Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-24 18:45:08

Spermosens AB (publ): Spermosens AB offentliggör att genomförd företrädesemission övertecknats och meddelar flaggning

Spermosens AB (publ) offentliggör att genomförd företrädesemission övertecknats med 21 procent och meddelar flaggning. Bolaget tillförs 24,4 MSEK genom nyttjandet av 29 077 889 units.

Teckningsperioden i Spermosens AB:s företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 23 januari 2023. Företrädesemissionen tecknades till 68,83 procent med företrädesrätt och 31,17 procent utan. Företrädesemissionen tecknades därmed till totalt 100 procent inklusive teckningsförbindelser. Inga garantiåtaganden har aktiverats. Spermosens tillförs cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 5,6 MSEK, varav cirka 3,4 MSEK avser garantikostnader. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut kring den 26 januari 2023.

 

Antal aktier och aktiekapital

När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Spermosens uppgå till 41 193 676 och aktiekapitalet uppgå till 4 119 368 SEK.

 

Utfallet medför bland annat att Spermosens kan finansiera aktiviteter kopplade till den fortsatta utvecklingen av bolagets första produkt, med sikte på kommande marknadslansering för forskningsändamål.

 

 "Vi är glada över att ha säkrat finansiering för att fortsätta utvecklingen av bolagets första produkt, med sikte på kommande marknadslansering för forskningsändamål." säger Ulrik Nilsson, VD Spermosens.

 

Kushagr Punyanis aktieinnehav i Spermosens AB ökar till 1 637 764 aktier. Som följd av emissionen ökar även antalet aktier i bolaget och därmed förändras Kushagr Punyanis andel av samtliga aktier. Före emissionen är andelen 13,0 procent och efter emissionen är andelen 4,0 procent.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, CEO

+46 (0) 72 888 28 11

 

 

 

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com

 


Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-24 18:45 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)

Utskick från Spotlight Group