Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-28 13:33:08

Tura Group AB: Tura Group – offentliggörande av Q4/Bokslutskommuniké 2022

RÄTTELSE: I tidigare utskick hade av misstag en MAR etikett infogats.Tura Group AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december, samt det fjärde kvartalet, 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.turascandinavia.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

 

STABIL FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT FÖR ÅRET OCH FÖRSLAG TILL UTDELNING 0,30 KR PER AKTIE

 

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2022

Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 275,0 Mkr (283,3 Mkr) vilket motsvarar en minskning med 2,8%
 • Bruttovinsten uppgick till 49,0 Mkr (55,9 Mkr); en bruttomarginal om 17,8% (19,8%)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 18,3 Mkr (25,6 Mkr); en EBITDA-marginal om 6,7% (9,4%)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 259,2 Mkr (258,5 Mkr)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 16,1 Mkr (24,9 Mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,26 kr (0,46 kr)
 • Eget kapital per 31 december 2022 uppgick till 273,9 Mkr (242,9 Mkr)
 • Likvida medel per 31 december 2022 uppgick till 43,2 Mkr (9,8 Mkr)
 • Genomsnittligt utestående antal aktier uppgick till 49 230 770 (42 830 770)

 

12 månader 1 januari – 31 december 2022

Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 918,3 Mkr (876,4 Mkr) vilket motsvarar en ökning med 4,8%
 • Bruttovinsten uppgick till 175,6 Mkr (178,8 Mkr); en bruttomarginal om 19,2% (20,4%)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 65,6 Mkr (78,5 Mkr); en EBITDA-marginal om 7,1% (9,0%)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 37,1 Mkr (71,4 Mkr) och är påverkat av listningskostnad* (övervärde) om 21,2 Mkr (0) eller -0,47 kr per aktie (0). Kostnaden uppstod i samband med det omvända förvärvet av Spacett AB.
 • Resultat efter finansnetto justerat för listningskostnaden* (övervärdet) om 21,2 Mkr uppgick till 58,3 Mkr (71,4 Mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,54 kr (1,31 kr)
 • Resultat per aktie justerat för listningskostnaden* (övervärdet) uppgick till 1,01 kr (1,31 kr)
 • Eget kapital per 31 december 2022 uppgick till 273,9 Mkr (242,9 Mkr)
 • Likvida medel per 31 december 2022 uppgick till 43,2 Mkr (9,8 Mkr)
 • Genomsnittligt utestående antal aktier uppgick till 45 513 510 (42 830 770)
 • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,30 kr (0,30 kr) per för räkenskapsåret 2022

 

 

VD KOMMENTAR I SAMMANDRAG


VD Stefan Eriksson är nöjd med året som helhet och även om fjärde kvartalet började svagt så slutade året stabilt och koncernen har klarat sig väl med beaktande av rådande omvärldsfaktorer samt i förhållande till jämförbara konkurrenter. En EBITDA-marginal om 7,1% är godkänd under rådande marknadsförutsättningar. Han avslutar VD-kommentaren med en övertygelse om att Tura Group står väl rustat för att fortsätta leverera hållbar tillväxt och värde för aktieägarna.

 

VIKTIGA HÄNDELSER 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022

 
Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022

 • Inga väsentliga händelser inträffade under första kvartalet

 

Andra kvartalet 1 maj – 30 juni 2022

 

Avtal om förvärv av Tura Scandinavia AB den 30 maj 2022

 • Den 30 maj 2022 tecknade Företaget avtal med Voxson Carl-L Eriksson AB om att förvärva samtliga aktier i Tura Scandinavia AB för 240 Mkr genom en kombination av 42,8 miljoner nyemitterade aktier och 26 Mkr i kontanter.

 

Årsstämman den 30 juni 2022 beslutade om följande:

 • Att godkänna Företagets förvärv av aktierna i Tura Scandinavia AB enligt avtal daterat den 30 maj 2022.
 • Att ändra bolagsordningen i tillämpliga delar för att möjliggöra förvärvet av Tura Scandinavia AB.
 • Övriga på årsstämma, enligt gällande lag och bolagsordning, förekommande ärenden.

 

Extra bolagsstämma den 30 juni 2022 beslutade om följande:

 • Att som följd av det godkända förvärvet av Tura Scandinavia AB välja ny styrelse bestående av: Hans Jacobsson, ordförande, Petra Carnbäck, Daniel Johnsson och Jonas Wimmerstedt
 • Arvoden till styrelsens ledamöter
 • Att till ny revisor utse KPMG AB med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor. - Att de tre förstnämnda besluten är villkorade av att förvärvet av Tura Scandinavia AB genomförs.
 • Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner till högst 10 % av Företagets aktiekapital i samband med förvärv eller i syfte att införskaffa kapital till Företaget.

 

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

 

Extra bolagsstämma den 12 juli 2022 beslutade om följande:

 • Stämman beslutade om ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Följande justeringar beslutades i bolagsordningen:
  • Nytt företagsnamn: Tura Group AB
  • Bolagets säte ska vara Kungsbacka

 

 

Åternoteringsmemorandum publiceras 15 juli 2022 och Företagets aktie återfördes till ordinarie lista

 

Förvärvet av Tura Scandinavia AB verkställdes den 21 juli 2022

 • Sedan Spotlight Stock Market godkänt verksamheten i Tura Scandinavia AB samt ny ledning och styrelse för åternotering verkställdes förvärvet av Tura Scandinavia AB enligt avtalet daterat den 30 maj 2022 genom erläggande av kontant likvid om 26 Mkr samt genom inledande av processen att utge 42 830 770 aktier till Voxson Carl-L Eriksson AB. 
 • Företagets styrelse utsåg Stefan Eriksson till ny VD.

 

Ökat antal aktier och aktiekapital 25 juli 2022

 • Bolagsverket registrerade ökning av antalet aktier med 42 830 770 från 6 400 000 till 49 230 770 aktier.

Namn- och sätesändring registrerades hos Bolagsverket den 27 juli 2022

 • Bolagsverket registrerade namnändringen till Tura Group AB.

 

Förvärvet av Tura Scandinavia AB fullbordades 31 juli 2022

 • I redovisningen tillämpades reglerna om omvänt förvärv av nettotillgångar där det rörelsedrivande bolaget Tura Scandinavia AB ses som en redovisningsmässig förvärvare av nettotillgångarna (inte rörelsen) i Företaget. Eftersom Företaget ej ansågs vara rörelsedrivande medförde denna redovisning en ej kassapåverkande s k listningskostnad om 21 231 Tkr vilken belastade koncernens rörelseresultat under tredje kvartalet.

 

Företaget handlades med sitt nya namn Tura Group – kortnamn ”TURA” från och med den 2 augusti 2022.
 

Styrelsen beslutade den 30 augusti 2022 föreslå utdelning med 0,30 kr per aktie.

 • Den 30 augusti 2022 beslutade styrelsen att föreslå en extra bolagsstämma den 29 november 2022 utdelning med 0,30 kr per aktie eller cirka 14,8 Mkr.

 

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2022

 

Ägarna beslutade vid extra bolagsstämma den 29 november 2022 om utdelning med 0,30 kr per aktie.

 • Den 29 november 2022 beslutade ägarna vid en extra bolagsstämma att i enlighet med styrelsens förslag göra en utdelning med 0,30 kr per aktie eller cirka 14,8 Mkr.

 

Avtal om förvärv av Happy Plugs AB ingicks den 16 december 2022

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 

Förvärvet av Happy Plugs AB genomfördes den 2 januari 2023

 • Affären beräknas under innevarande år tillföra Tura Scandinavia AB en omsättning om cirka 60 miljoner kr och förväntas efter strukturarbete nå lönsamhet senast 2024. Köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till mindre än 5 % av koncernens balansomslutning den 31 december 2022 och finansierades genom upplåning. Tillträde skedde den 2 januari 2023 och hela köpeskillingen erlades kontant vid tillträdet.

  

UTDELNING

Styrelsen och verkställande direktören har beslutat föreslå årsstämman utdelning för räkenskapsåret 2022 med 0,30 kr per aktie eller sammanlagt 14 769 231 kr. 
 

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålles i Kungsbacka måndagen den 29 maj 2023, kl. 15.00.

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen för 2022 beräknas vara tillgänglig för aktieägarna den 24 april 2023.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Eriksson, Tura Group AB

+46 73 351 52 71

stefan.eriksson@turascandinavia.com

 

Stefan Eriksson

 
Tura Scandinavia AB är en ledande nordisk distributör av tillbehör inom Audio, Video, Mobil, Data, Foto, TV, Gaming och SDA. Vår filosofi är: ett brett sortiment, starka varumärken och snabb leverans. Verksamheten grundades i Göteborg 1976 och vi bedriver idag verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och logistikcentret i Nässjö, Sverige.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tura Group AB

Utskick från Spotlight Group