Press release from Companies

Publicerat: 2022-12-29 13:01:21

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs utser ny valberedning i enlighet med stämmobeslut 2022

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB meddelar att ny valberedning utsetts i enlighet med årsstämmans beslut 2022. Valberedningen består av Leif Medin, Stefan Brunqvist, Carl-Magnus Hansson samt bolagets ordförande Daniel Röme.

Årsstämman 2022 beslutade att valberedning skall tillsättas enligt följande: " Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens ABs utskrift av aktieboken per den sista september, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma."

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut 2022 bildats. Valberedningen består av:

Leif Medin, Stefan Brunqvist, Carl-Magnus Hansson samt bolagets ordförande Daniel Röme.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende

  • Styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
  • styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
  • val av revisorer och arvoden,
  • valberedning, samt
  • ordförande på bolagsstämma

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

______________________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB