Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-03 08:45:00

I Love Lund AB (publ): I Love Lund publicerar årsredovisning för 2022

Årsredovisningen finns tillgänglig i sin helhet i bifogad pfd-fil samt på I Love Lunds hemsida (ilovelund.se).

Väsentliga händelser under 2022

 • Nettoomsättningen för januari - december 2022 uppgick till 0 TSEK
 • Resultat efter finansiella poster för januari - december 2022 uppgick till -11,7 MSEK
 • Nedskrivningar på 8,4 MSEK för befarade förluster
 • Resultat per aktie uppgick till -30,7 SEK
 • Soliditeten uppgår till 99,6%
 • Bokföringsvärde vid periodens slut uppgår till 123,13 SEK per aktie
 • Bedömt substansvärde vid periodens slut uppgår till 201,11 SEK per aktie
 • Sex nyinvesteringar i helt nya portföljbolag.
 • Följdinvesteringar i ett tjugotal befintliga portföljbolag
 • Hög aktivitetsnivå på investeringar, men lägre genomsnittliga investeringsbelopp
 • Inga större realiserade s.k. exits
 • Notering på Spotlight Stockmarkets handelsplats
 • Antalet aktieägare steg med över 300% under året
 • Lundakarnevalen sponsras
 • En nyemission, en ägarspridning, och en uppdelning av aktier, s.k. split, på 10:1

 

VD har ordet

 Kära aktieägare,

När vi nu summerar 2022 kan vi slå fast att miljön vi har verkat i har varit ett ovanligt tufft år finansiellt. Emedan vår egen aktivitetsnivå ökat under hela perioden och vi vinnlagt om oss att gynna Lund så har detta varit viktiga ljuspunkter under ett annars, i ekonomiska termer, svagt år.

Vi känner att vår närvaro och stöd med kapital, råd och dåd i den lokala myllan har varit av större vikt än någonsin tidigare. För med stigande risknivåer och fallande värderingar närmast överallt globalt och nationellt har dessa krafter naturligt påverkat även våra lokala lundabolag. Marknadens sektorrotation ut ur, och ointresse för, bolag i tidig fas utan positiva kassaflöde och med obeprövade affärsmodeller har missgynnat typiskt forskning- och utvecklingstunga småbolag.

Betydelsen har ökat för vår egen risk management process, med god allokering och stor kassahållning, riskavvägd portföljstruktur och genomarbetade arbetsprocesser. Långsiktigheten som har stadfästs via årsmötesbeslut, tydliga ägardirektiv och styrelsens strategiarbete. Detta har sammantaget givit oss ett stadigt ramverk att hålla oss till under året, vilket har gynnat oss mycket väl.

Viktigaste bolagshändelserna under året har varit vår nyemission, bred ägarspridning, notering på Spotlights handelsplats, ordentliga riskaverta nedskrivningar och att vi utökat vår redan höga aktivitetsnivå. Och vi var storsponsor till Lundakarnevalen.

Med vårt kommersiella fokus genomgicks närmare tvåhundra investeringscase, med olika djup, efter inledande fiItrering och/eller rekommendation av vårt nätverk, aktieägare och partners.

I omfång har vår portfölj utvecklats med ett halvdussin nya portföljbolag under året, och en skock följd-investeringar i ett tjog existerande portföljbolag. Takten i investeringarna har avtagit något, där de enskilda investeringsvolymerna har minskat samt fokus har alltmer legat på existerande bolag i portföljen i stället för nya. Likviditeten och soliditeten har varit mer än god vilket skapat operativ flexibilitet och styrka.

Årets negativa finansiella resultat härleds till stor del av nedskrivningar, både i aktiekurser av våra noterade bolag och valda nedsättningar för våra onoterade bolag. Vår nedskrivningspolicy är hård, där vi skriver ner närhelst vi befarar en osäkerhet. Och just osäkerhet har varit marknadens nom du guerre under året.

Övriga investeringsrelaterade aktiviteter under perioden inbegrep ett flertal bolagspresentationer i våra eller deras lokaler. Därutöver två investeringsmässor, gemensamma samkväm, öppet hus och flera rent sociala aktiviteter med träning, padel, tävlingar och mingel.

Vi höll således våra ilovelundare fullt aktiverade, både finansiellt och socialt.

Vi gläds även åt en uppskattad fortsatt ökning av antalet aktieägare med ca 300 procent över 2022. Efterfrågan på en lokalt förankrad investeringsportfölj, enkelt tillgänglig, välkänd och seriös är tydlig. Den efterfrågan levererar vi på i mitt tycke.

I teamet tillkom Axel Eriksson emedan Erik Arnell lämnade till ett heltidsjobb i vår finanshuvudstad. Tre nya medarbetare på mindre deltid, inom kommunikation, analys och hållbarhet, är under uppsökande fas. I styrelsen avgick vid årsstämman Sven Johansson på egen begäran och Lena Brandt-Persson, Joakim Falkäng och Pernilla Eriksson tillkom. Den sistnämnda har måst avgå vid årsskiftet då hon tagit anställning i ett större revisionsbolag som arbetar med några av våra egna innehav. En ersättare kommer att föreslås inför kommande årsmöte.

Sista kvartalet på året var utmanande finansiellt, med som störst osäkerhet i början av november varefter en viss förbättring i sentimentet kunde skönjas efter julhelgerna.

Inledningen av 2023 har präglats av fortsatt osäkerhet kring det makroekonomiska och säkerhetspolitiska läget och en viss återhämtning från låga nivåer på aktiemarknaderna.

Och vi har flyttat hem besökslokalerna till Hospitalsgatan 2, som alltid varit vår legala hemvist.

Sammanfattningsvis bedömer jag att vi står väl rustade att möta framtida utmaningar under året, och att vi kan tillvarata de investeringsmöjligheter som uppstår längs vägen uti Lundatrakten.

Under 2023 ska vi fortsätta skapa brett värde för våra lundaälskande aktieägare i I Love Lund.

 

Björn Englund

Verkställande direktör

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

 

 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport I 2023 – 18 april 2023

 

För mer information vänligen kontakta:

Björn Englund, VD

Telefon: +46 73-529 53 33

E-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Hemsida: www.ilovelund.se

 

Denna information är sådan information som I Love Lund AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 3 mars 2023 klockan 08:45 CET

 

Det här är I Love Lund:

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investerings-verksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötes-aktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio (50) bolag varav den stora merparten är onoterade. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. I Love Lunds investeringsportfölj har en bred och diversifierad sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. Mer information finns på www.ilovelund.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)