Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-02 16:42:36

MoveByBike Europe AB: Kallelse till extra bolagsstämma i MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674

Aktieägarna i MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674, ("MoveByBike" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagstämma torsdagen den 16:e mars 2023, klockan 15, Byggmästaregatan 3 Malmö för att behandla godkännande av styrelsens beslut om nyemission, med avvikelse från företrädesrätten som aktieägarna i MoveByBike har och bemyndigande av styrelsen att vidta de smärre justeringar som krävs för registrering av nyemissionen. Emissionen innebär ett kapitaltillskott på högst 1 500 000 kronor vilket ska bidra till fortsatt expansion och drift av verksamheten.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 8 mars 2023, och
  • anmäla sig till MoveByBike Europe AB (publ), Byggmästaregatan 3, 211 30 Malmö eller per e-post till lisette.hallstrom@movebybike.se senast fredagen den 10 mars 2023. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst två biträden).

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att förvaltaren registrerar aktierna i aktieägarens eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 10:e mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt överlämnas till ordföranden på bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också lämna över aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen till ordföranden på bolagsstämman.

Förslag till dagordning

2.      Upprättande och godkännande av röstlängd

3.      Val av en eller två justerare

4.      Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5.      Godkännande av dagordning

6.      Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

7.      Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen

8.      Bolagsstämmans avslutande

 

Punkt 6 Förslag till beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674, (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut från den 17:e februari 2023 om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

  1. Emissionens storlek och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 500 000 kronor genom nyemission av högst 1 875 000 aktier.

  1. Rätt till aktie

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma följande:

 

Aktieägare/tecknare

Antal aktier (st)

Teckningsbelopp (kr)

Briban Invest AB

330 120

264 096

Dams Nordic AB

50 000

40 000

Nils Vedin

270 639

216 511

Eber Holding AB

480 114

384 092

Aquilles Invest

124 019

99 215

Lisette Hallström

351 851

281 481

Velove Bikes AB

67 526

54 021

Övriga aktieägare som anmält intresse

200 731

160 584

Totalt:

1 875 000

1 500 000

 

  1. Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,80 kronor per aktie. Teckningskursen baseras på den teckningskurs som användes vid företrädesemissionen den 1 december 2022 (”Företrädesemissionen”) till vilket teckningsåtagande gjordes innan Företrädesemissionen och till vilken kurs bolagsstämman tidigare lämnat ett bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission för en övertilldelning i det fall Företrädesemissionen skulle övertecknas. Teckningskursen vid Företrädesemissionen baserades på volymvägt genomsnitt för avslutade transaktioner under de senaste fem (5) handelsdagarna, perioden 3:e – 9:e november 2022, innan offentliggörande. Emissionsrabatt på ca 10 procent som anses marknadsmässig lämnades på det volymvägda genomsnittet.

De tidigare aktiernas kvotvärde uppgår till 0,10 kronor. Teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde och det överstigande beloppet (överkursen) ska föras till den fria överkursfonden.

  1. Teckningstid och betalningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 17 mars 2023 till och med den 24 mars 2023. Teckning av de nya aktierna ska ske genom betalning. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden och betalningstiden, dock som längst till och med den 17 april 2023.

  1. Betalning 

Betalning för tecknade nya aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551).

  1. Skäl för avvikelse från företrädesrätten

För att säkerställa en framgångsrik emission och att MoveByBike erhöll tillräckligt med kapital vid Företrädesemissionen var det av stor betydelse för Bolaget att erhålla vissa garantier avseende det. Det var också av central betydelse för Bolaget att ge en signal till marknaden att det finns investerare som är villiga att investera i Bolagets framtida utveckling och som är beredda att satsa kapital i verksamheten. MoveByBike ingick därför avtal om tecknings- och garantiåtagande med ett antal investerare. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i denna föreslagna nyemission är att Bolaget, mot bakgrund av de avtal om tecknings- och garantiåtagande och den investeringsrisk dessa investerare iklädde sig, nu avser att ge dessa investerare möjlighet att teckna aktier intill det belopp som omfattades av deras åtaganden och eventuell pro rata andel i de avtal som ingåtts med Bolaget samt att på grund av att investerare anmält intresse för fler antal aktier än det fanns tillgängligt vid Företrädesemissionen tillgodose en större efterfrågan än den ursprungliga bedömda efterfrågan.

  1. Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de nya aktierna införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Punkt 7 Förslag till beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av vid bolagsstämman fattade beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 14 734 260. MoveByBike innehar inte några egna aktier.

Fullständiga förslag till beslut och andra relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Byggmästaregatan 3, 211 30 Malmö från och med två (2) veckor före bolagsstämman och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Upplysningar lämnas om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på adressen ovan.

 

___________________________

Malmö i mars 2023

MoveByBike Europe AB (publ)

STYRELSEN

 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MoveByBike Europe AB