlängning av befintliga avtal har temporärt pausats. WTW arbetar intensivt tillsammans med försäkringsbolagen Allianz och AXA för att lösa ersättningsfrågan så att arbetet kan återupptas. Innan arbetet pausades hade 3.900 kunder fått erbjudandet via mail. Av dem hade 3600 hunnit ta ställning till erbjudandet om sänkning av försäkringspremien på upp till 10% vid köp och installation av en C-pod mini. Av dessa har totalt 3.585 kunder accepterat erbjudandet, vilket ger en konverteringsgrad på över 99,6 %.
 • Bolaget meddelar att de har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 80,3 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader.
 • De franska båt finansieringsbolagen CGI Finance och SGB Finance - båda dotterbolag till den franska storbanken Groupe Société Générale – har beslutat att inkludera C-pod mini som en del i sina finansierings- och försäkringserbjudanden till franska båtkunder. Erbjudandet kommer att marknadsföras under Frankrikes tre största båtmässor kommande månader: Cannes Yachting Festival, Grand Pavois La Rochelle och Paris Boat Show.
 • Bolaget meddelar att Robert Tejme på egen begäran avgått som Styrelseordförande. Som ny ordförande har styrelsen valt styrelseledamot Lars Tegborg.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget meddelar att CSECs samarbetspartner Willis Towers Watson (WTW) nådde en överenskommelse med sina försäkringsagenter i slutet av augusti, såsom CSEC rapporterade i sin senaste delårsrapport. Överenskommelsen innebar bland annat att agenterna skulle få kompensation för verksamhetskostnader såsom löner och hyror som de hittills uteblivna kommissionsintäkterna inte har kunnat täcka. Den ersättningen har successivt betalats ut under september månad. De sista utbetalningarna gjordes för ett par dagar sedan. Därmed är det sista hindret undanröjt för att återuppta arbetet med att förlängning av befintliga avtal tillsammans med erbjudandet med C-pod mini.
 • Aktieägarna i C Security Systems AB höll extrastämma den 6 oktober 2022 genom poströstning. De huvudsakliga besluten som fattades var; 1) ändring av bolagsordningen, 2) bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission 3) ge styrelsen mandat att göra smärre ändringar i på årsstämman tagna beslut för att genomföra registrering hos Bolagsverket och Euroclear. Extrastämman godkände styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapitalgränser från idag lägst SEK 4 200 000 och högst SEK 16 800 000 till lägst SEK 11 200 000 och högst SEK 44 800 000 samt öka bolagets aktiegränser från idag lägst 300 000 000 aktier och högst 1 200 000 000 aktier till lägst 800 000 000 aktier och högst 3 200 000 000 aktier. Syftet med ökningen är att underlätta för bolaget och styrelsen att snabbt kunna agera om mer rörelsekapital kan behövas för en kraftigare internationell expansion eller för företags- eller teknikförvärv.
 • AXA, världens fjärde största försäkringsbolag, har godkänt Spåra för att skydda motorcyklar i Frankrike. Med 530 00 försäkrade motorcyklar i Frankrike är AXA i särklass störst på den marknaden. AXA kommer att introducera Spåra som en del i sitt försäkringsprogram AXA Passion.
 • Bolaget meddelar att WTW har återgått till den ursprungliga processen med att skicka rekommenderade brev för förlängning av försäkringsavtalen på grund av systemfel med den nya online-baserade processen. Agenterna mobiliserar med full kraft för att klara den tillfälliga toppen i arbetsbelastning.
 • C-pod mini har i hård konkurrens blivit nominerad att tävla i DAME Design Awards. Tävlingen organiseras av METSTRADE Show - världens största B2B-mässa i fritidsbåtbranschen. Mässan hålls i Amsterdam 15-17 november och vinnarna i DAME Design Awards utses på mässans första dag.
 • Bolaget meddelar att Jörgen Eberstein ersätter Jacob Lundberg som VD för C Security Systems AB.

KOMMENTAR FRÅN VD

Tack vare våra konkurrenskraftiga och användarvänliga produkter tar vi nu nästa steg i våra marknadssatsningar. Inom kort startar vi vår försäljning till detaljhandel och återförsäljare i de nordiska länderna. Våra och andras kända varumärken kommer att bidra till att marknaden inom den här produktkategorin växer. Samtidigt fortsätter vår satsning i Frankrike inom båt-, finans- och försäkringsbranschen som visar stort intresse för både C-pod mini och Spåra.

Vi är ett ambitiöst team som arbetar med innovativa och uppskattade produkter och det ger en stabil grund inför kommande marknadssatsningar.

Parallellt med vår försäljning via e-handeln kommer vi inom kort starta införsäljning till detaljhandeln i de nordiska länderna. Produktkännedom och efterfrågan växer stadigt, vilket ökar våra möjligheter i marknaden. Flera nordiska handelskedjor har ett relativt brett sortiment inom den här produktkategorin och vi är övertygade att våra produkter kommer passa väl in där. Konceptet vi erbjuder bör fungera väl över hela marknaden. Våra produkter är omtyckta, M3 gav oss 4,5 av 5 stjärnor i sitt test i juni i år  (https://m3.idg.se/2.1022/1.766898/spara-gps). Vi utvecklar våra produkter löpande och under året har vi gjort väsentliga uppgraderingar av vissa produkter, vilket medfört ytterligare  konkurrensfördelar. Vi känner oss mycket trygga inför kommande satsning.

Osäkerhet i marknaden på grund av hög inflation och komponentbrist påverkar våra inköpspriser, varför vi kommer att justera våra försäljningspriser. Vi ser också löpande över våra omkostnader och har nyligen anpassat vår organisation utifrån rådande läge. Dessa åtgärder ser vi en viss effekt av redan i kvartal 3 men än tydligare i kvartal 4 2022.

I november i år deltog vi  i den årligen återkommande mässan Marine Equipment Trade Show (METS) i Amsterdam, en av världens största mässor inom marina tillbehör.  Mycket glädjande gick vi till final i DAME Design award 2022 med C-pod mini som vi nyligen lanserade utanför Sverige. C-pod mini har  funnits på den svenska marknaden några år. Många potentiella kunder visade  stort intresse för våra produkter under mässan.

Parallellt med vår satsning på detaljhandeln i de nordiska länderna kommer vi fortsätta vår satsning på C-pod mini i Frankrike. C-pod mini upplevs av våra samarbetspartners som en smart och prisvärd produkt.

Som vi kommunicerat tidigare under hösten har WTW (Willis Towers Watson) haft problem med att registrera förlängning av försäkringar i sina system. Problemen ska nu vara lösta och teckningsgraden för C-pod mini fortsatt hög. Ordervolymer kommer inom kort presenteras så att vi kan säkerställa leveranstider till våra kunder i Frankrike.
Vi har flera bolag i Frankrike inom båt-, finans- och försäkringsbranschen som uttryckt stort intresse för både C-pod mini och Spåra.

Våra kommande kundaktiviteter i de nordiska länderna, tillsammans med redan pågående affärer i Frankrike, ger oss stora möjligheter 2023.

Jörgen Eberstein

VD

Presskontakt
Sara Torgnysdotter
Kommunikationsansvarig C Security Systems AB
E: sara@csec.group
M: +46 79 100 95 75

Om C Security Systems AB (publ)
IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-pod. Vår affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar.

Läs mer hos Cision
Läs mer om C Security Systems AB

Prenumeration