Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-15 09:55:13

Nattaro Labs AB: Rättelse: Nattaro Labs AB offentliggör bokslutskommuniké för 2022

Föregående pressmeddelande daterat 2023-02-15 förseddes felaktigt med MAR etikett.

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2022. Rapporten i sin helhet finns bifogad som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Helår 2022-01-01 – 2022-12-31

 • Koncernens omsättning uppgick till 2 753 TSEK för perioden. Moderföretagets omsättning för samma period uppgick till 3 091 TSEK (3 181), vilket innebar en minskning med 3 % i jämförelse med samma period föregående år.
 • Koncernens intäkter uppgick till 4 998 TSEK för perioden. Moderföretagets intäkter för samma period uppgick till 5 335 TSEK (6 560), vilket innebar en minskning med 19 % i jämförelse med samma period föregående år.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -10 370 TSEK för perioden. Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -10 023 TSEK (-6 568).
 • Resultat per aktie* för bolaget uppgick till -1,23 SEK (-1,20) före utspädning, -1,23 SEK (-1,20) efter utspädning.
 • Koncernens soliditet uppgick till 69 %. Moderföretagets soliditet uppgick till 69 % (78 %).
 • Koncernens bruttovinst uppgick till 75 %. Moderföretagets bruttovinst uppgick till 78 % (74 %)

Fjärde kvartalet 2022-10-01 – 2022-12-31

 • Koncernens omsättning uppgick till 558 TSEK för perioden. Moderföretagets omsättning för samma period uppgick till 548 TSEK (561), vilket innebar en minskning med 2 % i jämförelse med samma period föregående år.
 • Koncernens intäkter uppgick till 1 500 TSEK för perioden. Moderföretagets intäkter för samma period uppgick till 1 491 TSEK (1 944), vilket innebar en minskning med 23 % i jämförelse med samma period föregående år.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 560 TSEK för perioden. Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -3 532 TSEK (-1 915).
 • Resultat per aktie* för bolaget uppgick till -0,43 SEK (-0,26) före utspädning, -0,43 SEK (-0,26) efter utspädning.
 • Koncernens soliditet uppgick till 69 %. Moderföretagets soliditet uppgick till 69 % (78 %).
 • Koncernens bruttovinst uppgick till 68 %. Moderföretagets bruttovinst uppgick till 60 % (79 %)

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2022-12-31 uppgick totalt antal aktier till 8 169 026.

VD Carl-Johan Gustafson kommenterar

Nattaro Labs första år som noterat bolag har varit utmanande. En osäker omvärld och besöksnäringens långsamma återhämtning har påverkat vår försäljning – inte minst internationellt. Samtidigt måste vi också vara självkritiska. Vår hemmamarknad visar på en enorm internationell potential för vårt unika förebyggande erbjudande som vi måste kunna ta tillvara på. Under hösten har vi därför genomfört ett analysarbete för att effektivisera verksamheten samt öka försäljningen. Vi är nu i full gång med att anpassa organisationen och implementera en förändrad kommunikations– och säljstrategi. Allt med målet att uppnå ökad försäljning och förbättrat resultat 2023.

Under fjärde kvartalet har åtgärder vidtagits för att anpassa organisationen och göra den mer försäljningsinriktad. Som meddelats tidigare har vi dragit ner på utvecklingsdelen av verksamheten för att få ett tydligare försäljningsfokus i organisationen. Det har varit svåra beslut att ta, men nödvändiga för att minska kostnader och skapa utrymme för ökade försäljningsaktiviteter mot nyckelkunder på prioriterade marknader.

I utvecklingen mot en vassare säljstrategi har vi tagit lärdom och dragit slutsatser utifrån vad som fungerar på den svenska marknaden, vilken idag står för drygt hälften av bolagets försäljning. På vår hemmamarknad har vi bearbetat saneringsbranschen men också arbetat närmare slutkunder som fastighetsbolag, studentbostäder och hotell. I direkt dialog med dessa har vi fått ökad förståelse för det faktiska värdet i vårt erbjudande. För slutkunderna handlar det inte bara om att lösa ett vägglusproblem, utan minst lika mycket om värdet i att minska stress och merarbete, om att inte förlora intäkter på kort och lång sikt samt att undvika skador på sitt varumärke – särskilt förödande inom besöksnäringen. Att investera i förebyggande skydd mot vägglöss gör att kunderna kan undvika problem, i stället för att behöva åtgärda dem och allt det negativa runtomkring. Vårt erbjudande är en av de bästa försäkringar en näringsidkare i våra nyckelbranscher kan teckna.

