Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-06 08:26:38

Amhult 2 AB: Amhult 2: Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande 03/23
2023-03-06

Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667–0492, ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 april 2023 kl. 11.00 på Bua Skogens Gård, caféet, Bua Skogen 35, 423 37 Torslanda.

Anmälan m.m.
Aktieägare skall för att få delta i årsstämman:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 5 april 2023,
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 5 april kl. 12.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, Postflyget 7, 423 37 Torslanda, per e-mail på adress emilie@amhult2.se, per telefon 0709768903. Vid anmälan ska uppges namn, personnr./organisationsnr, samt registrerat aktieinnehav,
dels anmäla antalet biträden (högst två) aktieägaren avser medföra till årsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 5 april 2023 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämman.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6 847 533 aktier och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 25 072 533 röster.

Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av förslag till dagordning
5.    Val av en eller två justeringsmän
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse
8.    Beslut angående
       a.    fastställande av resultaträkning och balansräkning för koncernen
       b.    fastställande av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget
       c.    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
       d.    ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9.     Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10.    Val av styrelse, och i förekommande fall (vart 4e år, 2024) revisor, samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
11.    Övriga frågor
12.    Stämman avslutas

Utdelning
Styrelsen har föreslagit att utdelning inte skall lämnas för räkenskapsperioden 2022 (2022.01.01-2022.12.31).

Beslutsförslag

Punkt 9
Styrelsen föreslår att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Niels Techen, Peter Eriksson och Magnus Wiktorson för räkenskapsåret 2023. Revisorns arvode utgår enligt godkänd löpande räkning för räkenskapsåret.

Punkt 10
Aktieägare som representerar mer än 83% av bolagets röster har föreslagit omval av ordinarie ledamöter Eigil Jakobsen Loft samt oberoende ledamöter Niels Techen, Magnus Wiktorson och Peter Eriksson. Inga nyval är föreslagna. Styrelseledamots uppdrag gäller intill dess att nästa årsstämma har avhållits.

Handlingar inför årsstämman
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor i Torslanda med ovan angiven adress från och med den 10 mars 2023. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. 
__________________

Torslanda den 28 februari 2023
AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)
Styrelsen

 

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration