Reports

Publicerat: 2023-02-27 08:50:00

Medimi AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

 

Oktober - december

KSEK

  • Nettoomsättningen uppgick till 578 (333), en ökning med 74 procent
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 309 (-4 371)
  • Materiella anläggningstillgångar uppgick till 3 093 (913)
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 10 649 (12 628)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 695 (-3 996)
  • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 84% (86%)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02)

 

Januari - december

KSEK

  • Nettoomssättningen uppgick till 2 066 (1 070), en ökning med 93 procent
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 408 (-16 363)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13 958 (-16 023)

 

OMSÄTTNINGSÖKNING I LINJE MED PLAN SAMT ACCELERERAT INTRESSE FÖR MEDIMI®SMART I DANMARK

Ser vi tillbaka på helåret 2022 levererar för första gången en omsättning över 2 MSEK (+93 procent jämfört med 2021) och en större installerad bas av enheter än någonsin tidigare. Verksamheten har inte varit opåverkade av de konsekvenser Rysslands krig mot Ukraina medför, som exempelvis mångdubblade fraktkostnader, men vi har tack vare god planering och framförhållning kunnat leverera med kvalitet.

Ser vi endast till kvartal fyra håller den fina trenden i sig från föregående kvartal och vi gör en nettoomsättningsökning med 74 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det innebär även en ökning med 11 procent jämfört mot kvartal tre ifjol vilket är ett tydligt styrkebesked.

Bolaget har, som tidigare meddelats, ett starkt fokus på att reducera kostnader och vi kan konstatera att så har skett med 4 procent 2022 jämfört med helåret 2021 och med 10 procent sett till kvartal fyra jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnadsreduktionen är främst relaterad till förbättrad kvalitet samt lägre kostnader för administration och juridik. Värt att notera är också hur det arbete vi påbörjade i samband med kvartal tre med att löpande skriva av producerade maskiner kraftigt reducerar den bokförda kostnaden för sålda varor och därmed ger en mer rättvisande bild över maskinflödet.

Under fjärde kvartalet genomförde vi även en företrädesemission vilket tillförde bolaget cirka 12 MSEK före emissionskostnader. Medel som i huvudsak kommer att användas till att stärka bolagets marknadsaktiviteter på nyckelmarknader samt till att täcka det ökade produktionsbehovet av Medimi®Smart.

Utvecklingen i Danmark
En av anledningarna till det accelererade intresset för välfärdsteknik är relaterat den centrala styrningen i Danmark gällande infrastruktur för hälso- och välfärdsteknik. Det finns en nationell samsyn vad avser behovet av resursavlastande hjälpmedel i vården, där vår lösning Medimi®Smart uppmärksammats medialt vid flera tillfällen den senaste tiden.

Resultatet från pilotprojektet i Midtjylland visar på väsentlig tidsbesparing efter införandet av bolagets lösning och kostnadsbesparingar på över 60 procent.

Efter periodens slut tecknades avtal med Naestved kommun i Danmark för leverans och implementering av Medimi®Smart. Inom kommunen finns det en klar potential på över hundra enheter.

Ser vi till antalet installerade enheter på den danska marknaden har dessa fördubblats i antal under 2022, och fortsätter att öka.

Sammantaget förs nu kommersiella diskussioner med kommuner i samtliga danska regioner och vår bedömning är att flera avtal kommer att slutas under 2023.


Utvecklingen i Norge
Bolagets affär i Norge har inte utvecklat sig så som vi förutspådde, och pilotkommunerna har trots positiva intryck av lösningen valt att pausa utrullningen på grund av resursbrist.

Det är tydligt att det finns ett konkret intresse för vår lösning i Norge och att de uppdateringar vi har genomfört har varit nödvändiga för att bli mer relevanta. Vi är nu tillsammans med vår partner Hepro i dialog med andra kommuner som visat stort intresse för lösningen, och vi avser att återuppta pilotprojektet under kvartal två 2023.


Utvecklingen i Sverige
Tillsammans med Umeå kommun förs nu dialog om hur införandet av de första Medimi®Smart i kommunen ska genomföras. Det är flera bitar som ska falla på plats och det är vår ambition att jobba tätt tillsammans med verksamhetsansvariga samt vårdgivarled för att skapa förutsättningar för en så kostnadseffektiv och trygg implementering som möjligt. De första maskinerna förväntas installeras under första halvan av 2023.

De upphandlingar som har publicerats på senare tid har inte varit möjliga för Medimi att lägga anbud på de då varit begränsade till medicingivare med dospåselösning. Det är beklagligt då en betydande patientgrupp därmed helt utestängs från digital medicindispensering med tillhörande ökad livskvalitet. Vi arbetar på flera plan med att föra dialog med svenska kommuner för att driva vår sak och ser hur behovet av digital stöttning alltjämt är ökande.


Utvecklingen i Finland
Under kvartal fyra 2022 slöts pilotavtalet med Österbottens välfärdsområde i Finland och under kvartal ett 2023 har vi framgångsrikt implementerat avtalade 10 enheter. Det innebär en betydande förändring för brukare liksom vårdpersonal, vilken har tagits emot mycket väl av båda parter. Vår ambition är att slutsatserna från pilotprojektet ska bana vägen för ett kommersiellt breddinförande i fler finska kommuner.


Närmaste framtiden
Under 2022 har vi etablerat förtroende hos flera nya kunder och den installerade basen har ökat väsentligt med en fördubblad omsättning som resultat. Det ambitiösa försäljningsarbete vi nu har påbörjat lägger grunden för att vi skall nå målet att växa med 100 procent även 2023. Med en tydlig målbild och fler potentiella kunder som utvärderar våra produkter på en marknad med starka drivkrafter kopplade till samhällsekonomiska frågor, ser jag ljust på våra möjligheter och förväntar mig fortsatt växande efterfrågan på Medimi®Smart.


Alexander Johansson
Vd Medimi AB

 

För mer information kontakta
Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 073 77 77 233

 

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB