Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-02 10:00:00

Preservium Property AB: Kallelse till årsstämma i Preservium Property AB

Aktieägarna i Preservium Property AB org. nr. 559323–9733 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 30 mars 2023 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga på stämman ska

Dels                     vara införd i aktieboken den 22 mars 2023

Dels                     senast den 24 mars 2023 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till Preservium Property AB, Att: John Malmström, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: john.malmstrom@paretosec.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 22 mars 2023, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden om anmälan härom sker enligt denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 635 000 aktier, motsvarande 4 635 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
 12. Stämmans avslutande

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 428 807 621 kr utdela ett belopp om totalt 3,25 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 15 063 750 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid två olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid det första utbetalningstillfället utbetalas 1,63 kr per aktie, eller totalt 7 555 050 kr och vid det andra utbetalningstillfället utbetalas 1,62 kr per aktie, eller totalt 7 508 700 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli 3 april 2023 och 30 juni 2023.

Förslag till av ordförande vid stämman, arvoden till styrelsen samt val av styrelseledamöter (ärende 1, 10 och 11).

Styrelsen i bolaget har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Advokat Sten Gejrot ska utses till ordförande vid ordinarie bolagsstämma (ärende 1).
 • Styrelsearvode ska utgå med totalt 14 999 kr per månad för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 5 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 3 333 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 10).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 10).
 • Omval av styrelseledamöterna Lennart Schuss, Magnus Oscarsson, Peter Bredelius och Robin Englén till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma (ärende 11).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 11).

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt fullmaktsformulär kommer senast den 2 mars 2023 hållas tillgängliga för bolagets aktieägare hos bolaget på adress, Preservium Property AB AB c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.preserviumproperty.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Stockholm mars 2023

Preservium Property AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Preservium Property AB

+46 8 402 5105

ingeborg.magnusson@paretosec.com

John Malmström, Verkställande direktör, Preservium Property AB

+ 46 8 402 53 84

john.malmström@paretosec.com

För mer information om Preservium Property AB, vänligen besök www.preserviumproperty.se

Informationen i denna kallelse lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 mars 2023.

Preservium Property AB i korthet

Preservium Property AB (org. nr 559323–9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Preservium Property AB