Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-20 08:45:00

I Love Lund AB (publ): Kallelse till åsrstämma i I Love Lund AB

Aktieägarna i I Love Lund AB (publ), 559085–0334, kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 april 2023 kl. 13.00 i vårt kontor på Hospitalsgatan 2, 223 53 i Lund. Inregistreringen till stämman påbörjas klockan 12.45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen torsdagen den 13 april 2023, och dels ha anmält sitt deltagande skriftligt till bolaget senast den 17 april 2023. Anmälan om deltagande kan antingen göras per post till bolagets adress (märk kuvertet ”Årsstämma”), på telefon 0735–295333, via e-post info@ilovelund.se eller på bolagets hemsida www.ilovelund.se.

 

Vid anmälan ska uppges namn, telefonnummer och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall ska uppgift om eventuella biträden, eller ombud, anges. Högst två biträden får medföras och endast om antalet biträden anmälts i förväg. För att underlätta inregistreringen bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd på bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd på avstämningsdagen. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste kontakta sin förvaltare. Detta förfarande kan även gälla aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringskonton.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.  Fullmakt i original, samt för juridisk person även registreringsbevis, bör sändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år, men fullmakten får vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, dock maximalt fem år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.ilovelund.se. Aktieägare som är närvarande genom ombud måste anmäla sig till årsstämman samt vara införd i aktieboken på avstämningsdagen.

 

Förslag till dagordning
1.  Stämmans öppnande

2.  Val av ordförande vid stämman och protokollförare

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd

4.  Val av en eller två justerare

5.  Prövning av om stämman blivit utlyst i behörig ordning

6.  Godkännande av dagordning

7.  Framläggande och föredragning av årsredovisning en och revisionsberättelsen. I anslutning därtill:

  a) anförande av verkställande direktören,

  b) redogörelse av revisor avseende revisionsarbetet

8.  Beslut om:

  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

  b) dispositioner beträffande resultatet från den fastställda balansräkningen

  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. suppleant(er) och revisor(er)

10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor

11.  Val till styrelseledamöter och ev. suppleant(er)

12. Val till revisor(er) och ev. suppleant(er)

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14.  Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende emission av aktier

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende marknadsföring

16. Övrigt

  a) Bemyndigande angående mindre formella justeringar av årsstämmans beslut

17.  Övriga informationsärenden – Team, Ägardirektiv, Investerings- och värderingsprocesser m.m.

18. Avtackning

19.  Årsstämmans avslutande

 

Styrelsens förslag till beslut

 

Per den 17 mars 2023 har Styrelsen, samt representanter för bolagets alla A-aktieägare samt flera B-aktieägare, däribland bestående av Björn Englund och Anders Dahlin, privat eller via bolag, representerande över 20 % av bolagets röster, (nedan kallat Huvudägarna) framlagt förslag till beslut under följande punkter nedan:


 

2. Val av ordförande vid stämman och protokollförare

 Huvudägarnas förslag:
 * att Anders Dahlin utses till mötesordförande och Axel Eriksson till protokollförare vid stämman.

 

3. Upprättande och godkännande av röstlängden

Styrelsens förslag till policy:
 * att den röstlängd som blir godkänd är den som upprättas av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och har kontrollerats av justeringspersonerna.

 

4. Val av en eller två justerare

 Styrelsens förslag:
 * att välja Dara Maghdid till justerare på stämman.

 

8b. Beslut om dispositioner beträffande resultatet från den fastställda balansräkningen

 Styrelsens förslag:
 * att ingen utdelning lämnas och att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

 

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor

 Huvudägarnas förslag:
 * att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, varav tre oberoende.

 

10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor

Huvudägarnas förslag:
 * att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska styrelsearvode utgå med belopp motsvarande upp till ett               halvt inkomstbasbelopp till vardera styrelseledamot. Det föreslås att ingen ytterligare ersättning ska utgå för utskottsarbete. Arvode till styrelseledamöter får faktureras genom bolag, och justeras då så kostnadsneutralitet uppnås.

 

 Till revisor ska utgå arvode enligt godkänd räkning inom ramen för gällande avtal eller offert.

 

11. Val till styrelseledamöter

 Huvudägarnas förslag:
 * att för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Björn Englund och Anders Dahlin som

styrelseledamöter, samt att Lena-Brandt Persson samt Joakim Falkäng förslås till omval som oberoende styrelseledamöter. Samt nyval av en oberoende styrelseledamot. Att ingen styrelsesuppleant väljs.

 

Information om de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive om deras övriga väsentliga uppdrag, finns på hemsidan. Förslag på nyvalet av en oberoende styrelseledamot kommer att kommuniceras på bolagets hemsida senast två veckor före stämman.

