Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-13 08:00:00

Arcede Pharma AB: Bokslutskommuniké, förkortat räkenskapsår, maj-december 2022

Sammanfattning av bokslutskommuniké
Helår: 2022-05-01 till 2022-12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 869 KSEK.
 • Resultatet per aktie[1] uppgick till -0.83 SEK.
 • Soliditeten[2] uppgick per 2022-12-31 till 95.08%.

Kvartalsrapport 3: 2022-11-01 till 2022-12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 203 KSEK.
 • Resultatet per aktie1 uppgick till -0.21 SEK.

[1] Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 846 322 aktier (2022-12-31).
[2] Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under perioden:

 • Den 9:e maj offentliggjorde Respiratorius förslaget till årsstämman om en utdelning av dotterbolaget Arcede Pharma AB (Arcede).
 • Handeln i Arcede Pharma AB inleddes den 29:e juni på Spotlight Stock Market.
 • Skatteverket publicerade information om fördelning av anskaffningsutgiften med tillämpning av de s.k. lex Asea-reglerna. Enligt dessa regler anges att av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Respiratorius ska 71 procent hänföras till aktier i Respiratorius och 29 procent till aktier i Arcede Pharma.
 • Den första delen av det toxikologiska programmet med RCD405 avslutades och visade att substansen tolererades väl och att inga oväntade effekter eller biverkningar observerades vid upprepad dosering under 4 veckor med höga doser.
 • Det japanska patentverket meddelade att de avser bevilja patentansökan för RCD405. Ett formellt meddelande om ”Notice of Allowance” från patentverket i Japan mottogs.

Väsentliga händelser efter periodens slut:

 • Ledande experter inom lungfarmakologi och lungmedicin har engagerats som rådgivare till Arcede Pharma.
 • Kanadensiska patentverket har meddelat slutföreläggande för RCD405. 

VD har ordet

Arcede Pharmas resa inleddes den 28 april 2022 då Bolaget ingick ett rörelseöverlåtelseavtal med Respiratorius AB (”Respiratorius”). Arcede Pharma redovisar därmed ett förkortat räkenskapsår, som sträcker sig från 1 maj till 31 december 2022. De studier som pågick vid tiden för avtalet med Respiratorius fortsatte som planerat i Arcede Pharmas regi.

En stor händelse för Bolaget var noteringen på Spotlight Stock Market den 29 juni. Därefter har året varit fyllt av diverse aktiviteter, och vi har fått ett antal viktiga avtal på plats, bl.a. med våra nu engagerade vetenskapliga rådgivare, som båda har lång och gedigen erfarenhet inom lungmedicin och lungfarmakologi. Konstruktiva möten och diskussioner har redan hållits och tillgången till det nätverk inom läkemedelsutvecklingsområdet för respiratoriska sjukdomar som professor Clive Page har byggt upp genom åren utgör naturligtvis en stor tillgång. Tillsammans med professor Arne Egestens grupp påbörjades dessutom försök som kommer att fullföljas under våren och som har till syfte att få en bättre förståelse för verkningsmekanismen av RCD405. Samarbetet med våra vetenskapliga rådgivare kommer att stärka vidareutvecklingen av RCD405 och säkerställa att våra utvecklingsplaner och strategier granskas kritiskt och att arbetet genomförs så effektivt som möjligt.

Under året både påbörjades och avslutades ett antal viktiga studier där toxikologistudierna utgör en betydelsefull del och i skrivande stund pågår en analys av data från den ena av de två studierna. Inga oväntade resultat har hittills påvisats men definitivt besked kan först ges när en final rapport finns på plats. Den sista och avslutande studien har emellertid, som tidigare meddelats, försenats på grund av begränsad tillgång på djur vilket leder till att också därpå följande aktiviteter till viss del kommer att senareläggas. Det är naturligtvis olyckligt att det sker en fördröjning men bolaget måste undvika att ingå omfattande avtal innan dessa studier är i hamn, då de har avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen av RCD405.

Av vikt att nämna är även de initiala formuleringsförsöken som gjorts under året av Iconovo och som visar att RCD405 har egenskaper som lämpar sig väl för att kunna formuleras som ett inhalerat pulver med hjälp av en inhalator.

Under året meddelade patentverken i Japan samt Sydafrika att de avser bevilja patentansökningarna för RCD405. Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patenten i respektive länder att beviljas, vilket ger Arcede Pharma marknadsexklusivitet till och med 2039. Glädjande besked meddelades även från Kanada i slutet av januari då det kanadensiska patentverket informerade att de avser bevilja patentansökan där RCD405 ingår.

Arcede Pharma befinner sig in i en spännande och betydelsefull period och vi ser fram emot en intensiv vår. Jag vill tack alla aktieägare och investerare för förtroendet och hoppas på fortsatt stöd under det kommande året.

Mia Lundlbad, VD
Arcede Pharma AB

 

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2023.

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB