Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-04 10:57:16

Krona Public Real Estate AB: Kommuniké från årsstämma den 4 april 2023 i Krona Public Real Estate AB (publ)

Vid årsstämma den 4 april 2023 i Krona Public Real Estate AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:

    Av tillgängliga vinstmedel om 431 804 749 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 3,25 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 14 573 325 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid två olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid det första utbetalningstillfället utbetalas 1,63 kronor per aktie, eller totalt 7 309 083 kronor och vid det andra utbetalningstillfället 1,62 kr per aktie, eller totalt 7 264 242 kronor. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 6 april 2023 och 30 juni 2023. Beslutades vidare att 417 231 424 kronor balanseras i ny räkning.
  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022.
  • Det beslutades om omval av Tomas Georgiadis, Nils Magnus Nilsson och Christer Sundin samt nyval av Erik Borgblad till ordinarie ledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Tomas Georgiadis valdes till styrelsens ordförande. Olof Pergament avböjde omval.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode om totalt 15 000 kr per månad för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 5 000 kronor per månad ska utgå till styrelsens ordförande och 3 333 kronor per månad till övriga ledamöter.
  • Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser vid var tid gällande bolagsordning.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Sven Hegstad, verkställande direktör

Krona Public Real Estate AB (publ)

+47 22 01 58 80

sven.hegstad@paretosec.com

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Krona Public Real Estate AB (publ)

+46 8 402 51 05

ingeborg.magnusson@kronapublic.se

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 31 mars 2021.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Krona Public Real Estate AB