Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-27 06:11:44

SPACtvå AB: Pressmeddelande: SPACtvå AB, Bokslutskommuniké 2022

"Fullt fokus på att slutföra noteringsprocessen för Invoicery Int AB" – Marcus Bonsib, VD SPACtvå

SPACtvå AB signerade avtal om att förvärva Invoicery Int AB den 22 december 2022. Åternoteringsprocessen hos Spotlight pågår. Till dess att Spotlight gett sitt godkännande kommer SPACtvå ABs aktie handlas på observationlistan. SPACtvå AB kommer efter att transaktionen är slutförd byta namn till Invoicery Group AB och ny styrelse kommer tillträda.

Bolagets finansiella översikt för helåret 2022[1]

  • Likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 21,5 MSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -654 TSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -643 TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK

Väsentliga händelser under perioden

  • SPACtvå AB noterades på Spotlight Stock Market den 9 december 2022
  • I samband med noteringen genomfördes en nyemission om 22 MSEK.
  • SPACtvå AB signerade avtal om att förvärva Invoicery Int AB den 22 december 2022

Händelser efter balansdagens utgång

  • Extra bolagsstämma den 27 januari 2023 i SPACtvå AB beslutade att godkänna förvärvet av Invoicery Int AB.

Ekonomisk utveckling i sammandrag

TSEK 1 januari – 31 december 2022
Intäkter 0
Rörelseresultat -654
Kassaflöde från den löpande verksamheten -828
Periodens kassaflöde 21 512

För mer information om SPACtvå AB, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@spactva.se

[1] Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet tidigare år och därför visas inga jämförelsetal.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SPACtvå AB