Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-01 09:45:09

Krona Public Real Estate AB: Kallelse till årsstämma i Krona Public Real Estate AB

Aktieägarna i Krona Public Real Estate AB, org.nr 559298-1707, kallas härmed till årsstämma tisdag den 4 april 2023 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

 • Dels vara införd i aktieboken måndag den 27 mars 2023,
 • Dels senast onsdag den 29 mars 2023 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Krona Public Real Estate AB, Att: Oskar Wigsén, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: oskar.wigsen@paretosec.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 27 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 29 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.kronapublic.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 484 100 aktier, motsvarande 4 484 100 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.kronapublic.se under rubriken ”Aktieägares personuppgifter” (som finns under avsnittet ”Investor relations” och rubriken ”Aktien”).


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut angående:
  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
  3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
 10. Val av:
  1. Styrelse.
  2. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 431 804 749 kr utdelas ett belopp om 3,25 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 14 573 325 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid två tidpunkter under året med två delbetalningar. Detta innebär att vid första delbetalningen ska 1,63 kr per aktie betalas, således totalt 7 309 083 kr och vid andra delbetalningen ska 1,62 kr per aktie betalas, således totalt 7 264 242 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 6 april 2023 och 30 juni 2023.


Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Aktieägarna som representerar sammanlagt ca 29,9 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Advokat Erik Borgblad föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
 • Styrelsearvode ska utgå med totalt 15 000 kr per månad för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 5 000 kr per månad ska utgå till styrelsens ordförande och 3 333 kr per månad ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 9).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara fyra (ärende 10).
 • Föreslås omval av Tomas Georgiadis, Nils Magnus Nilsson, Christer Sundin, samt nyval av Erik Borgblad, till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Olof Pergament har avböjt omval. Tomas Georgiadis föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Nedan följer en kort presentation av Erik Borgblad:

Erik Borgblad

Född 1981

Utbildning: Jur. kand. från Uppsala Universitet

Nuvarande roll: Advokat och partner på Born Advokater.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), Styrelseordförande i Nischer Properties AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Erik har varit verksam som advokat sedan 2011, specialiserad inom M&A med särskild inriktning mot fastighetsbranschen.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (ärende 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser vid var tid gällande bolagsordning.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande finns tillgängliga senast från och med den 14 mars 2023 för bolagets aktieägare på bolagets adress, Krona Public Real Estate AB, c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.kronapublic.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm mars 2023

Krona Public Real Estate AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate AB
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
ingeborg.magnusson@kronapublic.se

Sven Hegstad, vd, Krona Public Real Estate AB
Telefon: + 46 22 01 58 80
sven.hegstad@paretosec.com

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan 31 mars 2021.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Krona Public Real Estate AB