Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-08 14:30:00

Tendo AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Tendo AB

Idag, den 8 mars 2023, hölls extra bolagsstämma i Tendo AB, org. nr. 559094-5134. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om nedan justering av bolagsordningen.

Tidigare lydelse: Beslutad ny lydelse:
§ 4. AktiekapitalAktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. § 4. AktiekapitalAktiekapitalet ska utgöra lägst 907 200 kronor och högst 3 628 800 kronor.
§ 5. Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst 3 700 000 och högst 14 800 000. § 5. Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst 6 480 000 aktier och högst 25 920 000.
§10 Ärenden på årsstämma9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt auktoriserad revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter. §10 Ärenden på årsstämma9. Val av styrelse samt auktoriserad revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. 

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:

Sofie Woge, VD, Tendo

Telefon: (+46) 760 - 21 22 13

E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo

Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tendo AB