Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-25 06:35:20

Renewable Ventures Nordic AB: Pressmeddelande: Renewable Ventures Nordic AB delårsrapport jan-sep 2022

Renewable Ventures Nordic AB offentliggör härmed delårsrapporten för perioden januari-september 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.reventures.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD-kommentar

Även det tredje kvartalet präglades av stor osäkerhet och tillväxtbolag, även noterade sådana, har haft svårt att anskaffa kapital. Vi följer noga de innehav vi har för att kunna stötta dem om det skulle bli nödvändigt. Bolagets största innehav Reliefed Technologies AB, som nu marknadsför sin produkt under Z.trusion, har under det tredje kvartalet fått 2,5 MEUR i bidrag från European Innovation Council för att ytterligare kunna utveckla sin produkt och accelerera sin kommersialisering, vilket vi som ägare tycker är mycket positivt. Läs mer om Reliefed och deras produkter på www.ztrusion.tech.

RVN har som vi tidigare meddelat i kvartalsrapporten för det andra kvartalet, gett ut två brygglån till två noterade bolag om sammanlagt cirka 3,6 MSEK. Ett av brygglånen kommer att betalas tillbaka i sin helhet efter utgången av det tredje kvartalet i år. För det andra brygglånet har RVN ingått avtal om förlängning av halva lånebeloppet samt ingått avtal om att agera emissionsgarant med kvittningsrätt till ett belopp som motsvarar andra halvan av lånet i samband med en kapitalanskaffning. Brygglån ger en god möjlighet att följa utvecklingen av olika bolag och kunna delta i förhoppningsvis, värdeskapande transaktioner.

Även om investerarklimatet är tufft har marknaden ändrat uppfattning om bolag inom försvarsindustrin. Därför är vi glada att vi kunnat presentera förvärvet av Scandinavian Astor Technologies. Astor är ett högteknologiskt bolag inom försvarsindustrin med goda tillväxtmöjligheter de kommande åren. Inom affärsområdet Kompositkomponenter har Astor sett en stabil och lönsam tillväxt under de senaste åren. I Astors andra affärsområde Radarstörning representerar det nya systemet Astor IV en betydande potential. Vi är övertygade om att Astor kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö.

Med förvärvet av Astor uppnår vi målsättningen för RVN – att genom en strukturaffär förvärva ett bolag som vill noteras via RVN och kan skapa aktieägarvärde över tid. Teamet bakom Astor har under lång tid visat att de kan utveckla verksamheten såväl organiskt som genom integration av förvärv och är nu redo att ta verksamheten till nästa nivå. Genom noteringen kommer Astor över tid att få en rättvisande värdering som skapar möjligheter för att använda aktien som betalningsmedel vid förvärv och nå institutionella investerare. Vi arbetar nära Astors styrelse och ledning i noteringsarbetet och vi hoppas och tror, att en notering skall kunna ske i december 2022.

Marcus Bonsib
VD Renewable Ventures Nordic AB

Substansvärdet per 30 september 2022

Substansvärdet uppgick per sista september 2022 till 11,1 MSEK (11,3 MSEK per 30 juni 2022). Bolaget har en portfölj av innehav i onoterade och noterade bolag värderat till cirka 4,7 MSEK (oförändrat jämfört med sista juni 2022). Kassan uppgick till cirka 2,3 MSEK (2,8 MSEK per sista mars 2022). RVN har under andra kvartalet investerat i två brygglån som sammanlagt uppgår till cirka 3,8 MSEK inklusive uppläggningsavgift. Bolaget har inga långfristiga lån. Största innehaven utgörs av Reliefed Technologies (utgör cirka 32,7 % av substansvärdet), brygglån till två noterade bolag (utgör cirka 34 % av substansvärdet), GC Infra (2,7 %) och Norditek (1,8 %). Substansvärdet per aktie uppgår till 5,85 SEK (6,12 SEK per sista mars 2022). Onoterade innehav värderas som princip till senaste kända emissionskurs. I bedömning av aktuellt värde beaktas även storlek på nyemissionen. Noterade innehav värderas till aktuellt aktiepris. Brygglån värderas till lånebelopp inklusive commitment fee om 5 %, men exklusive upplupen ränta.

Koncernens finansiella översikt för perioden juli-september 2022

 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2022 till 2,3 MSEK.

 • Rörelsens kostnader uppgick till -382 TSEK.

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -475 TSEK.

 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK.

 • Substansvärdet uppgick till 11,1 MSEK.

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 5,85 SEK.


  Väsentliga händelser under och efter perioden

  • 26 september signerade RVNs dotterbolag Renewable Ventures Nordic 2 AB avtal om att förvärva försvarsindustrikoncernen Scandinavian Astor Technologies AB med egna aktier. Marknadsvärde efter nyemissionen uppgår till 75 MSEK. Aktieägarna till RVN tillförs ett teoretiskt värde om 7,5 MSEK i samband med transaktionen. Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

  • RVN har kallat till extra bolagsstämma den 9 december 2022 för att besluta om incitamentsprogram, sakutdelning av dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 2 AB samt ny styrelseledamot i RVN. Inga övriga väsentliga händelser efter balansdagens utgång.

Ekonomisk utveckling i sammandrag                                                                      

Juli-Sep Juli-Sep Jan-Sep Jan-Sep
TSEK 2022 2021 2022 2021
Nettoomsättning 0 0 179 88
Rörelseresultat -382 -10 -875 -87

För mer information, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib
+46 721827290

marcus@reventures.se

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB

Utskick från Spotlight Group