Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-22 18:05:00

Thinc Collective AB: Thinc Collective AB: Finansiella mål inklusive ny utdelningspolicy. Förslag till utdelning kommer att lämnas i samband med bokslutskommunikén.

Thinc Collectives styrelse har beslutat om ny utdelningspolicy och riktlinje för kapitalstruktur som med de tidigare kommunicerade finansiella målen utgör de nya finansiella målen:

  • Att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för media och kommunikation. Den genomsnittliga årliga tillväxten ska över tid överstiga 20%, inklusive förvärv i syfte att konsolidera marknaden.
  • Att genomföra 2–3 förvärv årligen inom valda tjänstekategorier och som årligen totalt tillför minst 20–50 mkr i nettoomsättning.
  • Thinc Collectives mål är att uppnå en årlig genomsnittlig EBITDA marginal om minst 10% för koncernens tjänsteproducerande bolag och minst 5% för koncernens mediarelaterade bolag, mätt som resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv, justerat för engångsposter och ställt i relation till nettoomsättningen.
  • Utdelningspolicy - Minst 30% av kassaflödet* skall distribueras till aktieägarna. Utdelningen skall vid varje tillfälle vägas mot koncernens affärsmöjligheter, soliditet och likviditet.
  • Kapitalstruktur - Thinc Collectives mål är att nettoskulden** inte skall överstiga 2,5 gånger justerad EBITDA på årsbasis. Skuldsättningen kan tillfälligt vara högre, exempelvis i samband med större förvärv.

*Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet

**Nettoskuld definieras som räntebärande skulder minus likvida medel

UTDELNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022

Thinc Collective styrelse kommer i samband med publiceringen av Bokslutskommunikén för 2022 tisdagen 28/2 baserat på den nya utdelningspolicyn föreslå årsstämman en utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se

Denna information är sådan information som Thinc Collective är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22/2 2023.

Thinc Collective AB är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Collective AB är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Thinc Collective AB