Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-01 16:36:41

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: Miljonavtal med Trafikverket undertecknat

Railway Metrics and Dynamics AB har idag signerat kontrakt med Trafikverket. Innovationsupphandlingen kommer att aktiveras i etapper – och om alla krav uppfylls på vägen är ordervärdet cirka SEK 25 miljoner över en treårsperiod. Ordervärdet för det löpande arbetet i etapperna 1–3 är SEK 7 326 000.

– Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete med Trafikverket och vet att vår teknologi är helt rätt för den här upphandlingen, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics AB.

Railway Metrics and Dynamics AB har tidigare meddelat att Bolaget tilldelats upphandlingen "KOM-4015140, Innovationsupphandling – Avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen". Railway Metrics and Dynamics AB har idag signerat kontraktet med Trafikverket och därmed är avtalet aktivt.

Kontraktet som idag signerats gäller initialt för uppdrag som sker i två etapper om 6 respektive 12 månader med ett köp av systemet i en efterföljande tredje etapp om 12 månader med option på ytterligare 12 månader.

Etapp 1 har som delmål att ta fram en demonstrationsfärdig systemlösning. I Etapp 2 är delmålet ett operativt system som ska drifttestas i fält enligt de krav som specificeras i projektet. Om systemet efter driftstest uppfyller dessa krav samt är bäst eller bland de system som bäst tillgodoser Trafikverkets behov efter Etapp 2 aktiveras Etapp 3, där Trafikverket, om tillgänglig finansiering så medger, köper informationstjänsten under 12 månader, med option på ytterligare 12 månader.

Cirka 25 miljoner över tre år om alla krav uppfylls

RMD uppskattar det löpande arbetet i etapperna 1–3 till SEK 7 326 000 kr. Det är den så kallade anbudssumman, som också annonserats i Trafikverkets upphandlingssystem. Utöver detta har RMD ett preliminärt indikerat fast pris för "Köp av informationstjänsten" enligt Etapp 3 om SEK 8 600 000. Om Trafikverket väljer att utlösa optionen, tillkommer preliminärt ytterligare SEK 8 600 000 kr plus löpande kostnader under optionstiden.

Trafikverket vill med upphandlingen gå från forskning till nytta och på sikt kunna implementera nya lösningar, metoder och verktyg för att öka säkerheten och punktligheten i sina leveranser. Det betyder att upphandlingen så småningom kommer att övergå i köp av en informationstjänst som kommer att visa aktuell status på banans anläggning.

Affären öppnar för nytt affärsområde

– Den här innovationsupphandlingen betyder mycket för Railway Metrics and Dynamics, eftersom vi får arbeta med en helt ny kundkategori och en affär som är skalbar i hela världen, det vill säga övervakning av fast infrastruktur, berättar Jan Lindqvist.

– Upphandlingen gör att vi kan växla upp affären snabbare än väntat inom detta segment, säger Jan Lindqvist.

Prediktiva informationstjänster för tåg och infrastruktur

Ökad automatisering och digitalisering möjliggör ett mer tillståndsbaserat och prediktivt underhåll av anläggningens tillgångar. Det bidrar till bättre punktlighet och ökad konkurrenskraft.

– Trafikverkets vision med denna upphandling är att skapa en helt ny marknad för informationstjänster i Sverige. Vi är mycket stolta över att få vara med på den resan, säger Jan Lindqvist.


Informationen är sådan som Railway Metrics and Dynamics Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-01 16:36 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Om RMD

RMD är ett svenskt teknikföretag, baserat i Stockholm, som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset manage­ment’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsin­dustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruk­tur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarkna­den, samt humanmarknaden. För järnvägsin­dustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva trans­port med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB