Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-19 19:00:00

Spermosens AB (publ): Spermosens AB (publ) - delårsrapport januari - mars 2023

Färdigställande av JUNO-Checked fortskrider enligt plan.  

Väsentliga händelser under det första kvartalet 
 

  • Produktionsförberedande fas för kassettproduktion genomförd
  • Företrädesemission genomfördes under januari månad och blev övertecknad med 21 procent och tillförde bolaget 24,4 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 5,6 MSEK.

 

 

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

  • Inga väsentliga händelser efter kvartalets slut


 

 

 

Finansiell Information

VD har ordet

Under kvartalet har vi arbetat intensivt utifrån Spermosens femstegsplan för den fortsatta utvecklingen av bolagets första produkt med sikte på kommande marknadslansering. I januari genomfördes en företrädesemission, vilken övertecknades med 21 procent. och tillförde bolaget 24,4 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 5,6 MSEK Resultatet av företrädesemissionen gör att vi kan fortsätta arbetet med att färdigställa och kommersialisera JUNO-Checked systemet. Vårt mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av våra banbrytande produkter.

 

Första steget innebär leverans av generation 1 av produkten för forskningsändamål under mitten av 2023. Andra steget är att färdigställa generation 2 av produkten, fortsatt för forskningsändamål. Generation 2 planeras därefter användas för de studier som ligger till grund för certifiering av JUNO-Checked Systemet och därmed möjliggöra försäljning för användning i diagnostiskt syfte. Tredje innebär verifiering och validering av JUNO-Checked Systemet med hjälp av insamlade data för att kunna underbygga våra påståenden och verifiera produkten i kliniska studier. Samtidigt förbereds full marknadslanseringen. Fjärde steget innebär designtransfer och förberedelser inför tillverkningen av den första godkända produkten avsedd för allmän användning på IVF-kliniker runt om i världen. Femte steget innebär full certifiering gjord av tillsynsmyndigheter. Organisation, processer och system är på plats och dokumentation som krävs för certifiering sammanställs löpande.

 

Organisationen har ytterligare stärkts genom rekryteringen av Dr. Jae Y. Shin som Chief Technology Officer. Dr. Jae Y. Shin har över 20 års erfarenhet inom området biosensorer, biofysik och biokemi.

 

Vårt samarbete med kontraktstillverkare med gedigen erfarenhet av att ta produkter till marknaden gör att vi metodiskt närmar oss färdigställande av generation 1 av produkten för forskningsändamål. Genom partnerskapen har vi tillgång till en flexibel produktionskapacitet, säkerställer kvalitet, kostnadseffektivitet och fasta kostnader för produktion optimeras.

 

Genomförandet av studier utgör en mycket viktig del i arbetet, och här har vi förmånen av att bland annat arbeta med Reproduktionsmedicinskt centrum Malmö och Prof. Dr Aleksander Giwercman. Strukturen och prioriteringsordningen för vad vi genomför är oerhört viktig för att säkerställa att vi använder våra resurser på bästa sätt.

 

Spermosens utvecklar produkter baserade på en patentskyddad teknologi med grund i bioteknologi och elektrokemi. Bindningsförmågan mellan spermie och äggcell mäts, vilket är en förutsättning för naturlig fertilisering. För första gången blir det möjligt att mäta detta fenomen. Förbättrad diagnostik bedöms ge möjligheter att välja lämplig behandling, och därmed förbättra förutsättningarna för önskat resultat vid assisterad reproduktionsteknologi (ART).

 

Intresset för Spermosens produkter är mycket stort. Spermosens har undertecknat avsiktsförklaringar avseende framtida försäljning för forskningsändamål med utvalda kunder i Skandinavien och USA. I november 2022 erhöll Spermosens patent patentgodkännande från Japans patentverk. Japanska marknaden, som är en av världens tre största marknader för IVF, är en viktig framtida marknad. Spermosens har bjudits in av Nordic Innovation House - Tokyo and Nordic Asian Venture Alliance till Nordic Health Summit i april. Vi fortsätter bygga nätverk och varumärke för kommande lanseringar.

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla våra investerare för fortsatt förtroende och till teamet för alla ansträngningar i vårt viktiga arbete. Vi ser fram emot ett både händelserikt och betydelsefullt fortsatt 2023 och den fortsatta utvecklingen av Spermosens.

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson
VD Spermosens AB


Kort om Spermosens

Problemet: WHO uppskattar att över 48 miljoner par är drabbade av infertilitet världen över[i]. Fler än 25 miljoner människor i Europa drabbas av infertilitet[ii]. Trots att 50 procent av alla fall beror på manlig faktor, saknas fortfarande teknologi för att diagnosticera manlig infertilitet. Stort fokus har lagts på att diagnostisera kvinnlig infertilitet, vilket lett till försummelse av manlig infertilitet – dess forskning, diagnos och behandling[iii]. Årligen utförs 3–4 miljoner IVF-behandlingar globalt, varav tyvärr färre än 1 av 5 är framgångsrika.

 

Vår genombrottsteknologi: Spermosens har utvecklat en metod som mäter interaktion mellan spermier och äggcellsproteiner. För första gången möjliggörs bestämning av bindningsförmågan hos spermier. Detta kommer hjälpa läkaren att välja lämplig IVF-behandling, vilket ökar framgångsfrekvensen och leda till färre IVF-behandlingar för att uppnå en graviditet.

 

A picture containing electronics, cellphone

Description automatically generatedPatentskydd: Spermosens patentportfölj inkluderar idag ett patent som ger skydd för sin medicintekniska produkt inklusive biosensorn och dess användning för selektion av lämpliga spermier för In Vitro Fertilisering (IVF-behandling). Spermosens har erhållit patentskydd för sin teknologi på alla viktiga europeiska marknader fram till 2039, samt Japan, Sydafrika och Hong Kong. Patentansökningar är pågående på övriga nyckelmarknader.

 

Spermosens första produkt: JUNO-Checked systemet består av ett instrument och engångskassetter. Kassetterna innehåller biosensorerna som spermieprover appliceras på för att mäta bindningskapaciteten. Standard IVF (StIVF) rekommenderas för sperma med hög poäng, och därmed dra nytta av den naturliga befruktnings-processen. Om en låg poäng observeras, rekommenderas den alternativa behandlingen Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI).

 

Teknisk pipeline: Spermosens produktportfölj ligger i framkant av innovation inom manlig reproduktion och inkluderar medicinsk utrustning för diagnostik som ”best practice” behandlingsmetod. Medan JUNO-Checked hjälper till att välja mellan StIVF och ICSI, hjälper JUNO-Picked IVF-kliniken att välja lämplig sperma för ICSI. Lansering och användning av Spermosens produkter förväntas bidra till att forma och främja den globala IVF-marknaden och ge bättre och förbättrad upplevelse för både IVF-klinikerna och ofrivilligt barnlösa par.

 

Marknaden: Den globala marknaden för provrörsbefruktning värderades till 21,9 miljarder USD 2021 och förväntas växa med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på sex procent från 2022 till 2030[iv]. Med över 3 miljoner årliga behandlingar och ett försäljningspris på 200 dollar per kassett beräknar vi försäljningspotentialen för vår första produkt, till över 600 MUSD. Cirka 20 000 behandlingar startades 2019 i Sverige[v]. Utan en konkurrerande alternativ diagnostisk produkt, globalt patentskydd och ett trängande marknadsbehov, siktar Spermosens på att bli marknadsledande inom manlig fertilitetsmedicinsk utrustning globalt.

 

Var vi finns: Bolaget har sitt huvudkontor och laboratorium på Medicon Village i Lund, Sverige och samarbete sker med utvecklingspartners runt om i Europa.

 

Medicon Village utgör tillsammans med Biomedicinskt Centrum på Lunds universitet, European Spallation Source (ESS), MAX IV och andra aktörer i regionen en unik koncentration av forskning och utveckling kopplat till Life science. Verksamheterna har en tydlig mission att förändra och förbättra.

 

Spermosens är del av den innovativa och expansiva Life Science sektorn i Öresundsregionen.

 

Finansiella kommentarer

Nettoomsättning och rörelseresultat för kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).

 

Rörelsens kostnader uppgick till -3 248 KSEK (-2 508). Kostnadsökningen är främst hänförlig till ökade kostnader för Forskning och Utveckling. Kostnaderna för Forskning och Utveckling uppgick till -1 584 KSEK (-900). Kostnaderna består till större delen av inköp från externa leverantörer. I Forskning och Utveckling ingår för avskrivningar av materiella anläggningstillgångar som uppgick till -40 KSEK (0). Avskrivningarna relaterar sig främst till laboratorieutrustning. Utvecklingsutgifter om 2 387 KSEK (3 945) har aktiverats i balansräkningen. Kostnaderna för Administration uppgick till -1 636 KSEK (-1 615). Kostnaderna består till större delen av personalkostnader.

 

Finansnetto och skatt

Kvartalets resultat före skatt uppgick till -3 274 KSEK (-2 538). Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,11 kr (-0,24).

 

Kassaflöde och finansiering

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 852 KSEK (-2 097), varav -656 (441) KSEK är hänförligt till ökad kapitalbindning. Under kvartalet har investeringar i laboratorieutrustning genomförts om 45 KSEK (0).

 

Under kvartalet har återbetalning av lån från Almi upptagna under 2020, respektive 2022 gjorts med 108 KSEK. Under januari månad genomfördes en företrädesemission uppgående till 24,4 MSEK (varav ökning av aktiekapitalet med 2 908 KSEK) före emissionskostnader om 5,6 MSEK. Bolaget har därmed tillförts ett totalt netto om 18,8 MSEK.

Totalt kassaflöde för kvartalet uppgår till 12 595 KSEK (-5 154).

 

Likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 13 147 (1 537) KSEK. Bolaget har på balansdagen en total räntebärande skuld om 1 252 KSEK (1 464). Företagsledningen bedömer att bolaget kan bedriva den planerade verksamheten under 2023 med inkomna medel på ca 19 mkr från emissionen som registrerades den 8 februari 2023, samt de utgivna teckningsoptionerna i den senaste emissionen. Styrelsen planerar för att bolaget tillförs kapital för att ha god framförhållning i den planerade investeringstakten, vilket kan innebära att ytterligare kapital behöver tillföras bolaget.

 

Det totala egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 45 312 KSEK (21 100) och eget kapital per aktie till 0,72 kr (2,01).

 

Personal och organisation

Medelantalet anställda i bolaget var, vid periodens slut, 6 (6). Av de anställda var 3 (2) kvinnor.

 

Övrig information

Bolaget

Spermosens AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 559179–0380. Bolaget grundades 2018 i samband med att patentansökan inlämnades avseende att använda JUNO-proteinet som en indikator för manlig fertilitet.

 

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes på årsstämman 2022 Eva Nilsagård, Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic och Kushagr Punyani som styrelseledamöter. Christina Östberg Lloyd valdes in som ny ordinarie styrelseledamot. Eva Nilsagård omvaldes som styrelsens ordförande.

 

Redovisningsprinciper

Spermosens tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Bolaget har bytt från kostnadsslagsindelad resultaträkning till funktionsindelad resultaträkning för att ge en bättre beskrivning av företagets verksamhet. Jämförelsetalen har omräknats. Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. För ytterligare information hänvisas till bolagets årsredovisning för 2022.

 

Transaktioner med närstående

Bolag ägt av styrelseledamot Kushagr Punyani har under kvartalet totalt fakturerat 312 (389) KSEK vilket inkluderar konsultarvode för rollen som CSO.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer finns

utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2022. Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat sedan dess som påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av bolagets risker och hantering av dessa.

 

Omvärldsrisk

I följderna av kriget i Ukraina ser vi en risk av påverkan avseende komponentbrist och förlängda ledtider. Påverkan från en högre inflation kan inte uteslutas.

 

Uppskattning och bedömningar

För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning, samt av lämnad information i övrigt.

 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder, är främst bedömningar om marknadsförutsättningar och därmed värdet på bolagets anläggningstillgångar.

 

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

___________________________________________________________________________________

Undertecknade försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Lund 19 april 2023

 

 

 

Eva Nilsagård    Ingela Liljeqvist Soltic  Søren Melsing Frederiksen

Styrelsens ordförande   Styrelseledamot   Styrelseledamot

 

 

 

 

Christina Östberg-Lloyd   Kushagr Punyani   Ulrik Nilsson

Styrelseledamot    Styrelseledamot   Verkställande direktör

       

 

Finansiella rapporter i sammandrag

 

 

 

 

 

NOTER

 

 

Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden

Bolagets aktiekapital uppgår till 4 119 367,60 kronor fördelat på 41 193 676 utestående aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Handel i aktien sker på Spotlight Stock Market under handelsnamnet SPERM och ISIN-kod SE0015346424.

Incitamentsprogram

Bolaget har två pågående incitamentsprogram om totalt 1 366 800 teckningsoptioner vilka alla ger rätt att teckna en ny aktie. Alla teckningsoptioner har utgetts till marknadsmässigt värde, beräknat enligt ”Black Scholes”-formeln. Om alla utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer utspädningseffekten uppgå till cirka 3,3 procent.

 

 

För mer information om och fullständiga villkor beträffande teckningsoptionsprogram 2020/2023 hänvisas till beslutet på den extra bolagstämman den 28 september 2020. För mer information om och fullständiga villkor beträffande teckningsoptionsprogram 2022/2025 hänvisas till beslutet på den bolagstämman den 12 maj 2022.

 

 

Största ägarna 31 mars 2023

Aktieägare, som ej är ägarregistrerade, utan vars aktier är placerade i försäkringar och depåer syns ej i denna förteckning.

 

Övriga konvertibler, teckningsoptioner och andra aktierelaterade instrument

I enlighet med memorandum inför notering vid Spotlight Stock ingick bolaget ett kontrakt med Gemstone Capital A/S (”Gemstone”) som gav Gemstone rätt att erhålla 156 500 teckningsoptioner som delersättning för finansiella tjänster. Teckningsoptionerna ger Gemstone möjlighet att när som helst under fem (5) år från första dag för notering förvärva aktier i Bolaget. Lösenpriset för att teckna aktierna uppgår till det lägsta av aktiepriset vid noteringsemissionen och en eventuell framtida nyemission i Bolaget. Vid bokslutsdagen har Gemstone 78 251 teckningsoptioner.

I enlighet med memorandum inför företrädesemission 2023 utgjorde En (1) Unit en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Teckning av aktier med stöd i TO2 ska ske under tiden från och med den 29 januari 2024 till och med den 15 februari 2024. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på den plattform/marknad som aktierna är noterade på under perioden från och med den 27 november 2023 till och med den 15 december 2023, dock lägst 0,84 SEK och högst 2,52 SEK. Vid bokslutsdagen finns 29 077 889 teckningsoptioner (ISIN SE0019176462).

Finansiell kalender

Delårsrapport andra kvartalet 2023  14 juli 2023

Delårsrapport tredje kvartalet 2023   13 oktober 2023

 

Bolagets finansiella rapporter finns tillgängliga på

www.spermosens.com

 

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas den 12 maj 2023, kl. 11.00 på Scheeletorget 1, The Spark, Lund. Årsredovisningen för 2022 finnas tillgänglig på Spermosens hemsida och huvudkontor. Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdag den 4 maj 2023 och anmält sin avsikt till deltagande i enlighet med vad som anges i kallelsen till årsstämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 8 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. För fullständiga anvisningar hänvisas till kallelsen till årsstämman.

 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

 

Valberedning

Enligt de principer för inrättande av valberedning som antogs på årsstämman 2022 har en valberedning utsetts. Ytterligare information återfinns på Bolagets hemsida[vi].

 

Valberedningen består av Kushagr Punyani, Mohamad Takwa och Søren Melsing Frederiksen.

 

 

Frågor kring rapporten besvaras av:

Ulrik Nilsson, VD

Tel: +46 (0)72-888 28 11

E-post: uni@spermosens.com

 

 

 

 

[i] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility

[ii] https://fertilityeurope.eu/

[iii] https://doi.org/10.1093/biolre/ioz161

[iv] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis

[v] https://www.medscinet.com/qivf/arsrapporter.aspx

[vi] https://spermosens.com/investors/valberedning/?lang=sv


Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-19 19:00 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)

Prenumeration