Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-16 08:30:00

Sensidose Aktiebolag: Sensidose bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022

Tillväxt trots fortsatt komponentbrist och högt fokus på produktutveckling.

   

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet (oktober-december)

Philip Slätis, som anställts som operativ chef och vice VD, tillträdde sin tjänst 1 november 2022.

Bolagets VD och Vice VD deltog i ett partnering event, CPHI i Frankfurt. Ett flertal viktiga kontakter gällande marknadsexpansion togs.

      

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Sensidose har fortsatta diskussioner med olika aktörer med de kontakter som togs förra året vad gäller marknadsexpansion av Bolagets produkter.

Produktion av dosautomaten MyFID har kommit igång igen i och med att mjukvaruuppdatering anpassad till nya komponenter har avslutats.

Beställning av verktyg för kommersiell produktion av vår nya dosautomat, OraFID, har lagts.

Den 8 februari 2023 erhöll bolaget godkänd subvention för Flexilev i Finland. Subventionen är begränsad till samma patientgrupp som i övriga Norden.

    

      

Ekonomisk översikt

Året i sammandrag 2022 2021  
Nettoomsättning tkr 7 724 (6 968)
Tillväxt 10,9% (-10,8%)
Rörelseresultat tkr -7 062 -3 725
Resultat per aktie (SEK) -0,74 -0,58
Likvida medelt tkr 14 386 5 757
Fjärde kvartalet i sammandrag 2022 2021
Nettoomsättning tkr 2 046 (1 791)
Tillväxt 14,2% (8,5%)
Rörelseresultat tkr -2 967 -49
Resultat per aktie (SEK) -0,29 -0,02
Likvida medel tkr 14 386 5 757

Heka bokslutskommunikén finns tillgänglig på www.sensidose.se

      

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jack Spira, VD, 0722 50 62 72, jack.spira@sensidose.se

Denna information är sådan information som Sensidose AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Sensidose i korthet

Sensidose AB är ett läkemedelsbolag som utvecklat ett innovativt system för individualiserad dosering av tabletter vilket medger en optimering av den medicinska behandlingen. Bolagets produkt Flexilev, säljs för närvarande i Sverige, Norge och Danmark.

Systemet består av "mikro"-tabletter, innehållande subterapeutiska doser i varje enskild tablett. Korrekt dos erhålls genom att dosera ett specifikt antal tabletter. Mikrotabletterna dispenseras med hjälp av en dosautomat. Dosautomaten har ett inbyggt alarm, levererar doser vid de förinställda tiderna och registrerar alla doser som levererats och även sjukdomssymtom med hjälp av skattningsskalor som är enkla att använda. Dosautomaten OraFID har inget eget larm utan förlitar sig på påminnelseappar i patientens smartphone. Patienten ställer sedan in och matar ut sin dos manuellt. OraFID är en engångsapparat som är enklare att distribuera än MyFID och bolaget ser en stor internationell potential för denna enklare doseringsapparat.

Företagets teknologi ger patienten och läkaren en möjlighet att styra behandlingen för att uppnå en bättre individualiserad dosering.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensidose Aktiebolag