Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-17 08:45:00

I Love Lund AB (publ): I Love Lund publicerar bokslutskommuniké för 2022

Bokslutskommuniké finns tillgänglig i sin helhet i bifogad pfd-fil samt på I Love Lunds hemsida (ilovelund.se).

Kvartalsperioden 1 oktober – 31 december 2022

  • Nettoomsättningen för oktober-december 2022 uppgick till 0 TSEK
  • Rörelseresultatet för oktober-december 2022 uppgick till -647 TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -10,0 SEK
  • Följdinvesteringar i ett tiotal befintliga portföljbolag, däribland EC2B, AlixLabs, LifeFinder
  • Hög aktivitetsnivå, men med lägre investeringsbelopp
  • Inga nyinvesteringar eller större realiserade s.k. exits
  • Nedskrivningar på 3 MSEK för befarade, dock ej bevittnade, förluster
  • Styrelseledamotsavgång pga annat uppdrag inom råd/revison som riskerar intressekonflikt
  • Bedömt substansvärde vid periodens slut uppgår till 201,11 SEK per aktie

 

Helårsperioden 1 januari – 31 december 2022

        Nettoomsättningen för januari - december 2022 uppgick till 0 TSEK

        Rörelseresultatet för januari - december 2022 uppgick till -3,0 MSEK

        Resultat per aktie uppgick till -30,7 SEK

        Soliditeten uppgår till 99,6%

 

Händelser efter rapportperiodens utgång

        Några mindre följdinvesteringar genomförda i ett antal portföljbolag

        Strukturändring av TQG, med försäljning, ordnad likvidation och/eller nystart

        Flera ny- och följdinvesteringar genomlyses och övervägs närmare

 

VD har ordet

Kära aktieägare,

När vi nu summerar 2022 kan vi slå fast att miljön vi har verkat i har varit ett ovanligt tufft år finansiellt. Emedan vår egen aktivitetsnivå ökat under hela perioden och vi vinnlagt om oss att gynna Lund så har detta varit viktiga ljuspunkter under ett annars, i ekonomiska termer, svagt år.

Vi känner att vår närvaro och stöd med kapital, råd och dåd i den lokala myllan har varit av större vikt än någonsin tidigare. För med stigande risknivåer och fallande värderingar närmast överallt globalt och nationellt har dessa krafter naturligt påverkat även våra lokala lundabolag. Marknadens sektorrotation ut ur, och ointresse för, bolag i tidig fas utan positiva kassaflöde och med obeprövade affärsmodeller har missgynnat typiska forskning- och utvecklingstunga småbolag.

Betydelsen har ökat för vår egen risk management process, med god allokering och stor kassahållning, riskavvägd portföljstruktur och genomarbetade arbetsprocesser. Långsiktigheten som har stadfästs via årsmötesbeslut, tydliga ägardirektiv och styrelsens strategiarbete. Detta har sammantaget givit oss ett stadigt ramverk att hålla oss till under året, vilket har gynnat oss mycket väl.

----

Viktigaste bolagshändelserna under 12-månadersperioden har varit vår nyemission, bred ägarspridning, notering på Spotlights handelsplats, ordentliga riskaverta nedskrivningar och att vi utökat vår redan höga aktivitetsnivå.

Årets negativa finansiella resultat härleds till stor del av nedskrivningar, både i aktiekurser av våra noterade bolag och valda nedsättningar för våra onoterade bolag. Vår nedskrivningspolicy är hård, där vi skriver ner närhelst vi befarar en osäkerhet. Och just osäkerhet har varit marknadens nom du guerre under året.

I omfång har vår portfölj utvecklats med ett halvdussin nya portföljbolag under året, och en skock följdinvesteringar i ett tjog existerande portföljbolag. Takten i investeringarna har avtagit något, de enskilda beloppen har minskat samt fokus har alltmer legat på existerande bolag i portföljen istället för nya. Likviditeten och soliditeten har varit mer än god vilket skapat operativ flexibilitet och styrka.

---

Sista kvartalet på året var utmanande, med som störst osäkerhet i början av november varefter en viss förbättring i sentimentet kunde skönjas efter julhelgerna.

Med vårt kommersiella fokus genomgicks ett sexiotal investeringscase. Ett tiotal följdinvesteringar genomfördes, däribland inköp av nyemitterade aktier i EC2B, Pengu Studios, Edgy Veggie, Bintel och LifeFinder samt lån, oftast i form av konvertibler i bland annat AlixLabs och Edgy Veggie. Inga nyinvesteringar skedde dock, vilket är anmärkningsvärt försiktigt, då vi i sämre tider i första hand tillvaratar våra nuvarande portföljbolags behov.

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar uppgick till ett värde av drygt 3 msek, fördelat på ett tiotal bolag.

Under fjärde kvartalet har det internt bedömda substansvärdet minskat marginellt till SEK 201,11 per aktie – en nedgång med knappt fem procent från i slutet av september, och kan jämföras med bokföringsvärdets tapp på drygt sju procent.

Övriga investeringsrelaterade aktiviteter under tremånadersperioden inbegrep två bolagspresentationer – Stonebjelk och Bevakningsgruppen – och lunchmöten med lundaprofiler, bla Cecilia Nebel. Därutöver två investeringsmässor, gemensamma samkväm, öppet hus och flera rent sociala aktiviteter med träning, padeltävling och julmingel. Vi höll således våra ilovelundare fullt aktiverade, både finansiellt och socialt under kvartalet. Vi gläds även åt en uppskattad fortsatt ökning av antalet aktieägare med minst femton procent bara på kvartalet och en mångdubbling på årsbasis. Efterfrågan på en lokalt förankrad investeringsportfölj, enkelt tillgänglig, välkänd och seriös är tydlig. Den efterfrågan levererar vi på i mitt tycke.

Nämnas skall även att vår oberoende styrelsemedlem Pernilla Eriksson, invald i somras och team-medlem i flera år dessförinnan, har måst avgå från sitt uppdrag vid årsskiftet då hon tagit anställning i ett större revisionsbolag som arbetar med några av våra egna innehav. En ersättare till Pernilla kommer att föreslås inför kommande årsmöte.

---

Inledningen av 2023 har präglats av fortsatt osäkerhet kring det makroekonomiska och säkerhetspolitiska läget och en viss återhämtning från låga nivåer på aktiemarknaderna. Sammanfattningsvis bedömer jag att vi står väl rustade att möta framtida utmaningar under året, och att vi kan tillvarata de investeringsmöjligheter som uppstår längs vägen uti Lundatrakten.

Under 2023 ska vi fortsätta skapa brett värde för våra lundaälskande aktieägare i I Love Lund.

 

Björn Englund

Verkställande direktör

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

 

 

 

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2022 – 3:e mars 2023

 

För mer information vänligen kontakta:

Björn Englund, VD

Telefon: +46 73-529 53 33

E-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Hemsida: www.ilovelund.se

 

Denna information är sådan information som I Love Lund AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023 klockan 09:00 CET

Det här är I Love Lund:

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investerings-verksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötes-aktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio (50) bolag varav den stora merparten är onoterade. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. I Love Lunds investeringsportfölj har en bred och diversifierad sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. Mer information finns på www.ilovelund.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)