Reports

Publicerat: 2022-11-30 08:30:00

Shortcut Media AB: Fokus på struktur och framtida lönsamhet

Tredje kvartalet, 1 jul – 30 sep 2022

 • Nettoomsättningen minskade med 6%, till 14 313 (15 267) Tkr
 • Operativt rörelseresultat (EBITA) uppgick till -2 430 (-4 458) Tkr
 • Operativ rörelsemarginal uppgick till -17% (-29,2%)
 • Resultat före skatt uppgick till -3 653 (-8 846) Tkr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,17 (-0,45) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,82) Kr

Perioden, 1 jan – 30 sep 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 26%, till 57 891 (45 924) Tkr
 • Operativt rörelseresultat (EBITA) uppgick till -1 448 (-5 373) Tkr
 • Operativ rörelsemarginal uppgick till -2,5% (-11,7%)   
 • Resultat före skatt uppgick till -5 128 (-11 131) Tkr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,14 (-0,53) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,42 (-1,05) Kr

Viktiga händelser under perioden

 • SMGs dotterbolag, Bond Street Film, förlängde ramavtalet med Skolverket med ett uppskattat ordervärde om cirka 4 Mkr per år
 • Lennart Larsson tillträdde som tillförordnad VD den 25 oktober efter att ordinarie vd Peter Söderlind tvingats till en längre tids uppehåll pga sjukdom. Anders Uhnér utsågs samtidigt till tillförordnad ordförande.
 • Lennart Larsson har ökat sitt ägande i SMG till 29,9%
 • SMG vann order värd 3 Mkr från ny kund.

VD-kommentar

Årets tredje kvartal har präglats av den ökade osäkerhet som uppstått i spåren av rådande omvärldssituation, ökande inflation och ett hot om en vikande konjunktur. Vi möter, trots detta, en generellt sett fortsatt god efterfrågan på våra tjänster och har tecknat ett flertal viktiga avtal under kvartalet. Jag vill särskilt lyfta fram avtalet om 3 miljoner kronor gällande idé och produktion av en varumärkesbyggande film inför en produktlansering, ett mycket spännande uppdrag. Jag är också mycket stolt över de fleråriga ramavtal som vårt dotterbolag Bond Street Film tecknat med Skolverket, Skatteverket och Statens Skolinspektion under och efter kvartalet, avtal som skapar en stabil grund för en positiv framtida utveckling.   

Våra verksamheter i Göteborg och Söderhamn utvecklas starkt och under god lönsamhet. Under kvartalet gör vi trots detta en förlust, vilket givetvis inte är tillfredsställande. De åtgärder vi nu vidtar är helt riktade mot vårt tredje geografiska område, Stockholm, där marknadsläget i kombination med en alltför stor kostnadskostym lett till operativa förluster. Arbetet med att se över kostnadsbasen för att anpassa verksamheten efter rådande marknadsklimat kommer att fortgå in i fjärde kvartalet.     

Rådande marknadsläge innebär att vi inte längre ser en möjlighet att nå den tillväxtplan som tidigare kommunicerats. Istället kommer vi nu helt att fokusera på att skapa en stabil grund som ger de nödvändiga förutsättningar som krävs för att gå in i 2023 med lönsamhet i samtliga verksamheter. Detta innebär också att vi valt att avbryta de förvärvsdialoger som vi tidigare informerat marknaden om, för att fokusera på att säkra en framtida lönsam verksamhet.

Behovet av produktion av rörlig bild i form av filmer och animationer ökar i takt med att samhället blir alltmer digitalt. Även i en mer osäker marknad, som den vi upplever nu, finns goda förutsättningar för en fortsatt stabil utveckling som en följd av en god efterfrågan på de tjänster som Shortcut Media erbjuder. I det korta perspektivet ligger således styrelsens och den operativa ledningens primära fokus på att säkra den solida grund som krävs för att fortsätta vara en av de ledande aktörerna i denna intressanta marknad.

Lennart Larsson
tf VD

Rapportkalendarium

Rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på Spotlight Stockmarket.

Bokslutskommuniké för perioden 1 oktober – 31 december 2022 kommer att publiceras den 28 februari 2023.

Rapportdatum 2023:

Delårsrapport januari-mars: 31 maj 2023

Delårsrapport januari-juni: 31 augusti 2023

Delårsrapport januari-september: 30 november 2023

Bokslutskommuniké 2023: 29 februari 2024


Styrelsen,
Shortcut Media AB (publ.)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Larsson
tf VD
Shortcut Media Group
lennart.larsson@alntorp.se

Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i denna delårsrapport har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB