Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-28 07:30:39

Invoicery Group AB: Kallelse till Bolagsstämma i Invoicery Group AB

Aktieägarna i Invoicery Group AB, org.nr 559395-6955, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2023 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 13 i Uppsala

 

Rätt att delta vid årsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels senast den 17 maj 2023 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast den 24 maj 2023 anmäla sin avsikt att delta.

Anmälan om deltagande kan göras antingen via e-post till malin.lundberg@frilansfinans.se eller skriftligen till Bolaget Att. Invoicery Group AB ”Investor Relations”, Dag Hammarskjölds väg, 752 37 Uppsala. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och antalet eventuella biträden (högst två).

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före årsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, www.frilansfinans.se/investor-relations/ vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 22 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1.       Val av ordförande och protokollförare vid stämman

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd

3.       Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

4.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.       Godkännande av dagordningen

6.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7.       Beslut om

a)       fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b)      dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)       ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8.       Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

9.       Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisor

10.   Val av styrelseledamöter och revisor samt, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleant.

11.   Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8-10

Stephen Schad i egenskap av huvudägare genom bolaget Stephen Schad Invoicery Invest AB (18 087 926 aktier) föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleant och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Följande sammansättning av styrelsen föreslås; Regina Sipos, ordförande, Mia Jurke ledamot, Mats Ottosson, ledamot samt Stephen Schad ledamot. Arvode till de oberoende ledamöterna föreslås till 2,5 prisbasbelopp och ordförande föreslås erhålla 5,1 prisbasbelopp. Som revisor föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB på löpande och godkänd räkning.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor Dag Hammarskjölds väg 13, 752 37 Uppsala och på Bolagets webbplats https://www.frilansfinans.se/investor-relations/ senast tre veckor innan årsstämman.

 

Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin e-postadress.

 

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med årsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Bolaget har 29 045 455 aktier och röster.

 

 

______________________

Uppsala i april 2023

Styrelsen Invoicery Group AB

 

 

FÖR MER INFORMATION:

Stephen Schad /vd stephen.schad@frilansfinans.se

Malin Lundberg Müller / Bolagsjurist malin.lundberg@frilansfinans.se 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Invoicery Group AB