Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-27 08:51:42

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: Railway Metrics and Dynamics publicerar bokslutskommuniké för perioden januari–december 2022

Börsintroduktion, vunnen innovationsupphandling och starkt intresse för bolagets produkter. Det är ett händelserikt år som sammanfattas i Railway Metrics and Dynamics bokslutskommuniké som publiceras idag. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument och på̊ bolagets hemsida, railwaymetrics.com.

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är på en spännande resa med målet att bli ledande inom sensorteknik och digitalisering av järnvägen. Listningen på Spotlight Stock Market den 15 september 2022 var ett naturligt steg i bolagets utveckling.

Perioden 1 oktober–31 december 2022

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 92 (0) Tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -2 344 (-811) Tkr
 • EBITDA för perioden uppgick till -2 312 (-798) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden var -0,14 (-0,06) kr

Jämförelsesiffror för perioden 1 oktober–31 december 2021 har korrigerats vad avser periodiseringar av aktiverat arbete samt avskrivningar.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Bolaget har aktiverat kostnader om 1 850 (1 689) Tkr under perioden.
 • Under oktober månad 2022 genomförde bolaget ett lyckat Proof of Concept med sin plattform i södra Afrika tillsammans med samarbetspartnern Indlela Connections.
 • Den 8 december 2022 lämnade bolaget in en patentansökan gällande ett nytt sätt att övervaka tåg och järnvägsinfrastruktur, särskilt övervakning av strömavtagare och kontaktledningar.
 • Trots rådande världsläge har RMD märkt av ett starkt intresse för bolagets produkter från flera företag runtom i världen.

Perioden 1 januari–31 december 2022

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 114 (0) Tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -5 922 (-1 957) Tkr
 • EBITDA för perioden uppgick till -5 847 (-1 905) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden var -0,39 (-0,09) kr

Jämförelsesiffror för perioden 1 januari – 31 december 2021 har korrigerats vad avser periodiseringar av aktiverat arbete samt avskrivningar.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Under året har bolaget genomfört nyemissioner som tillsammans med den pågående ej betalda emissioner vid bokslutet 2021-12-31 har tillfört bolaget totalt 16 170 Tkr efter emissionskostnader.
 • Bolaget har listats på Spotlight Stock Market.
 • Bolaget har aktiverat kostnader om 5 740 (4 302) Tkr under perioden.
 • Bolaget registrerade sina första försäljningsorder.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 1 februari 2023 signerade bolaget kontrakt för en innovationsupphandling med svenska Trafikverket. Upphandlingen kommer att aktiveras i etapper – och om alla krav uppfylls på vägen är ordervärdet cirka SEK 25 miljoner över en treårsperiod.
 • Den 22 februari 2023 lämnade bolaget in en patentansökan gällande ett nytt sätt att övervaka vikten på tåg med hjälp av radar, en state of the art-lösning som kommer att lösa många utmaningar för både järnvägsbolag och infrastrukturförvaltare.

Innovationsupphandling tillsammans med Trafikverket

En för bolaget riktigt glädjande nyhet under hösten 2022 var att anbudet till Trafikverkets Innovationsupphandling avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen antogs. Den 1 februari 2023 signerades också kontraktet efter avtalsreglerade kontraktsförhandlingar. Innovationsupphandlingen kommer att aktiveras i etapper – och om alla krav uppfylls på vägen är ordervärdet cirka SEK 25 miljoner över en treårsperiod.  

– Den här innovationsupphandlingen med svenska Trafikverket betyder mycket för Railway Metrics and Dynamics, eftersom vi får arbeta med en helt ny kundkategori och affär som är skalbar i hela världen, det vill säga övervakning av fast infrastruktur. Upphandlingen gör också att RMD som bolag kan växla upp affären snabbare än väntat inom detta segment, säger Jan Lindqvist, vd.

Försäljningen har startat i mindre skala 

RMD har trots rådande världsläge märkt av ett starkt intresse för bolagets produkter, det utan att man startat den kraftfulla marknadsföring som är planerad till våren. Här hemma i Sverige har VÄTE Rail AB valt Railway Metrics and Dynamics som digitaliseringspartner. Målet är att effektivisera underhåll och öka lönsamheten och som ett första steg planerar de att förse de 30 vagnarna på godspendeln med RMD:s PMU-sensorer.

Bolaget har också under året genomfört ett lyckat Proof of Concept (PoC) tillsammans med sin sydafrikanska samarbetspartner Indlela Connections under oktober 2022. Det handlar om flera av RMD:s PMU-sensorer, som har monterats på godståg som går mellan Eswatini och Moçambique.  

– Vi finns på en snabbt växande marknad där våra unika produkter gör stor nytta. PMU-sensor fungerar och beter sig på samma sätt i södra Afrika som i Europa. Det visar hur enkelt det är att skala upp vår plattform på global nivå. Vi använder samma komponenter, IT-lösningar och arbetsprocesser i alla affärer, säger Jan Lindqvist, vd.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset manage­ment’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsin­dustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruk­tur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarkna­den samt humanmarknaden. För järnvägsin­dustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva trans­port med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics här: https://railwaymetrics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB