Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-17 13:18:37

Amhult 2 AB: Kommuniké från årsstämma i Amhult 2 AB (publ)

Pressmeddelande 06/23
2023-04-17

Årsstämma har ägt rum i Amhult 2 AB (publ) den 17 april 2023. 

Årsstämman i Amhult 2 AB (publ) fastställde i enlighet med styrelsens förslag de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna med konstaterandet att koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 294 TSEK för räkenskapsperioden 2022 (2022.01.01 - 2022.12.31). Styrelsen föreslår ingen utdelning i syfte att konsolidera koncernen inför projekteringen av etapp II.


Några viktiga punkter som avhandlades på stämman:

•    Till styrelseledamöter omvaldes Eigil Jakobsen, Magnus Wiktorson, Niels Techen och Peter Eriksson.
•    Stämman beslutade att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Niels Techen, Peter Eriksson och Magnus Wiktorson för perioden intill nästkommande årsstämma, samt att revisors arvode ska utgå efter godkänd löpande räkning.
•    Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet av stämma.

Utdrag ur VD Emilie Lofts tal vid stämman:
År 2022 har bjudit på ovanligt många prövningar för Amhult 2. Krisen i Ukraina har bidragit med flera bieffekter som ökade kostnader för drift, energi, transporter, byggmaterial som i sin tur gett en inflation som önskas motverkas genom höjd styrränta vilket också påverkar bolaget. Vi lämnar året bakom oss med en känsla av stolthet över hur vi har hanterat dessa prövningar, till exempel har förvaltningen satt tänderna i att hitta energibesparande åtgärder, och dels tack vare vår amorteringsstrategi har inte belåningsgraden ökat sedan föregående år vilket mildrar effekten av de höjda räntorna. Flera positiva utfall har vi också sett under året. Hotellet har haft rekordår både sett till beläggning och pris på rum. Den höga inflationen medförde också att intäkterna för lokalerna ökar under år 2023 eftersom KPI för oktober månad 2022 var ovanligt hög. Vi har haft ett helt år med intäkter från vår senaste färdigställda fastighet kv. India. Vår ansökan om ändring av detaljplan för kv. Hercules (Amhult 108:4) södra huset kom med i startplan 2023 så vi hoppas på ett positivt beslut så snart det kan ske. Årets resultat ökade med drygt 25% före värdeförändring av fastigheter, och trots en nedskrivning på fastighetsvärdet slutade årets resultat på den positiva sidan. 


För ytterligare information kontakta VD Emilie Loft, tel. 0709-76 89 03, emilie@amhult2.se eller styrelseordförande Eigil Jakobsen, tel. 0709-76 89 00, eigil@amhult2.se

För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se


 

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB