Reports

Publicerat: 2023-02-16 08:30:00

Sustainion Group AB: Bokslutskommuniké januari 2022 - december 2022

“En fantastisk slutspurt på året!”

Sammanfattning av perioden oktober 2022 - december 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 52 683 TSEK (23 754), en tillväxt om 121,8 procent
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11 100 TSEK (3 582), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 21,1 procent (15,1)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 7 798 TSEK (1 940)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,02 kr (0,01)
  • Soliditet 43,0 procent (49,9)

Sammanfattning av perioden januari 2022 - december 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 146 829 TSEK (68 149), en tillväxt om 115,5 procent
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21 297 TSEK (10 694), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 14,5 procent (15,7)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9 363 TSEK (6 536)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,01 kr (0,01)

Händelser under perioden oktober 2022 - december 2022

  • Inga väsentliga händelser har rapporterats under perioden.

VD har ordet

En fantastisk slutspurt på året!

Efter utmanande leveransstörningar under året lyckades vi under december att lösa en stor del av efterfrågade leveranser och det sista kvartalet kom därigenom att sluta som årets bästa med god marginal. Det var främst i EWF Eco där vi kunde leverera på flera kundorder som byggts upp under året. Med stöd av leveranserna blev EBITDA för koncernen i Q4 totalt 11,1 MSEK vilket motsvarar en EBITDA-marginal om hela 21,1 procent. Marginalen ligger således långt över koncernens långsiktiga mål om 12 procent.

När vi summerar året kan vi konstatera att det för ett par av våra bolag varit ett stundtals utmanande år där leveransstörningar gjort att vi haft svårt att leverera samtliga kundorder, något som vi räknar med blir bättre 2023. Den svaga kronan har även påverkat våra bolag, både negativt och positivt. Med ett starkt sista kvartal summerar vi 2022 med ett EBITDA för helåret om 21,3 MSEK. Det motsvarar en EBITDA-marginal om 14,5 procent att jämföra med målet om 12 procent vilket känns väldigt bra.

Med en förbättrad leveranssituation och en något starkare krona gentemot dollarn går vi nu in i 2023 med välfyllda orderböcker, trots att vi levererat mycket under Q4. Förmodligen har vi inte sett det sista av leveransstörningar men kan i varje fall konstatera att vi nu är bättre förberedda efter att ha infört nya arbetssätt för att bättre tackla störningar av denna typ framöver.

Inom våra miljöteknikbolag fortsätter utvecklingen av partikelmätutrustning i EnviroClean och beräknas att introduceras på den tyska marknaden under 2023. I EHC Teknik har vi rekryterat en ny lovande VD då tidigare VD/delägare enligt plan lämnar sin position i mars 2023. Inom elektrifiering har Elpro fortsatt att växa starkt och med förstärkning på säljsidan tror vi att bolaget har en bra position i den marknadstrend som råder.

Under 2022 har Sustainion genomfört förvärvet av hela EWF Eco samt förvärvat resterande aktier i EHC Teknik som nu också ägs till 100 procent. EWF Eco är vår första satsning inom Smart City. Under förra året har vi överlåtit och integrerat verksamheten med säkra laddskåp från Vindico Security till EWF, en verksamhet som nu går under namnet ECO Charge.

Vi har kontinuerligt tittat på ett flertal olika investeringscase och av olika skäl inte gått vidare med dessa. Förvärv är en tydlig del i vår tillväxtstrategi men vi är väldigt måna om att våra investeringar skall passa in väl i koncernen. Vi har fortsatt en pipeline med möjligheter som vi fortsätter att jobba med. Med lönsamma kassaflödesgenererande verksamheter och en kassa på 24 MSEK har vi goda förutsättningar att fortsätta göra förvärv.

Sustainion har sedan tidigare haft en mindre ägarandel om 4,9 procent i intressebolaget eSite Power Systems. I december tecknade det noterade kanadensiska bolaget Clear Blue Technologies International Ltd. avtal om att förvärva samtliga aktier i eSite. Köpeskillingen utgörs av aktier varpå Sustainion vid försäljningen erhåller aktier i det kanadensiska bolaget. I samband med affären har Sustainion gjort en nedskrivning om 3 MSEK under Q4.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för ett tidvis utmanande, men lyckat 2022. Inte minst med tanke på slutspurten. Jag ser med spänning fram emot vad 2023 har att erbjuda och tack även alla trogna aktieägare för ert fortsatta förtroende och att ni vill vara med på vår resa.

Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group AB

Se hela rapporten.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 klockan 08:30 CET.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer samt partikelmätare
- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly och säkra laddskåp
Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB