Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-12-05 08:30:00

Arcede Pharma AB: DELÅRSRAPPORT 2: Förkortat räkenskapsår 2022 för Arcede Pharma AB

Arcede Pharma AB publicerar kvartalsrapport 2, förkortat räkenskapsår 2022-08-01 till 2022-10-31.

Sammanfattning av kvartalsrapport 2: 

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 784 KSEK.
  • Resultatet per aktie[1] uppgick till - 0.31 SEK.
  • Soliditeten[2] uppgick per 2022-10-31 till 98.64%.

[1] Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 846 322 aktier (2022-10-31).
[2] Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT:

  • Den första delen av det toxikologiska programmet med RCD405 är avslutad och visar att substansen tolererades väl och inga oväntade effekter eller biverkningar observerades vid upprepad dosering under 4 veckor med höga doser.
  • Det japanska patentverket avser bevilja patentansökan för RESP9000-serien där RCD405 ingår.  Ett formellt meddelande om ”Notice of Allowance” från patentverket i Japan har mottagits.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN:

  • Planeringen av ytterligare studier med syfte att i detalj kartlägga effekten av RCD405 in vivo påbörjades.
  • Planeringen inför ytterligare formuleringsstudier tillsammans med Iconovo påbörjades.
  • Avtal för syntetisering av ytterligare substans (RCD405) signerades.

VD HAR ORDET:

De senaste tre månaderna har bestått av en hel del planering inför kommande studier och aktiviteter. De studier som planeras är bland annat viktiga för att öka förståelsen för hur RCD405 fungerar in vivo (och inte bara i isolerade system, så som in vitro eller ex vivo) och därmed erhålla en bättre förståelse för den förväntade kliniska effekten av RCD405 samt dess fulla potential. Resultaten från planerade studier kommer att få betydelse för hur de kliniska studierna skall utformas och utföras, både vad gäller den specifika patientpopulationen som förväntas få mest effekt men också vad gäller doser och koncentrationer av RCD405. Tillsammans med Iconovo har även det fortsatta formuleringsarbetet planerats. Detta arbete syftar till att definiera den optimala blandningen av RCD405 samt de hjälpämnen som behövs för att kunna få ut den/de doser ur inhalatorn ICOone® som krävs för de första studierna i människa. Till alla dessa kommande aktiviteter krävs en hel del substans och därför planeras för syntetisering av en ny batch RCD405 (active pharmaceutical ingredient; API). Avtal har skrivits och syntetiseringsprocessen har i skrivande stund påbörjats.

Under hösten inledde även Analysguiden sin bevakning av Arcede Pharma och i den publicerade initieringsanalysen var konklusionen att det finns ett motiverat aktievärde på 4,3 kronor. Detta baseras mycket på den helt nya samt dubbla verkningsmekanismen av RCD405 som inte bara ger en luftvägsvidgande effekt utan även effekt på den inflammatoriska komponenten och som är av stor betydelse för den underliggande sjukdomsprocessen.

Det är även glädjande att resultaten från de första toxikologiska studierna visade att RCD405 tolereras väl och att vi därmed kan gå vidare med resterande studier.

De kommande månaderna kommer en hel del data att genereras från planerade djurstudier vilka kommer att bli avgörande för den fortsatta utvecklingen och det är därför en väldigt spännande period som ligger framför oss. Jag hoppas därmed på fortsatt förtroende från aktieägare och investerare och vill även tacka alla nuvarande aktieägare för allt stöd och engagemang under den gångna perioden.

Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2022.

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB

Prenumeration