Reports

Publicerat: 2023-02-28 08:30:00

Shortcut Media AB: En ny och stabilare plattform för fortsatt positiv utveckling

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2022

 • Nettoomsättningen minskade med 35%, till 16 470 (25 187) Tkr
 • Operativt rörelseresultat (EBITA) uppgick till -766 (1 228) Tkr. I resultatet ingår engångskostnader om cirka 2 800 Tkr kopplade till avgångsvederlag och nedskrivning av goodwill i Bond Street Film
 • Operativ rörelsemarginal uppgick till -4,6% (4,9%)
 • Resultat före skatt uppgick till -2 634 (-53) Tkr
 • Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till -0,14 (0,11) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,27 (-0,03) Kr

Året, 1 januari – 31 december 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 11%, till 74 361 (66 944) Tkr
 • Operativt rörelseresultat (EBITA) uppgick till -2 214 (-4 232) Tkr
 • Operativ rörelsemarginal uppgick till -3,0% (-6,3%)   
 • Resultat före skatt uppgick till -7 762 (-12 244) Tkr
 • Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till -0,27 (-0,46) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,69 (-1,26) Kr

Viktiga händelser under perioden

 • Shortcut Media Group vinner ramavtalsupphandling med Statens Skolinspektion. Ordervärdet förväntas uppgå till cirka 4-6 miljoner kronor över 4 år.
 • Lennart Larsson, styrelseordförande i SMG har utsetts till tillförordnad VD. I hans ställe har Anders Uhnér utsetts till tillförordnad styrelseordförande.
 • Shortcut Media Group vinner ramavtalsupphandling med Skatteverket. Ordervärdet förväntas uppgå till cirka 7 miljoner kronor över 4 år.
 • Styrelsen och ledningen har genomfört en översyn och genomlysning av det stockholmsbaserade dotterbolaget Bond Street Film Stockholm AB, som under en tid visat otillfredsställande resultat.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Peter Söderlind har lämnat rollen som vd för Shortcut Media AB. Tills dess att en ny permanent vd utsetts kvarstår Lennart Larsson som tillförordnad vd för bolaget.
 • Konkursansökan har inlämnats för dotterbolaget Bond Street Film Stockholm AB.

Vd-kommentar

Trots en gradvis försvagad marknad under året visar Shortcut Media Group tillväxt och ett förbättrat resultat för helåret 2022 jämfört med föregående år. Årets sista kvartal har emellertid påverkats av de kraftiga lönsamhetsproblemen i det Stockholmsbaserade dotterbolaget Bond Street Film, vilket föranlett ett negativt avslut på året. Ett intensivt arbete med att se över kostnadsbasen och att anpassa verksamheten efter rådande marknadsklimat har pågått under det fjärde kvartalet, men tyvärr visade den genomlysning som gjorts att den finansiella situationen i dotterbolaget är så ansträngd att det inte bedömts möjligt att rädda verksamheten utan ytterligare betydande kapitalinjektion. Som en följd lämnade styrelsen i Bond Street Film in en ansökan om konkurs till Stockholms Tingsrätt i januari 2023.

Arbetet med att skära kostnader och anpassa vår Stockholmsverksamhet har givetvis lagt viss sordin under kvartalet, men jag vill ändå ta tillfället i akt att lyfta den positiva utveckling som vi trots allt sett i koncernen. Våra övriga verksamheter har fortsatt att utvecklats starkt och under god lönsamhet under hela året. Vårt dotterbolag STARK Film producerar film som hjälper företag att bygga upp och stärka varumärken i såväl Sverige som internationellt och har mött en god efterfrågan under hela 2022. Vårt dotterbolag Magoo, en av landets ledande producenter av 3d-animationer och visuella effekter med en stark kundbas i Sverige och USA.

Avslutningsvis vill jag säga att jag ser med tillförsikt och optimism på dom möjligheter som ligger framför oss. Det arbete som gjorts under 2022 har lagt den nödvändiga grunden för att vi skall kunna utvecklas positivt och under lönsamhet framgent och under 2023 kommer vårt primära fokus vara att utveckla befintlig verksamhet och vara lönsamma. I takt med att konjunkturen förbättras kommer Shortcut Media kunna återvända till långsiktigt lönsam tillväxt. Det gläder mig att kunna konstatera att flertalet delar av Bond Street Films tidigare affär kommer att utvecklas vidare inom ramen för befintlig koncern, där arbetet med att överföra viktiga kundavtal och nyckelkompetens pågår och förväntas vara slutfört första kvartalet 2023.

Behovet av produktion och kommunikation genom rörlig bild fortsätter öka i takt med att samhället blir alltmer digitalt, där det trots svagare konjunkturläge finns goda förutsättningar för en fortsatt stabil utveckling till följd av god efterfrågan på de tjänster Shortcut Media Group erbjuder.

Lennart Larsson
tf VD
 

Rapportkalendarium

Rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på Spotlight Stockmarket.

Rapportdatum 2023:

Delårsrapport januari-mars: 31 maj 2023

Delårsrapport januari-juni: 31 augusti 2023

Delårsrapport januari-september: 30 november 2023

Bokslutskommuniké 2023: 29 februari 2024

Stockholm den 28 februari 2023,

Styrelsen,

Shortcut Media AB (publ.)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Larsson
Tf VD
Shortcut Media Group
info@shortcutmedia.se
Tel: 070-546 53 29

Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i denna delårsrapport har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB