Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-18 08:45:00

I Love Lund AB (publ): I Love Lund publicerar delårsrapport I 2023

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet i bifogad pfd-fil samt I Love Lunds hemsida (ilovelund.se).

Kvartalsperioden 1 januari – 31 mars 2023

 • Nettoomsättningen för januari - mars 2023 uppgick till 0 TSEK
 • Rörelseresultatet för januari - mars 2023 uppgick till -622 TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -6,4 SEK
 • Investeringar i portföljbolag på 1,4 MSEK
 • Finansiella poster med nedskrivningar på -1,8 MSEK
 • Bokföringsvärde vid periodens slut uppgår till 116,73 SEK per aktie
 • Bedömt substansvärde vid periodens slut uppgår till 180,94 SEK per aktie
 • God investeringsaktivitet, men lägre genomsnittliga belopp
 • Nyinvestering i Strominnate Therapeutics, med 500 TSEK
 • Följdinvesteringar i ett antal befintliga portföljbolag, med 925 TSEK,
  däribland i Finshark, Katam, Sensative och Invono
 • Inga försäljningar av större väsentliga innehav, TQG frivillig likvidation
 • Betydligt lägre negativt resultat, -2,4 MSEK, jämfört med föregående kvartals -3,8 MSEK
 • Flytt till nygamla kontorslokaler i Nöden, Lund
 • Företagspresentationer med ProjAlpha och Pembio

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Flera ny- och följdinvesteringar genomlyses och övervägs närmare
 • Charlotte Hauksson föreslås som ny oberoende styrelseledamot vid årsstämma

 

VD har ordet

Kära aktieägare,

 

Trots stigande räntor, krig och inflationstryck lyckades den generella börsen kvickna till något inledningsvis efter förra årets vedervärdigheter. Men något gryende hopp specifikt för vår finansbransch tvingades lämnas därhän när SVB och Credit Suisse debaclen åter skapade förnyad bankstress och rysningar gentemot allt som andades start-up investeringar. Således förvärrades den redan pågående sektorrotationen ut ur finanssektorn ytterligare ett varv under kvartalet.

 

Efter två pandemiår, avlöst av ett allmänt risigt fjorår följer nu ytterligare ett förlorat konjunkturår, och med besvärande recessionsrisk vid horisonten om sysselsättningen viker eller Riksbanken backar från sin gigantiska balansräkning. En hård kompression på finansmarknaderna har redan pågått en längre tid och än kan det nog bli något sämre.

 

Det är i denna makroekonomiskt tuffa omvärldsmiljö vi verkar och det känns då bra att vårt investeringsbolag har hög andel likvida medel, att vi är solida till 99%, har en bred profil på våra bolag med innovationshöjd och inte är en fond med exit-krav. Vi tror oss ha byggt en isbrytare med starkt skrov, och i dessa tider bryter vi således is. Det må knaka och braka men utvecklingen går faktiskt framåt i sak:

 

Vi har i vår egen pågående portföljuppbyggnad – vi har ju gott om likvida medel – fortsatt att investera, om än i lägre takt och med konstant fokus på främst våra egna portföljbolags behov. Investeringsaktiviteten startade direkt efter nyår – känns länge sedan - med ett mindre konvertibelupplägg till Sterling Versal, vars följdemission pågår i skrivande stund, följt av emissionsdeltagande i spännande Finshark som just nu snabbt bryter mark inom sin marknad. I Katam Technologies både konverterade vi vårt utestående lån till aktier samt införskaffade fler aktier i deras nyemission. Utöver affärspotentialen gläds vi åt indikationen att deras Lundaanknytning kommer utökas väsentligt. Vi bidrar allt till att dra hem bolag till Lund. I både Sensative och Iamrunbox lockade mindre bryggemissioner på samma eller lägre värdenivåer oss till deltagande i linje med vår pro-rata. Slutligen sålde vi för en symbolisk skärv TQG som står inför en frivillig likvidation. För oss med viss sorg, då mycken kompetens, vilja och stor potential dock inte räckte till när team splittras geografiskt, affärsstrategier förbyts och kontrakt inte tas oavsett orättvist oturliga anledningar. På kvartalets sista dag deltog vi även i Invonos emission med över pro-rata. Emedan skånebolaget inte ser Lund som sin hemvist (än) ser vi affärsmässiga värden i företaget för deras understödjande roll för ekosystemet runt regionala start-ups / pre-seed.

 

Under tremånadersperioden har vi även nyinvesterat i Life-science-bolaget Strominnate Therapeutics, som verkar med en produktplattform inom immunoterapi, tillsammans med LU Holding och några av våra egna aktieägare. Disprutiv potential ses och förväntas. Fler investeringar övervägs också av mig och mitt team, men som har dragit ut på tiden in i april/maj för slutgiltigt beslut och genomförande.

 

Under kvartalet föll vårt bokföringsvärde med drygt fem procent, vårt bedömda substansvärde med knappt tio procent medan vår aktiekurs kontrakterade klart över tjugo procent i låga volymer och med breda spreadar. En marknadsnotering innebär ju inte enbart kapitalintag, exponering och tillgänglighet utan även att utsättas för marknadens hårda vindar och tillfälliga nycker. Och blåser hårt gör det närmast överallt i vår sektor av små investeringsbolag på NGM, Spotlight och First North. Och jag tycker mig se närmast kapitulations-trades i vissa investeringsbolag, där det rimligtvis allt krävs en annalkande recession i höst för ytterligare nya kursnedställ mot nya bottenkänningar.

 

Men oavsett marknadens vindriktning och -styrka, dagligt operationellt och med vår underliggande portfölj jobbar vi på oförtrutet långsiktigt som utlagt i våra ägardirektiv, memorandum och styrelsens instruktioner. Vi tuffar på oförtrutet.

 

Utöver vår rent kommersiella finansiella investeringsverksamhet har vi under kvartalet även genomfört två uppskattade företagspresentationer – med inbjudna cyber security-företaget ProjAlpha samt produktivitetsplattformsbolaget Pembio.

 

Vid årsstämman fre 21 april föreslås Charlotte Hauksson bli ny oberoende styrelseledamot, med vår hållbarhetsagenda som sitt fokusområde. Och vi har flyttat hem till våra nygamla K-märkta vitmålade kontorslokaler nere i Nöden i Lund. Här huserar vi nu på större yta och får verka på vår egen plats. Alla aktieägare, liksom blivande ilovelundare, är hjärtligt välkomna att komma förbi, vilket enklast görs på alla torsdagseftermiddagar då vi närmast alltid har obokade drop-ins.

 

Och för vår smällfyllda aktivitetskalender i april och maj ta en titt på vår hemsida: Årsstämma, följt av pitch-event, följt av samkväm och sedan investerings/studieresa till Riga - näst Lund kanske världens trevligaste stad. Men Lund är naturligtvis tveklöst alltid bäst och vackrast.

 

Lokal riskkapitalförsörjning är extra viktigt i dessa tider, och vi kan agera snabbt och effektivt med vårt kapital, kompetens och nätverkande. I Love Lund är välkapitaliserat. Och kanske är det just i dåliga tider som de bästa affärerna genomförs. I sinom tid återkommer goda år med guld och gröna skogar. Tills dess bryter vi is.

 

 

I Love Lund!

 

Björn Englund

Verkställande direktör

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport II 2023 11 augusti 2023

För mer information vänligen kontakta:

Björn Englund, VD

Telefon: +46 735 29 53 33

E-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Hemsida: www.ilovelund.se

Denna information är sådan information som I Love Lund AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 18 april 2023 klockan 08:45 CET

Det här är I Love Lund:

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investerings- verksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötes- aktiviteter för våra aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio (50) bolag varav den stora merparten är onoterade. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. I Love Lunds investeringsportfölj har en bred och diversifierad sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. Mer information finns www.ilovelund.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)