Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-30 10:35:49

Preservium Property AB: Kommuniké från årsstämma den 30 mars 2023 i Preservium Property AB

Vid årsstämma den 30 mars 2023 i Preservium Property AB fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande: Av tillgängliga vinstmedel om 428 807 621 kr utdela ett belopp om totalt 3,25 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 15 063 750 kr. Utbetalning av utdelningen ska ske vid två olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid det första utbetalningstillfället utbetalas 1,63 kr per aktie, eller totalt 7 555 050 kr och vid det andra utbetalningstillfället utbetalas 1,62 kr per aktie, eller totalt 7 508 700 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen ska vara 3 april 2023 och 30 juni 2023.
  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.
  • Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 14 999 kr per månad för tiden intill nästa årsstämma, varav 5 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 3 333 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter.
  • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Lennart Schuss, Magnus Oscarsson, Peter Bredelius och Robin Englén intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades även om omval av Lennart Schuss som styrelsens ordförande.
  • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa stämma ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Preservium Property AB
+46 8 402 51 05
Ingeborg.magnusson@paretosec.com

John Malmström, VD
Preservium Property AB
+46 8 402 53 84
john.malmstrom@paretosec.com

Preservium Property AB i korthet
Preservium Property AB (org. nr 559323–9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021

Läs mer hos Cision
Läs mer om Preservium Property AB