Det är värdet för slutkunden som måste vara fokus i vår affärsmodell. Vi lägger nu om vår säljstrategi för att arbeta närmare kund, både via partners och direkt mot nyckelkunder. På detta sätt säkrar vi att alla led i vår säljprocess förstår värdet av vårt erbjudande samt var i processen förebyggande åtgärder kommer in. Genom ökad kontroll över marknadskommunikationen – vad som sägs och till vem – ska vi själva och via våra partners nå ut bättre med det faktiska värde vi levererar till slutkund och partners. Vi har goda erfarenheter från den svenska marknaden, vi har kunder som bekräftar att det fungerar och vi ser stor potential i att utveckla och applicera detta arbetssätt på övriga marknader.

Internationellt har vår försäljning hittills skett via återförsäljare till den professionella saneringsbranschen. Detta har inte fungerat fullt ut. Vi har förvisso fått distribution i nya länder, men återförsäljarna har ofta stannat vid produktens tekniska fördelar och inte förmedlat eller förklarat värdet för slutkunden. Inte heller har den merförsäljning som vårt helt unika erbjudande kan leverera till saneringsföretagen tydliggjorts tillräckligt. Med vår nya säljstrategi arbetar vi närmare våra partners och säkerställer att de har rätt förutsättningar för att kunna förmedla vårt mervärde till sina kunder, samt att det blir ännu tydligare för saneringsbranschen hur de med våra produkter kan utveckla och säkerställa betydande merförsäljning av sina egna tjänster.

Tillväxtmässigt ligger den stora potentialen i internationalisering. Närmast i de länder där vi har marknadsgodkännande att sälja hela vårt sortiment. Efter godkännande hos Europeiska Kemikalieinspektionen (ECHA) har de efterföljande nationella registreringarna av Nattaro Safe tyvärr dragit ut på tiden. Omställningen till den nya säljstrategin har påbörjats både i Storbritannien och i Frankrike där vi har nationella registreringar, men godkännanden i nya länder som Nederländerna och Spanien öppnar upp fler möjligheter framöver.

I USA pågår arbetet med marknadsgodkännande av produkten Nattaro Safe hos myndigheterna (EPA-Environmental Protection Agency). Nattaro Safe står för en betydande del av försäljningen i Sverige och förväntas göra så även i USA. Den stora amerikanska marknaden påverkades kraftigt av pandemin men börjar nu återhämta sig. Vi behöver dock bära med oss att etablering på en ny marknad tar tid, och att vi ännu inte har hela produktsortimentet godkänt för försäljning. Arbetet framåt handlar om att balansera säljinsatser med kostnadskontroll, att etablera rätt form av samarbeten, bygga nätverk och kontakter mot slutkund för att vara redo när vi har hela sortimentet godkänt för försäljning.

Ser vi tillbaka på 2022 har vår utveckling varit en besvikelse. Samtidigt har vi från slutkunderna fått bekräftat att vårt förebyggande skydd mot vägglöss utgör ett attraktivt erbjudande med stor potential. Genom att vidta nödvändiga åtgärder och förändra processer och tillvägagångssätt tar vi ansvar och lär av våra misstag. Med en ny tydligare säljstruktur och kommunikation av kundvärdet vi levererar är vi övertygade om att ett betydligt starkare 2023 ligger framför oss.

Väsentliga händelser 2022-10-01 – 2022-12-31

 • Efter Europeiska kemikalieinspektionens (ECHA) unionsgodkännande för Bolagets kiselgurtejp har Nattaro Safe erhållit nationella registreringar för produkten i Tyskland, Nederländerna och Spanien.
 • Styrelsen har beslutat om ett kostnadsbesparingsprogram inklusive personalneddragningar. Främst sker neddragningar inom utvecklingsdelen i Sverige för att skapa utrymme för försäljningsaktiviteter på prioriterade marknader. Effekten av kostnadsbesparingarna beräknas börja synas i resultaträkningen under första kvartalet 2023 och beräknas uppgå till 5 MSEK på årsbasis.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Patentportföljen har utökats med patent för vägglusfälla i USA.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB

Utskick från Spotlight Group