Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-30 08:00:00

Tura Group AB: DELÅRS- OCH KVARTALSRAPPORT för Q3 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022 och perioden 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022

REGULATORY

TURA GROUP

559319-6446

 

 

 

DELÅRS- OCH KVARTALSRAPPORT

för Q3 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022 och

perioden 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OM DENNA RAPPORT – LÄSANVISNINGAR

SAMMANFATTNING

VIKTIGA HÄNDELSER 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

PRESENTATION AV TURA GROUP

VD HAR ORDET

KOMMENTARER TILL RAPPORTEN

RESULTATRÄKNINGAR

BALANSRÄKNINGAR

NOTER

VÄSENTLIGA DOTTERFÖRETAG – UTVECKLING I SAMMANDRAG

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

STYRELSENS INTYGANDE

KONTAKT

 

OM DENNA RAPPORT – LÄSANVISNINGAR

 

Företaget grundades som Spacett AB i maj 2021 och börsnoterades i december samma år med syftet att genomföra ett värdeskapande förvärv under 2022. Under våren 2022 inleddes processen med att förvärva Tura Scandinavia AB. Denna process slutfördes den 31 juli 2022 och dotterföretaget tillhörde följaktligen koncernen endast under det tredje kvartalets sista två månader (augusti – september 2022). Det innebär att alla uppgifter om koncernen i denna rapport enbart avser denna period.

 

I avsnittet ”Noter” finns på sidan 18 i Not 2 en beskrivning av förvärvet som gjorts enligt reglerna för s k omvänt förvärv och de redovisningsmässiga konsekvenserna därav. För en kortfattad analys av utvecklingen under det tredje kvartalet och de första 9 månaderna i det förvärvade dotterföretaget, Tura Scandinavia AB, hänvisas läsaren avsnittet ”Väsentliga dotterföretag – utveckling i sammandrag” i delårsrapporten på sidan 20.

 

Med ”Företaget” menas i denna rapport Tura Group AB.

Med ”Koncernen” menas i denna rapport Tura Group AB med sitt helägda dotterföretag Tura Scandinavia AB.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

SAMMANFATTNING

 

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022*

Koncernen (1 augusti – 30 september 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 171 909 Tkr (*)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 176 721 Tkr (*)
 • I rörelsens kostnader ingår listningskostnad (övervärde) om 21 231 Tkr*** (*)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -4 849 Tkr (*)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (*)
 • Eget kapital per 30 september 2022 uppgick till 276 202 Tkr (*)
 • Likvida medel per 30 september 2022 uppgick till 71 317 Tkr (*)
 • Genomsnittligt utestående antal aktier uppgick till 49 230 770 (*)

 

Moderföretaget

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr**)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 272 Tkr (0 Tkr**)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -272 Tkr (0 Tkr**)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0 kr**)
 • Eget kapital per 30 september 2022 uppgick till 240 032 Tkr (50 Tkr)
 • Likvida medel per 30 september 2022 uppgick till 196 Tkr (0 Tkr)
 • Genomsnittligt antal utestående aktier uppgick till 37 591 974 (500)

 

 

*Angående jämförelsesiffror i finansiell information: Tura Group AB (tidigare Spacett AB - Företaget) förvärvade samtliga aktier i Tura Scandinavia AB den 31 juli 2022. Följaktligen omfattar Koncernens resultaträkning endast 2 månader; augusti – september 2022. Koncernen fanns således inte under motsvarande period föregående år varför jämförelsetal ej kan lämnas. Förvärvet har redovisats enligt principerna för omvänt förvärv av nettotillgångar vilket förklaras närmare i Not 2 på sidan 18.

**Ingen verksamhet förekom i Företaget under de första 9 månaderna 2021.

***Listningskostnaden (övervärdet) och dess uppkomst beskrivs närmare i Not 2 på sidan 18.

9 månader 1 januari – 30 september 2022*

Koncernen (1 augusti – 30 september 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 171 909 Tkr (*)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 176 721 Tkr (*)
 • I rörelsens kostnader ingår listningskostnad (övervärde) om 21 231 Tkr*** (*)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -4 849 Tkr (*)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (*)
 • Eget kapital per 30 september 2022 uppgick till 276 202 Tkr (*)
 • Likvida medel per 30 september 2022 uppgick till 71 317 Tkr (*)
 • Genomsnittligt utestående antal aktier uppgick till 49 230 770

 

Moderföretaget

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0 Tkr (0 Tkr**)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 1 337 Tkr (0 Tkr**)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -1 337 Tkr (0 Tkr**)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,06 kr (0 kr**)
 • Eget kapital per den 30 september 2022 uppgick till 240 043 Tkr (50 Tkr)
 • Likvida medel per den 30 september 2022 uppgick till 196 Tkr (0 Tkr)
 • Genomsnittligt antal utestående aktier uppgick till 16 911 581 (500)

 

 

*Angående jämförelsesiffror i finansiell information: Tura Group AB (tidigare Spacett AB - Företaget) förvärvade samtliga aktier i Tura Scandinavia AB den 31 juli 2022. Följaktligen omfattar Koncernens resultaträkning endast 2 månader; augusti – september 2022. Koncernen fanns således inte under motsvarande period föregående år varför jämförelsetal ej kan lämnas. Förvärvet har redovisats enligt principerna för omvänt förvärv av nettotillgångar vilket förklaras närmare i Not 2 på sidan 18.

**Ingen verksamhet förekom i Företaget under de första 9 månaderna 2021.

***Listningskostnaden (övervärdet) och dess uppkomst beskrivs närmare i Not 2 på sidan 18.

VIKTIGA HÄNDELSER 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022

 

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

 

 • Avtal om förvärv av Tura Scandinavia AB
  Den 30 maj 2022 tecknade Företaget avtal med Voxson Carl-L Eriksson AB om att förvärva samtliga aktier i Tura Scandinavia AB för 240 Mkr genom en kombination av 42,8 miljoner nyemitterade aktier och 26 Mkr i kontanter.
   
 • Årsstämman den 30 juni 2022 beslutade om följande:
  - Att godkänna Företagets förvärv av aktierna i Tura Scandinavia AB enligt avtal daterat den 30 maj 2022.
  - Att ändra bolagsordningen i tillämpliga delar för att möjliggöra förvärvet av Tura Scandinavia AB.
  - Övriga på årsstämma, enligt gällande lag och bolagsordning, förekommande ärenden.
   
 • Extra bolagsstämma den 30 juni 2022 beslutade om följande:
  - Att som följd av det godkända förvärvet av Tura Scandinavia AB välja ny styrelse bestående av:
   o  Hans Jacobsson, ordförande
   o  Petra Carnbäck
   o  Daniel Johnsson
   o  Jonas Wimmerstedt

  - Arvoden till styrelsens ledamöter
  - Att till ny revisor utse KPMG AB med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor.
  - Att de tre förstnämnda besluten är villkorade av att förvärvet av Tura Scandinavia AB genomförs.
  - Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner till högst 10 % av Företagets aktiekapital i samband med förvärv eller i syfte att införskaffa kapital till Företaget.
   
 • Extra bolagsstämma den 12 juli 2022 beslutade om följande:
  - Stämman beslutade om ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Följande justeringar beslutades i bolagsordningen:

 o Nytt företagsnamn: Tura Group AB
 o Bolagets säte ska vara Kungsbacka

 

 • Åternoteringsmemorandum publiceras 15 juli 2022 och Företagets aktie återfördes till ordinarie lista
 • Förvärvet av Tura Scandinavia AB verkställdes den 21 juli 2022
  - Sedan Spotlight Stock Market godkänt verksamheten i Tura Scandinavia AB samt ny ledning och styrelse för åternotering verkställdes förvärvet av Tura Scandinavia AB enligt avtalet daterat den 30 maj 2022 genom erläggande av kontant likvid om 26 Mkr samt genom inledande av processen att utge 42 830 770 aktier till Voxson Carl-L Eriksson AB.

  - Företagets styrelse utsåg Stefan Eriksson till ny VD.
   
 • Ökat antal aktier och aktiekapital 25 juli 2022
  - Bolagsverket registrerade ökning av antalet aktier med 42 830 770 från 6 400 000 till 49 230 770 aktier.
   
 • Namn- och sätesändring registrerades hos Bolagsverket den 27 juli 2022
  - Bolagsverket registrerade namnändringen till Tura Group AB.

 

 • Förvärvet av Tura Scandinavia AB fullbordades 31 juli 2022
  - I redovisningen tillämpades reglerna om omvänt förvärv av nettotillgångar där det rörelsedrivande bolaget Tura Scandinavia AB ses som en redovisningsmässig förvärvare av nettotillgångarna (inte rörelsen) i Företaget. Eftersom Företaget ej ansågs vara rörelsedrivande medförde denna redovisning en ej kassapåverkande s k listningskostnad om 21 231 Tkr vilken belastade koncernens rörelseresultat under tredje kvartalet.

 

 • Företaget handlades med sitt nya namn Tura Group – kortnamn ”TURA” från och med den 2 augusti 2022.

 

 • Styrelsen beslutade den 30 augusti 2022 föreslå utdelning med 0,30 kr per aktie.
  - Den 30 augusti 2022 beslutade styrelsen att föreslå en extra bolagsstämma den 29 november 2022 utdelning med 0,30 kr per aktie eller cirka 14,8 Mkr.
   

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Ägarna beslutade vid extra bolagsstämma den 29 november 2022 om utdelning med 0,30 kr per aktie.
  - Den 29 november 2022 beslutade ägarna vid en extra bolagsstämma att i enlighet med styrelsens förslag göra en utdelning med 0,30 kr per aktie eller cirka 14,8 Mkr.
   

 

PRESENTATION AV TURA GROUP

Tura Group AB bedriver en verksamhet som ursprungligen startades 1976 i Onsala, en ort belägen på den svenska västkusten.

 

Koncernen är en nordisk distributör primärt i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vi erbjuder återförsäljare i huvudsak tillbehör inom konsumentelektronik; ljud, video, mobil, dator, foto, gaming, TV, barn&baby samt hem och hushåll. Utöver det har vi även en stor affärsvolym inom professionellt foto, video och grafik.

 

AFFÄRSIDÉ

Koncernens affärsidé bygger på ett brett sortiment, starka varumärken och snabba leveranser.

 

VISION

Koncernens vision är att vara den bästa och mest inspirerande partnern till våra kunder.

 

Vi strävar efter att vara det självklara valet för våra kunder när det kommer till val av distributör. Vi strävar efter att vara ledande i Norden inom våra produktområden.

 

PRODUKTOMRÅDEN

 

VD HAR ORDET


Då var det åter dags för en kvartalsrapport. För min del den andra i ordningen. Av formalia skäl innehåller koncernredovisningen i vår kvartalsrapport endast Tura Scandinavias resultat för perioden från 31 juli 2022 när vi gjorde det omvända förvärvet med Spacett. Därför är det viktigt att man läser sid 20 i denna rapport för att förstå mina kommentarer nedan och hur Tura verkligen har utvecklats under året i jämförelse med föregående år.

Inledningen av årets tredje kvartal var omsättningsmässigt väldigt stark. Andra halvan var något svagare, men bättre än föregående år. Summerat landar kvartalets omsättning närmare 15 % över motsvarande kvartal föregående år. En ökning som vi är väldigt nöjda med. Detta särskilt med tanke på den minst sagt turbulenta situation som råder i vår omvärld.

Under årets tre första kvartal levererade Tura Scandinavia en ökning i omsättning motsvarande 8 % jämfört med ifjol. Dock minskade bruttomarginalen med cirka 1,0 procentenheter. Detta beror i huvudsak på att prishöjningar från många av våra leverantörer ännu inte har fått fullt genomslag i priserna till våra kunder.

Tura Scandinavia tappade något under årets tre första kvartal i Finland, medan Norge, Danmark och Sverige ökade i omsättning.

Flera av våra kunder indikerar att de sitter på för stora lager. Något som även påverkar oss, då många därmed intar en lite försiktigare hållning med nya beställningar.

Med anledning av höga lagernivåer hos våra återförsäljare, kommer årets sista kvartal att innehålla aggressiv prissättning på framför allt hårdvara. Något som gynnar oss som tillbehörsleverantör då just tillbehör blir en ännu viktigare beståndsdel för våra kunder. Detta för att stärka den sämre affären på hårdvaran.

Vi fortsätter att jobba med våra produktområden vad gäller bredd och djup. Detta i syfte att så långt det går kunna tillfredsställa våra kunders behov. Vissa områden har i år gått lite sämre vilket dock kompenserats av att andra gått bättre.

Vi fortsätter att investera i våra IT-lösningar och då främst i vår logistikanläggning. Ständig förbättring är det som behövs för att bibehålla den höga servicenivå som vi idag ligger på.

Det är svårt att prognosticera hur detta år kommer att avslutas. Klart är att det sista kvartalet är extremt viktigt för både våra kunder och våra leverantörer eftersom en stor del av årets försäljning sker under denna tid. Vi ser att både kunder och leverantörer planerar för offensiva åtgärder i syfte att stärka sina marknadsandelar. För oss som i huvudsak jobbar med tillbehör, tror vi fortsatt på ett utfall under årets fjärde kvartal, som landar i närheten av nivån föregående år.

Vi fortsätter att analysera potentiella förvärv. I dagsläget kan vi inte säga om något av dessa i närtid kommer att falla på plats.

 

STEFAN ERIKSSON, VD | Kungsbacka, november 2022

KOMMENTARER TILL RAPPORTEN

 

Finansiell utveckling, 1 juli – 30 september 2022

Koncernen (1 augusti – 30 september 2022)

Nettoomsättning

Koncernen omsatte under augusti och september sammanlagt 171 909 Tkr. Omsättningen härrör från dotterföretaget Tura Scandinavia AB och var högre än under motsvarande period föregående år.

 

Kostnader

Rörelsekostnaderna under augusti och september uppgick till 176 721 Tkr fördelat på handelsvaror 135 904 Tkr, övriga externa kostnader 9 529 Tkr, personalkostnader 9 345 Tkr och listningskostnad (övervärde) 21 231 Tkr. Listningskostnaden (övervärdet), som även aviserades i Proformaredovisningen i Q2-rapporten, består av den redovisningsmässiga effekten av det så kallade omvända förvärvet vilket närmare beskrivs i Not 2 på sidan 18. Den är således ingen avgift till börsplatsen.

 

Resultat

Resultatet efter finansiella poster för perioden augusti-september blev -4 849 Tkr och periodens resultat -8 280 Tkr eller -0,17 kr per aktie. Resultatet är belastat med listningskostnaden (övervärdet) som omnämnts i föregående stycke.

 

Likvidetet

Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 71 317 Tkr.

 

Investeringar och avskrivningar

Koncernens investeringar under augusti och september uppgick till 220 Tkr och avskrivningarna till 711 Tkr.

 

Eget kapital

Koncernens egna kapital vid periodens slut uppgick till 276 202 Tkr. Soliditeten uppgick till 50,4%.

 

Personal

Det genomsnittliga antalet anställda i koncernen under augusti och september uppgick till 88.

 

Moderföretaget

Nettoomsättning

Företaget har inte haft någon omsättning under kvartalet.

 

Kostnader

Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till 272 Tkr (0 Tkr), huvudsakligen bestående av kostnader för börsplats och ekonomiskt biträde.

Resultat

Resultatet efter finansiella poster för kvartalet blev -272 Tkr (0 Tkr) och periodens resultat uppgick till -215 Tkr (0 Tkr) eller -0,06 kr (0,00 kr) per aktie.

 

Likviditet

Företagets likvida medel vid periodens slut uppgick till 196 Tkr (50 Tkr).

 

Investeringar och avskrivningar

Inga investeringar har gjorts under kvartalet.

 

Eget kapital

Företagets egna kapital vid periodens slut uppgick till 240 032 Tkr (50 Tkr). Soliditeten uppgick till 99,7 % (100%).

 

Personal

Företaget har inte haft några anställda under perioden.

 

Finansiell utveckling, 1 januari – 30 september 2022

Koncernen (1 augusti – 30 september 2022)

 

Eftersom koncernen endast har funnits under delar av tredje kvartalet (augusti – september 2022) lämnas här inga kommentarer i tillägg till dem som lämnats ovan under Finansiell utveckling, 1 juli – 30 september 2022.

 

Moderföretaget

Nettoomsättning

Företaget har inte haft någon omsättning under perioden.

 

Kostnader

Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 1 337 Tkr (0 Tkr). De utgörs av kostnader för börsplats, VD, lokalhyra och ekonomiskt biträde.

 

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -1 337 Tkr (0 Tkr) och resultatet för perioden blev

-1 056 Tkr eller -0,06 kr (0,00 kr) per aktie.

 

Likviditet

Företagets likviditet var vid periodens slut 196 Tkr (0 Tkr).

 

Investeringar och avskrivningar

Inga investeringar har gjorts under perioden.

 

Eget kapital

Eget kapital i Företaget uppgick vid periodens slut till 240 032 Tkr (50 Tkr). Soliditeten uppgick till 99,7% (100%).

 

Personal

Företaget har inte haft några anställda under perioden. Kostnader för VD och ekonomi har debiterats Företaget genom konsultarvoden.

 

Aktiekapital

Företagets aktiekapital uppgick per den 30 september 2022 till 4 923 077 kr fördelat på 49 230 770 utestående aktier. Aktiernas kvotvärde är 100 kr.

 

Aktien

Tura Group AB:s aktie är listad på Spotlight Stock Market under kortnamnet TURA. Aktien har ISIN-kod SE0017083355. Per den 30 september 2022 hade Företaget 49 230 770 utestående aktier.

 

Förväntad framtida utveckling

Företagets mål är att växa i genomsnitt 10 - 15% per år, organiskt och via förvärv. Tack vare en välinvesterad och automatiserad logistik med tillgänglig kapacitet kan bolaget växa med begränsade investeringar, vilket ökar volymer och därmed lönsamheten.

 

Företagets finansiella mål är att ha en genomsnittlig EBITDA-marginal om cirka 8%, vilket ska hållas genom ökade volymer som ger operationell skala och hävstång samt kontinuerlig produktivitetsutveckling i befintlig struktur via tex investeringar i automation och IT. Eventuella förvärv kan tillföra synergier i form av rationalisering av lager, ledning samt säljkår. Egna varumärken utgör endast en mindre del av omsättningen idag men de har i snitt högre bruttomarginaler, varför tillväxt av dessa främjar ökad bruttomarginal. Det ska dock balanseras mot kundernas behov, konkurrenskraften i de externa varumärkena som dessa medför samt att helheten i sortimentsstrategin blir konkurrenskraftig. Vidare innebär egna varumärken mer rörelsekostnader än för externa varumärken varför skillnaden på EBITDA-marginalnivå är mindre.

 

Utdelningspolicy

Företagets utdelningspolicy är att utdelningen över tid ska uppgå till mellan 25 och 50 procent av resultatet efter skatt. Samtidigt ska utdelningsnivån anpassas till bolagets strategi, investeringsmöjligheter, finansiella ställning, andra finansiella mål och risker som styrelsen anser vara relevanta.

 

Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten

Tura Group AB är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om riskerna återfinns i det åternoteringsmemorandum som Företaget publicerade i samband med förvärvet av Tura Scandinavia AB. Dessa överensstämmer med de risker bolaget identifierar idag.

Ukrainakrisen

Den pågående krisen i Ukraina har hittills inte påverkat Företagets verksamhet i väsentlig utsträckning och även om inget i nuläget tyder på att den kommer att göra det så går det inte att utesluta att den inverkan som Ukrainakrisen har på omvärlden i någon mån kan komma att påverka Företagets verksamhet i framtiden.

 

Granskning

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Företagets revisorer.

RESULTATRÄKNINGAR

Koncernen

Tkr

 

Aug-september

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

Intäkter

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

171 909

 

 

 

 

Övriga rörelseintäkter

 

422

 

 

 

 

Summa intäkter

 

172 331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-135 904

 

 

 

 

Externa kostnader

 

-9 529

 

 

 

 

Personalkostnader

 

-9 345

 

 

 

 

Listningskostnad (övervärde)

Av- och nedskrivningar

 

-21 231

-711

 

 

 

 

Summa rörelsens kostnader

 

-176 721

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

-4 390

 

 

 

 

Finansiella intäkter och kostnader

-459

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

-4 849

 

 

 

 

Skatt

 

-3 440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodens resultat

 

-8 289

 

 

 

 

Resultat per aktie

 

-0,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderföretaget

Tkr

 

Juli-september

Juli-september

Januari-september

Januari-september

Januari-december

 

 

2022

2021

2022

2021

2021

Intäkter

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

-

-

-

-

-

Övriga rörelseintäkter

 

-

-

-

-

-

Summa intäkter

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-

-

-

-

 

Externa kostnader

 

-272

-

-1 337

-

-252

Personalkostnader

 

-

-

-

-

-

Av- och nedskrivningar

 

-

-

-

-

 -

Summa rörelsens kostnader

 

-272

0

-1 337

0

-252

Rörelseresultat

 

-272

0

-1 337

0

-252

Finansiella intäkter och kostnader

0

0

0

-

0

Resultat efter finansiella poster

-272

0

-1 337

0

-252

Skatt

 

57

-

281

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Periodens resultat

 

-215

0

-1 056

0

-252

Resultat per aktie

 

-0,01

0

-0,06

0

-0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANSRÄKNINGAR

Koncernen

Tkr

 

2022-09-30

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 400

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

20 999

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

1 577

 

 

Summa anläggningstillgångar

22 976

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

Varulager

 

 220 024

 

 

Kundfordringar

 

182 464

 

 

Övriga omsättningstillgångar

 

51 029

 

 

Kassa och bank

 

71 317

 

 

Summa omsättningstillgångar

524 834

 

 

Summa tillgångar

 

547 810

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

4 655

 

 

Fritt eget kapital exkl periodens resultat

 

279 835

 

 

Periodens resultat

-8 289

 

 

Summa eget kapital

 

276 202

 

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

 

5 256

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

97 939

 

 

Lån från företag i intressegemenskap

 

10 050

 

 

Leverantörsskulder

 

70 532

 

 

Övriga kortfristiga skulder

 

87 831

 

 

Summa kortfristiga skulder

 

266 352

 

 

Summa eget kapital och skulder

547 810

 

 

 

 

 

 

 

Moderföretaget

Tkr

 

2022-09-30

2021-09-30

2021-12-31

Tillgångar

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

240 154

0

0

Summa anläggningstillgångar

240 154

0

0

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

Kundfordringar

 

0

-

0

Övriga omsättningstillgångar

 

459

50

0

Spärrade bankmedel

 

-

-

24 750

Kassa och bank

 

196

-

2 353

Summa omsättningstillgångar

655

50

27 186

Summa tillgångar

 

240 809

50

27 186

 

 

 

 

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

4 615

50

640

Fritt eget kapital exkl periodens resultat

 

236 473

-

26 552

Periodens resultat

-1 056

-

-252

Summa eget kapital

 

240 032

50

26 940

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 

623

-

242

Leverantörsskulder

 

3

-

4

Övriga kortfristiga skulder

 

151

 -

0

Summa kortfristiga skulder

 

777

0

246

Summa eget kapital och skulder

240 809

50

27 186

 

 

NOTER

 

Not 1: Redovisningsprinciper

Tura Group AB upprättar redovisningar i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 

Not 2: Koncernredovisning

Från och med andra kvartalet 2021 till andra kvartalet 2022 var Tura Group AB (tidigare Spacett AB) ett förvärvsföretag utan dotterföretag. Från och med detta kvartal har koncernredovisning upprättats utifrån reglerna om omvänt förvärv och under principen att Tura Scandinavia AB förvärvar Tura Group AB, trots att det senare juridiskt sett är moderbolag.

 

Den 30 maj 2022 ingicks ett avtal med ägarna till Tura Scandinavia AB om att förvärva 100% av detta företag genom en kontant likvid om 26 Mkr och en apportemission av 42 830 770 aktier till kursen 5 kr per aktie innebärande en sammanlagd köpeskilling om 240 153 850 kr.

 

Genom förvärvet av Tura Scandinavia och den därmed sammanhängande apportemissionen blev dess tidigare ägare majoritetsägare i Företaget vilket innebär att reglerna om s k omvänt förvärv ska tillämpas. Det innebär att Tura Scandinavia redovisningsmässigt sett är det förvärvande företaget trots att Företaget juridiskt sett är det förvärvande moderföretaget. Eftersom Företaget inte utgörs av en rörelse redovisas det omvända förvärvet inte som ett rörelseförvärv utan som ett förvärv av nettotillgångar.

 

Förvärvspriset utgörs vid ett omvänt förvärv av verkligt värde på de aktier som den redovisningsmässiga förvärvaren (Tura Scandinavia AB) hypotetiskt hade behövt ge ut för att förvärva Företaget. Med anledning av att det inte föreligger något observerbart verkligt värde på Tura Scandinavia AB:s aktier används i föreliggande fall i stället det noterade värdet på Företaget för värdering av förvärvspriset. Förvärvsanalysen har upprättats med utgångspunkt från aktiekursen vid börsens öppning den 1 augusti 2022, den första handelsdagen efter det att förvärvet hade tillträtts. Marknadsvärdet den 1 augusti 2022 på Företagets aktier före apportemissionen har jämförts med Företagets nettotillgångar den 31 juli 2022 och skillnaden har hanterats som en kostnad (en s k listningskostnad) i resultaträkningens rörelseresultat och inte som ett aktiverat övervärde (goodwill). Listningskostnaden (övervärdet) framkommer på följande sätt:

 

Förvärvsanalys koncernredovisningen (TSEK):

 

 

Hypotetiskt förvärvspris (6 400 000 aktier à 7,38 kr)

 

47 232

Avgår: Nettotillgångar i Tura Group AB per 31 juli 2022

 

-26 001

Listningskostnad (övervärde)

 

21 231

 

 

 

 

 

 

Eftersom Företaget inte kan anses vara rörelsedrivande i egentlig mening vid förvärvstillfället redovisas Förvärvet som ett förvärv av nettotillgångar, med effekt att goodwill inte uppstår. Det övervärde som erläggs är att betrakta som en listningstjänst, viket inte utgör en aktiverbar immateriell tillgång. Därav följer redovisningen av en s k listningskostnad (övervärde). Den kontanta likviden anses inte vara en köpeskilling i det omvända förvärvet och hanteras i stället som en värdeöverföring till ägarna från eget kapital och likvida medel.

 

Det ska förtydligas att listningskostnaden (övervärdet) är en redovisningsmässig effekt av det omvända förvärvet och inte någon avgift till börsplatsen. Den har heller ingen inverkan på Koncernens beskattningsbara inkomst.

 

För vidare beskrivning av den använda redovisningsmetoden hänvisas till Företagets Proformaredovisning som utgavs i samband med Företagets halvårs- och Q2-rapport den 31 augusti 2022.

 

Not 3: Transaktioner med närstående

Tura Group AB har inga transaktioner med närstående förutom ett nu avslutat avtal med ett företag tillhörigt Företagets tidigare VD tillika aktieägare.  Samtliga avtal är på löpande räkning och till marknadsmässiga villkor. Inga andra ersättningar har utgått till närstående. Koncernen har ett kortfristigt lån från Voxson Carl-L Eriksson AB, tidigare ägare till Tura Scandinavia AB, numera huvudägare i Tura Group AB. Lånet löper med samma räntevillkor som Koncernen har i banken.

 

Not 4: Nyckeltal

Genomsnittligt antal aktier: Det genomsnittliga antalet aktier i Tura Group AB har, i förekommande fall, beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Tura Group AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

 

Soliditet: Eget kapital vid periodens slut dividerat med summa tillgångar.

 

VÄSENTLIGA DOTTERFÖRETAG – UTVECKLING I SAMMANDRAG

 

Förvärvet av Tura Scandinavia AB

 

Den 31 juli 2022 slutfördes förvärvet av Tura Scandinavia AB genom en kontant likvid jämte en apportemission till säljaren, Voxson Carl-L Eriksson AB. Därmed blev Företaget juridiskt sett moderföretag i en koncern med Tura Scandinavia AB som dotterföretag.

 

Eftersom Företaget inte har haft annan än förvärvsrelaterad verksamhet under perioden är verksamheten i dotterföretaget den helt dominerande i Koncernen och det är därför huvudsakligen verksamheten i Tura Scandinavia AB som avses i kommentarerna från Företagets VD på sidan 9 vilket även gäller företagspresentationen på sidan 8.

 

I syfte att ge läsaren en bild av hur verksamheten i Tura Scandinavia AB har utvecklat sig lämnas här nedan några kommentarer till Turas resultat under tredje kvartalet och de första 9 månaderna 2022.

 

Finansiell utveckling tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022, Tura Scandinavia AB

 

Nettoomsättning och bruttomarginal

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 244,3 Mkr (213,4 Mkr), vilket är en ökning med 14,5 % jämfört med motsvarande period 2021. Ökningen beror bland annat på att produktområdet Grafiskt utvidgades med förbrukningsartiklar under hösten 2021 men även på att produktområdena Barn&Baby, Hem&Hushåll samt Täckningsutrustning har utvecklats gynnsamt. Bruttomarginalen för perioden uppgick till 19,3% (21,9 %). Marginalförsämringen är främst hänförlig till att ökande priser från leverantörer inte ännu fått fullt genomslag i försäljningspriserna.

 

Kostnader

Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 82,6 Mkr (76,4 Mkr), fördelat på övriga externa kostnader 13,2 Mkr (8,7 Mkr), personalkostnader 14,6 Mkr (13,5 Mkr) och avskrivningar 1,1 Mkr (1,3 Mkr). De externa kostnaderna har ökat till följd av IT-kostnader i samband med uppgradering av utrustningen i logistikcentret i Nässjö, ökade marknadsrelaterade insatser, ökade kostnader för utfrakter och en ökning av hyran för logistiklokalen i Nässjö.

 

Resultat

Resultatet efter finansiella poster för perioden blev 17,8 Mkr (23,1 Mkr).

 

 

Investeringar och avskrivningar

Under perioden gjordes investeringar uppgående till 0,2 Mkr (0,0 Mkr).

 

 

 

Finansiell utveckling 9 månader 1 januari – 30 september 2022, Tura Scandinavia AB

 

Nettoomsättning och bruttomarginal

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 643,3 Mkr (593,0 Mkr), vilket är en ökning med 8,4 % jämfört med motsvarande period 2021. Ökningen beror bland annat på att produktområdet Grafiskt utvidgades med förbrukningsartiklar under hösten 2021 men även på att produktområdena Barn&Baby, Hem&Hushåll samt Täckningsutrustning har utvecklats gynnsamt. Bruttomarginalen för perioden uppgick till 19,7% (20,9 %). Marginalförsämringen är främst hänförlig till att ökande priser från leverantörer inte ännu fått fullt genomslag i försäljningspriserna.

 

Kostnader

Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 82,6 Mkr (76,4 Mkr), fördelat på övriga externa kostnader 32,9 Mkr (27,3 Mkr), personalkostnader 46,9 Mkr (45,2 Mkr) och avskrivningar 3,1 Mkr (4,2 Mkr). De externa kostnaderna har ökat till följd av IT-kostnader i samband med uppgradering av utrustningen i logistikcentret i Nässjö, ökade marknadsrelaterade insatser, ökade kostnader för utfrakter och en ökning av hyran för logistiklokalen i Nässjö.

 

Resultat

Resultatet efter finansiella poster för perioden blev 42,3 Mkr (47,1 Mkr).

 

Likviditet

Tura Scandinavia AB:s likviditet var vid periodens slut 71,1 Mkr (27,7 Mkr).

 

Investeringar och avskrivningar

Under perioden gjordes investeringar uppgående till 4,4 Mkr (0,4 Mkr) huvudsakligen hänförliga till uppgradering av utrustning i logistikcentret i Nässjö.

 

Personal

Det genomsnittliga antalet anställda under perioden uppgick till 88 (89)
 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

 

 • 2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
 • 2023-04-24 Årsredovisning 2022
 • 2023-05-09 Delårsrapport januari-mars 2023
 • 2023-05-29 Årsstämma 2023

 

STYRELSENS INTYGANDE

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av Företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

 

Kungsbacka den 30 november 2022

 

Styrelsen och verkställande direktören för Tura Group AB (publ)

 

 

Hans Jacobsson Petra Carnbäck
Ordförande  Ledamot

 

 

Daniel Johnsson Jonas Wimmerstedt
Ledamot  Ledamot

 

 

Stefan Eriksson
Verkställande direktör

 

KONTAKT

 

För frågor om delårsrapporten och företaget kontakta: Stefan Eriksson, VD

E-post: stefan.eriksson@turascandinavia.com

Telefon: 0300-56 89 20

 

559319-6446 Tura Group AB (publ) – (TURA)

Energigatan 15B

434 37 Kungsbacka

Telefon: 0300-56 89 20

E-post: info@turascandinavia.com

Hemsida: www.turascandinavia.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tura Group AB

Prenumeration