Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-24 07:05:04

Renewable Ventures Nordic AB: Pressmeddelande: Renewable Ventures Nordic AB delårsrapport jan-dec 2022

Renewable Ventures Nordic AB offentliggör härmed delårsrapporten för perioden januari-december 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.reventures.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD-kommentar
RVNs affärside är att investera i och stötta tillväxtbolag som vill börsnotera sig. Under året visade vi att vår affärsmodell fungerar genom investeringen i och den efterföljande noteringen av försvarsindustribolaget Scandinavian Astor Group (Astor).

 I slutet av september ingick RVN, genom dotterbolaget RVN2, avtal om att förvärva Astor efter ett nära samarbete med ledning och styrelse noterades Astor på Spotlight i början av januari 2023.

Vi har goda förhoppningar om att kunna genomföra liknande affärer under 2023 men kommer alltid att prioritera kvalitet framför kvantitet – målsättningen är att arbeta med bolag som vi vill äga länge och där RVN kan stötta även efter en notering.

Vår likviditet förvaltar vi genom bland annat brygglån och under kvartal två lämnade vi två brygglån till noterade bolag. Ena brygglånet är per sista december 2022 återbetalt i sin helhet inklusive räntor och uppläggningsavgift. Det andra brygglånet, som i substansvärderingen är upptaget till cirka 1,8 MSEK inklusive räntor och uppläggningsavgift, har delvis återbetalats. Vi har som ambition att genomföra fler investeringar i brygglån till noterade bolag under 2023, men följer noggrant hur marknaden utvecklar sig.

 Totalavkastningsmässigt så var 2022 ett bra år för RVNs ägare och jag ser med tillförsikt fram emot 2023.

Marcus Bonsib
VD Renewable Ventures Nordic AB


Substansvärdet per 31 december 2022
Substansvärdet uppgick per sista december 2022 till 10,7 MSEK (11,3 MSEK per 30 september 2022). Att substansvärdet minskat beror främst på utdelningen av det tidigare helägda dotterbolaget RVN2. Bolaget har en portfölj av innehav i onoterade och noterade bolag värderat till cirka 4,9 MSEK (4,7 MSEK per sista september 2022).  Kassan uppgick till cirka 3,9 MSEK (2,3 MSEK per sista september 2022). Bolaget har inga långfristiga lån. Största innehaven utgörs av Reliefed Technologies (utgör cirka 32,2 % av substansvärdet), brygglån till ett noterat bolag (utgör cirka 17 % av substansvärdet), GC Infra (2,8 %) och Norditek (2,4 %). Substansvärdet per aktie uppgår till 5,64 SEK (5,85 SEK per sista september 2022). Onoterade innehav värderas som princip till senaste kända emissionskurs. I bedömning av aktuellt värde beaktas även storlek på nyemissionen. Noterade innehav värderas till aktuellt aktiepris. Brygglån värderas till lånebelopp inklusive commitment fee samt upplupen ränta.

Bolagets finansiella översikt för perioden oktober-december 2022

  • Rörelsens kostnader uppgick till -533 TSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 234 TSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 10,7 MSEK.
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 5,64 SEK

Väsentliga händelser under perioden

  • RVN slutförde under perioden förvärvet av Scandinavian Astor Group AB via dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 2 AB.
  • Extra bolagstämma beslutade att genomföra en sakutdelning av dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 2 AB. Avstämningsdag var den 16 december 2022. Renewable Ventures Nordic 2 AB ändrade sedan namn till Scandinavian Astor Group AB.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter balansdagens utgång.

Ekonomisk utveckling i sammandrag                                                                      

Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec
2022 2021 2022 2021
tkr
Nettoomsättning 0 0 179 88
Rörelseresultat -511 -72 -1 385 -159

För mer information, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib
+46 721827290

marcus@reventures.se

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB

Utskick från Spotlight Group