Reports

Publicerat: 2023-02-28 08:00:00

Thinc Collective AB: ETT ENASTÅENDE ÅR MED HÖG TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD EBITDA

FJÄRDE KVARTALET

1 OKTOBER–31 DECEMBER 2022, KONCERNEN

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 108 020 tkr (57 488 tkr), vilket motsvarar en ökning om 88%

• Den organiska tillväxten i nettoomsättning uppgick till 27%

• Bruttovinsten (byråintäkten) ökade med 72% till 19 805 tkr (11 491 tkr)

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 2 644 tkr (1 517 tkr)

• EBITDA-marginalen uppgick till 2,5% (2,7%)

• Resultat efter finansnetto uppgick till -14 707 tkr (252 tkr). Resultat efter finansnetto är påverkad av en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader hänförligt till verksamheten inom Jetty om 20 000 tkr

• Resultat efter finansnetto justerat för nedskrivning om 20 000 tkr uppgick till 5 293 tkr (252 tkr)

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (0 kr)

• Eget kapital per den 31 december 2022 uppgick till 51 243 tkr (61 865 tkr)

• Likvida medel per den 31 december 2022 uppgick till 20 192 tkr (15 144 tkr).

FÖR PERIODEN

1 JANUARI–31 DECEMBER 2022, KONCERNEN

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 336 256 tkr (151 827 tkr), vilket motsvarar en ökning om 121%

• Den organiska tillväxten i nettoomsättning uppgick till 32%

• Bruttovinsten (byråintäkten) ökade med 113% till 67 307 tkr (31 667 tkr)

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 6 900 tkr (2 909 tkr)

• EBITDA - marginalen ökade till 2,1% (1,9%)

• Resultat efter finansnetto uppgick till -15 761 tkr (669 tkr). Resultat efter finansnetto är påverkar av en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader hänförligt till verksamheten inom Jetty om 20 000 tkr

• Resultat efter finansnetto justerat för nedskrivning uppgick till 4 239 tkr (669 tkr)

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till -0,09 kr (-0,00 kr)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 199 tkr (1 795) tkr

• Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägare om 0,02 kr (-) per aktie för räkenskapsåret 2022

*Jämfört med motsvarande period föregående år.

PROFORMA

1 OKTOBER–31 DECEMBER 2022, KONCERNEN*

• Den totala nettoomsättningen för de enskilda bolagen ökade med 27 % till 19,6 mkr (92,7 mkr)

• Det totala rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för de enskilda bolagen i koncernen uppgick

till 3 408 tkr (4 908 tkr)

• Det totala rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för de enskilda bolagen i koncernen justerat för

minoritetsandelar uppgick till 2 613 tkr (3 388 tkr)

• EBITDA-marginalen före minoritetsjusteringar minskade till 2,8% (5,3%)

PROFORMA

1 JANUARI–31 DECEMBER, KONCERNEN*

• Den totala nettoomsättningen för de enskilda bolagen ökade med 32% till 383 824 mkr (285 650 mkr)

• Det totala rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för de enskilda bolagen i koncernen uppgick

till 8 842 tkr (9 942 tkr)

• Det totala rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för de enskilda bolagen i koncernen justerat för minoritetsandelar uppgick till 5 562 tkr (6 300 tkr)

• EBITDA-marginalen före minoritetsjusteringar minskade till 2,3% (3,4%)

* Avser jämförelse totalt för helåret av de enskilda bolagen i koncernen utan elimineringar för koncerninternt eller justering för minoritetsägande.

Se sammanställning sid 10-11.

VD HAR ORDET

Ett enastående år med hög tillväxt och förbättrad EBITDA

När vi stänger böckerna för Q4 och därmed för 2022 kan vi konstatera att vi är mer än nöjda och att vi åstadkommit vad vi lovat. Vi är glada att kunna meddela att styrelsen till årsstämman i maj kommer föreslå utdelning till aktieägarna. Totalt ökar koncernens omsättning organiskt med +27%. Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökar under samma period till 2,6 mkr (1,5). Q4 är normalt ett kvartal som kännetecknas av hög fart, full beläggning och många avslut. Så även i år. Största tillväxten jämfört med samma period föregående år har Context Media (55%), Nowa Kommunikation (26%), Prodekor (25%) och Tigerton (24% stått för.

Helåret 2022

Året som helhet landade i en omsättning på 336 mkr mot föregående års 151 mkr. Proforma är vi uppe i ca 380 mkr, vilket inneburit en organisk tillväxt om hela 32%. EBITDA uppgår till 6,9 mkr jämför med 2,9 mkr föregående år,vilket innebär en ökning med 138%. Koncernens EBITDA-marginal minskar något beroende på att de mediaintensiva bolagen som har lägre bruttomarginaler har växt snabbare än de tjänstintensiva bolagen. Vi villl framhålla bolag som visat starka resultat för 2022 t.ex. Nowa Kommunikation, Nowa Empower, Prodekor Nowadays och Websearch. För övriga bolag och generellt på koncern-nivå jobbar vi med marginalhöjande aktiviteter. 

Skalbarhet och synergier

När koncernen nu skapat en plattform för tillväxt genom centrala resurser är nästa steg, jämte fortsatt tillväxt, att arbeta med ökade marginaler. Utan att påstå att tillväxt är enkelt så är i alla fall marginalhöjning i vår bransch svårare. Där tillväxt kan skapas av engagemang, nya bolag, bra produkter, bra kultur och genom att ha hittat rätt i branschens behov, så handlar marginalhöjningsarbetet mer om att skärskåda det sätt man arbetar på. Att försöka effektivisera och förmå organisationen att göra saker annorlunda på ett sätt som är bättre både för kund och för Thinc. Vi verkar för att höja våra marginaler löpande men det är ett långsiktigt och idogt arbete. Vartefter vi investerar i allt fler bolag skapas ytterligare skalfördelar och möjlighet till korsförsäljning och merintäkter och förvärv blir på så sätt också en marginalhöjande åtgärd.

Lågkonjunktur och ekonomiska beslut

Koncernen märker av att kunder inom vissa områden bromsar in och där tiden för att fatta beslut är något längre. Dock kompenseras det väl med ett stort inflöde av nya kunder samt en fin utveckling med befintliga kunder inom segment som ännu inte påverkats av den vikande konjunkturen. Vi ser att koncernens erbjudande genom våra bolag står sig väl på marknaden. Nyligen slöt Nowa Kommunikation åter ett avtal med Kammarkollegiet för alla statliga myndigheter - ett avtal som är värt 680 miljoner kronor över fyra år. Koncernen har dessutom vunnit avtal med Swedavia, Alektum Group och många fler. Som en följd av tillväxten och den goda kassan har vi därför beslutat att dela ut del av resultatet. Med 51 mkr i eget kapital och 20 mkr i likvida medel har styrelsen beslutat om en finanspolicy där vi delar ut minst 30% av kassaflöde från den löpande verksamheten med start under 2023. Styrelsens förslag till årsstämman i maj blir därmed redan i år att 2 öre per aktie delas ut eller totalt ca 3,3 mkr. Vi har också beslutat att skriva ned balanserade utvecklingskostnader med 20 miljoner kronor. Detta är utvecklingskostnader som tillkom vid det omvända förvärvet av Jetty under 2021. Det skall betonas att nedskrivningen är en engångseffekt som inte har något effekt på koncernens kassaflöde, men som ger Jetty ett realistiskt värde med hänsyn till de tuffa år företaget mött under pandemin och rådande lågkonjuktur. Dessutom kommer koncernens rörelseresultat, EBIT, att kunna förbättras genom att resultatet i kommande perioder påverkas av lägre avskrivningar av utvecklingskostnader. Vi kommer att fortsätta utveckla Jetty i en god takt och hyser fortfarande goda förhoppningar om att etablera ett starkt företag inom SaaS - system för event, i en nära framtid.

Vår närmaste framtid

Med FAB Agency och Safir Communication ombord deltar vi i ännu fler pitchar (vår branschs uttryck för inbjudan till offertgivning) och det gör att vi är trygga i våra mål och vår tillväxtsresa. Med marginalhöjande åtgärder såsom att synkronisera kontorskostnader i Stockholm, bli fler på befintliga kontor och inte minst den positivt resultatpåverkande nedskrivningen av balanserade utvecklingskostnader så ser vi fram emot ett 2023 med förbättrade marginaler och högre EBITDA.

Vår framtid på lite längre sikt

Vår vision; att leda kommunikation i Norden kan tolkas på flera plan. Vi vill leda kommunikationsbegreppet som sådant, utveckla vad kommunikation hjälper till med, vi vill vara ledande i omsättning, lönsamhet, antal personer och antal kontor men vi vill framför allt vara bäst på det vi gör. Efter att ha formaterat en koncern, hittat formen för tillväxt och lönsamhet är nu detta vår vision för de närmaste åren; att leda kommunikationsbranschen i Norden.

Anders Wallqvist, VD

Göteborg i februari 2023

VIKTIGA HÄNDELSER

1 OKTOBER–31 DECEMBER 2022

EXTRA BOLAGSSTÄMMA BESLUTADE OM:

• Namnändring till Thinc Collective AB (publ.)

• Införande av incitamentsprogram till nyckelpersoner och anställda i koncernen genom emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026 berättigande till nyteckning av 10 000 000 aktier i bolaget

• Godkännande av bolagets förvärv av ytterligare aktier i Tigerton AB

• Beslut om godkännande av bolagets förvärv av ytterligare aktier i Kunskapskraft & Media AB

FREDRIK STRAUSS TILLSÄTTS (KNYTS TILL THINC) SOM AFFÄRSOMRÅDESRÅDGIVARE

SYSTEMS & SOFTWARE.

THINC COLLECTIVE PRESENTERAR PÅ STORA AKTIEDAGEN STOCKHOLM 30 NOVEMBER.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Context Media nominerade till årets byrå 2023 i kategorin medie- och kommunikationsbyrå

• Thinc Collective förvärvar 20 % av aktierna i Fabuleux AB

• Nowa Kommunikation vinner åter upphandling för alla statliga myndigheter.

Uppdraget uppskattas av Kammarkollegiet till ca 170 mkr årligen i försäljningsvärde.

• Thinc Collective förvärvar 35 % av aktierna i Safir och erhåller option att förvärva ytterligare 35 %

• Bolaget meddelar uppdaterade finansiella mål och ny utdelningspolicy

• Bolaget gör nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader hänförliga till verksamheten

inom Jetty med 20 mkr

• Bolagets affärsområde System & Software byter namn till Digital Solutions fr.o.m. 1 januari

2023. Affärsområdet kommer bestå av Tigerton, Thinc Digital Labs, Jetty och Websearch.

FINANSIELLA MÅL 2023–2027

Thinc Collectives långsiktiga mål är:

• Att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för media och kommunikation.

Den genomsnittliga årliga tillväxten ska över tid överstiga 20%, inklusive förvärv i syfte att konsolidera marknaden.

• Att genomföra 2-3 förvärv årligen inom valda tjänstekategorier och som årligen totalt tillför minst 20-50 mkr i omsättning.

• Thinc Collectives mål är att uppnå en årlig genomsnittlig EBITDA marginal om minst 10% för koncernens tjänsteproducerande bolag och minst 5% för koncernens mediarelaterade bolag, mätt som resultat före fi nansiella poster, skatt och avskrivningar av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv, justerat för engångsposter och ställt i relation till nettoomsättningen.

• Utdelningspolicy - Minst 30% av kassaflödet* skall distribueras till aktieägarna. Utdelningen skall vid varje tillfälle vägas mot koncernens affärsmöjligheter, soliditet och likviditet.

• Kapitalstruktur - Thinc Collectives mål är att nettoskulden** inte skall överstiga 2,5 gånger justerad EBITDA på årsbasis. Skuldsättningen kan tillfälligt vara högre, exempelvis i samband med större förvärv.

*Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet.

**Nettoskuld definieras som räntebärande skulder minus likvida medel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se

Thinc Collective AB är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Collective AB är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Thinc Collective AB