 

12. Val till revisor

 Huvudägarnas förslag:
 * att auktoriserad revisor Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB utses som revisor, med auktoriserad

revisor Mats-Åke Andersson, HLB Auditoriet AB som revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa

årsstämma.

 

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Huvudägarnas förslag:
* att det ännu inte är aktuellt att för verksamhetsåret 2023/2024 föreslå något villkorspaket eller något aktierelaterat incitamentsprogram.

Kostnadsreducerande incitamentsprogram, som ryms inom fastlagd budgetram enligt gällande ägardirektiv, ska ske till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör, finansdirektör och/eller marknadschef. Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla kompetens och nödvändig kapacitet. Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av fast lön och med en rörlig del, pensions- och försäkringsförmåner samt sedvanliga förmåner och vara föremål för styrelsens godkännande. Styrelsen beslutar diskretionärt enligt fastställda interna prestationsbaserade utvärderingskriterier huruvida en rörlig lön ska utgå till ledande befattningshavare. Rörlig andel kan uppgå till maximalt femtio procent av fast lön. Ledande befattningshavare har därtill rätt till en individuell premiebaserad pensionsplan enligt vilken bolaget erlägger premier motsvarande tio procent av den fasta lönen upp till tio inkomstbasbelopp och premier motsvarande tjugo procent på lönedelar därutöver. Riktlinjerna ska gälla för nu gällande anställningsavtal och för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer.

 

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av aktier

Styrelsens förslag:
* att Styrelsen bemyndigas att med villkor som kunna förenas i 2 kap. 5 § andra stycket 1 - 3 och 5 aktiebolagslagen och inom ramen för bolagets angivna aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av som högst 15 000 aktier av serie A och/eller serie B, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare, samt med eller utan bestämmelse om kontant, kvittning eller apport, intill nästa årsstämma 2024.

Vid avvikelse från företrädesrätten ska de nya aktierna emitteras till ett belopp, såsom fastställs av styrelsen, som ansluter till marknadsmässig teckningskurs vilket definieras såsom aktiekurs eller bedömt substansvärde med försiktighetsprincip. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska ha som grund marknadsmässig kurs med eventuell justering för sedvanlig rabatt eller premie som styrelsen kan bedöma erforderlig.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende marknadsföring

 

Styrelsens förslag:
 * att Styrelsen bemyndigas att tillåta en marknadsföringsbudget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, upp till max en procent utöver nuvarande budgetram för totala operativa kostnader. Syftet med bemyndigandet är att kunna verka för en bredare folklig penetration i Lunds kommun, vari vi verkar i en air av en positiv lundensisk karnevalsvänlig gerillamarknadsstil.

 

16a. Frågor: Bemyndigande angående mindre formella justeringar av årsstämmans beslut

Styrelsens förslag:
 * att envar av bolagets verkställande direktör och styrelseordförande, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

 

Särskild beslutsmajoritet


Beslut enligt punkt 14 förutsätter juridiskt för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som av de företrädda aktierna vid stämman.

 

Beslut enligt punkt 13 och 15 föreslås av Huvudägare att förutsätta för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som av de företrädda aktierna vid stämman.

 

 

Övrig information avseende årsstämman

 

Handlingar

Kallelsen i sin helhet, dvs. med fullständiga beslutsunderlag, hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor inför och på stämman samt på vår hemsida www.ilovelund.se, senast tre veckor före årsstämman. Kopior skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets hemsida.

 

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 38 025 aktier i bolaget, uppdelat på A-aktier med tio röster per aktie samt B-aktier med en röst per aktie. Totalt finns 49 950 röster i bolaget. Vid tidpunkten för kallelsen finns inga teckningsoptioner eller konvertibler utestående, ej heller innehar bolaget några egna aktier.

 

Upplysningar på årsstämman

Om någon aktieägare som närvarar på stämman begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, ska enligt 7 kap. 32 paragrafen aktiebolagslagen styrelsen och den verkställande direktören vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.

Kallelse har skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt annonsering därom i Svenska Dagbladet.

 

Personuppgifter och integritetspolicy behandlas enligt: www.euroclear.com/dam/Esw/Legal/Integritetspolicy-bolagstammor-svenska.pdf

 

 

Välkomna,

 

 

Lund i mars 2023,

 

 

Styrelsen för I Love Lund AB (publ)

 

 

--------------

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Anders Dahlin, Ordf. för I Love Lund AB (publ), telefon +46 70 642 88 83

Björn Englund, VD för I Love Lund AB (publ), telefon +46 73 529 53 33

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)

Prenumeration