Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-22 15:00:00

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: Railway Metrics and Dynamics ansöker om patent för ny lastviktssensor

Railway Metrics and Dynamics AB lämnar idag in en patentansökan gällande ett nytt sätt att övervaka vikten på tåg med hjälp av radar.

– Vi fortsätter att rita om kartan för innovation inom järnväg. Det här är en state of the art-lösning som kommer att lösa många utmaningar för både järnvägsbolag och infrastrukturförvaltare, säger Jan Lindqvist, vd Railway Metrics and Dynamics AB.

Patentet kan enkelt förklaras som att radarenheter används för att mäta hur tungt ett tåg är lastat. Sensorn levererar hela tiden in realtidsdata till Railway Metrics and Dynamics (RMD) plattform för övervakning och förvaltning av tillgångar.

Digitaliseringen av järnvägen bidrar exempelvis till ökad effektivitet, säkerhet och kapacitet för transporter med tåg. Syftet med bolagets plattform är att kunderna ska kunna förvalta sina tillgångar, som kan vara både tåg och infrastrukturen som finns runt tåg, proaktivt i stället för reaktivt.

RMD:s plattform, som kan spara hundratals miljoner bara i Sverige, är globalt skalbart och applicerbart på tåg och infrastruktur i hela världen.

– Vårt mål är att bli ledande inom sensorteknik och digitalisering av järnvägen", säger Jan Lindqvist.

Det finns flera tydliga fördelar med lastviktssensorer för järnvägsbolag. Några av dessa är:

  • Godsbolagen kan automatisera faktureringen
  • Möjlighet till överlastning försvinner, vilket minskar slitage på infrastruktur samt överdebitering av operatörer
  • Järnvägsoperatörer kan automatiskt debiteras rätt spåravgift

Utvecklingen av sensorenheten har redan påbörjats och bolaget räknar med att kunna utföra tester i kundmiljö under hösten 2023.

Patentansökan lämnas in i Stockholm den 22 februari 2023 kl 16.30.


Denna information är sådan som Railway Metrics and Dynamics Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-22 15:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset manage­ment’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsin­dustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruk­tur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarkna­den samt humanmarknaden. För järnvägsin­dustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva trans­port med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics här: https://railwaymetrics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB