Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-25 15:10:28

I Love Lund AB (publ): Kommuniké från årsstämman 2023 i I Love Lund AB (publ)

Vid bolagsstämman i I Love Lund AB (publ) som ägde rum den 21 april 2023, fattades i huvudsak följande beslutallt enhälligt och enligt förslag.

 • Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
   
 • Årsstämman beslöt att resultatet enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, d.v.s. ingen vinstutdelning och resultatet övergår och balanseras i det nya årets räkning.
   
 • Årsstämman beviljade styrelsens samtliga ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
   
 • Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska styrelsearvode utgå med belopp upp till ett halvt inkomstbasbelopp till vardera styrelseledamot. Ingen ytterligare ersättning ska utgå för utskottsarbete. Till revisor ska utgå arvode enligt godkänd räkning inom ramen för sedvanliga debiteringsnormer.
   
 • Björn Englund, Joakim Falkäng, Lena Brandt-Persson och Anders Dahlin omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Charlotte Hauksson valdes som ny ordinarie styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
   
 • Auktoriserad revisor Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB omvaldes som huvudansvarig revisor, med auktoriserad revisor Mats-Åke Andersson, HLB Auditoriet AB som revisorssuppleant, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
   
 • Årsstämman beslöt att det för närvarande inte är aktuellt att föreslå något villkorspaket eller aktierelaterat avkastningsbaserat incitamentsprogram till ledande befattningshavare.
   
 • Årsstämman beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag till nyemissionsbemyndig-ande.

  Styrelsen bemyndigas därmed att med villkor som kunna förenas i 2 kap. 5 § andra stycket 1 - 3 och 5 aktiebolagslagen och inom ramen för bolagets angivna aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av som högst 150 000 aktier av serie A och/eller serie B, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare, samt med eller utan bestämmelse om kontant, kvittning eller apport, intill nästa årsstämma 2023.

  Vid avvikelse från företrädesrätten ska de nya aktierna emitteras till ett belopp som ansluter till marknadsmässig teckningskurs, såsom fastställs av styrelsen, vilket normalt definieras såsom internt uppskattat återanskaffningsvärde med försiktighetsprincip. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska ha som grund marknadsmässig kurs med eventuell justering för sedvanlig rabatt eller tillägg som styrelsen kan bedöma erforderlig.

  Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

   
 • Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att tillåta en marknadsföringsbudget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, motsvarande max en procent utöver nuvarande budgetram för operativa kostnaderna. Syftet med bemyndigandet är att kunna verka för en bredare folklig penetration i Lunds kommun. 

Fullständigt beslutsunderlag

För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till I Love Lunds hemsida www.ilovelund.se

För mer information vänligen kontakta:

Anders Dahlin, Styrelseordförande

Telefon: +46 70-642 88 83,

E-post: anders.dahlin@ilovelund.se

Björn Englund, VD

Telefon: +46 73-529 53 33

E-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Hemsida: www.ilovelund.se

Det här är I Love Lund:

I Love Lund AB är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund. Vi investerar företrädesvis i aktier i onoterade bolag med innovationshöjd som är i tidig utvecklingsfas. Investeringsportföljen är bred och diversifierad och ska reflektera framtidens framgångsrika näringsliv. Våra affärsmässigt värdeskapande investeringar skall ge en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. Vi tar minoritetspositioner, inte majoritetsägande med operativt ansvar. En röd tråd är att portföljbolagen ska få arbeta fritt. Synergier kan uppstå med den expertis som finns i och runt vårt bolag, där vi kan ge understöd i form av kapital, nätverk och agerar kompetent bollplank vad gäller strategier och styrning. I kärnverksamheten ingår även att skapa investeringsrelaterade och nätverksaktiviteter för våra aktieägare. I Love Lund är noterat på Spotlight Stock Market under tickern "Love B".

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)