Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-05 08:18:56

Tendo AB: Tendo offentliggör delårsrapport för januari – mars 2023

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/finansiella-rapporter-och-bolagsstyrning). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

2023.01.01 – 2023-03.31 (första kvartalet)

  • Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 KSEK (3 KSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 206 KSEK (-1 068 KSEK)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -4 068 KSEK (-1 224 KSEK) 
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,29 SEK)
  • Soliditeten uppgick den 31 mars 2023 till 89 % (88 %)
  • Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till 2 602 KSEK (2 992 KSEK)

Väsentliga händelser under perioden

Tillverkningsavtal med OIM Sweden AB

Den 13 januari meddelar Tendo att Bolaget har tecknat ett tillverkningsavtal med OIM Sweden AB för tillverkning av Bolagets första produkt Tendo OneGrip. Avtalet gäller tillverkning och montering av kontrollenheten inklusive sensorer av Tendo OneGrip. Handsken och de textila delarna tillverkas av en annan producent för att OIM Sweden sedan ska kunna färdigställa monteringen.

Extra bolagsstämma

Den 8 mars håller Tendo extra bolagsstämma där stämman beslutade om förändring av bolagsordningen samt bemyndigade styrelsen att besluta om emissioner. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om företrädesemission

Den 10 mars beslutar Tendo om företrädesemission av units om initialt cirka 9,4 MSEK i syfte att kommersialisera Tendo OneGrip och optimera produkten inför CE-märkning.

LOI med Sunnaas Rehabilitation Hospital

Den 28 mars meddelar Tendo att Bolaget har tecknat ett Letter of Intent med Sunnaas Rehabilitation Hospital i Oslo för att utvärdera de kliniska fördelarna med Tendo OneGrip under en klinisk utvärdering. Den kliniska studien är planerad att genomföras under hösten 2023.

En första remiss av Tendo OneGrip

Den 29 mars meddelar Tendo att en första användare har blivit remitterad en Tendo OneGrip av sin vårdgivare, vilket är första steget i orderprocessen mot att leverera en Tendo OneGrip till en användare och en oerhört viktig milstolpe för kommersialiseringen av Tendos första produkt.

Bidrag från Vinnova

Den 30 mars meddelar Tendo att Bolaget beviljas bidrag tillsammans med samarbetspartner Sigma Lundinova AB från Vinnova på 3 000 000 kronor för klinisk validering samt utveckling av generisk version av Tendo OneGrip inför CE-märkning. Maximal andel som bidraget får utgöra av de stödberättigande kostnaderna är 35 procent. Bidraget är ett maximalt bidrag under projekttiden april 2023 - maj 2024 och betalas ut i omgångar efter att uppnådda delmål rapporteras. Utbetalningsplan är preliminär och kan justeras beroende på den faktiska förbrukningen av Bolagets medel.

Avtal med Bandagist Jan Nielsen A/S

Den 31 mars meddelar Tendo att Bolaget har tecknat ett avtal med Bandagist Jan Nielsen A/S för produktionen av de textila delarna av Tendo OneGrip.

LOI med Jan Nielsen A/S

Den 31 mars meddelar Tendo att Bolaget har tecknat ett Letter of Intent med Bandagist Jan Nielsen A/S inför kommersialiseringen av Tendo OneGrip på den danska marknaden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Avslutade litteratur- och användarvänlighetsstudier

Den 4 april meddelar Tendo att Bolaget har avslutat sina litteratur-och användarvänlighetsstudier med positivt resultat och att Tendo OneGrip kan användas på ett korrekt och säkert sätt.

Total teckning om cirka 63,5 procent

Den 5 april meddelar Tendo att företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 43,5 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka 20 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om cirka 63,5 procent. Tendo tillförs därmed cirka 6 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i optionsinlösen

Den 12 april meddelar Tendo att inga teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Bolagets noteringsemission som genomfördes i mars 2022 har nyttjats.

Rekrytering av Commercial Lead

Den 18 april meddelar Tendo att Bolaget stärker teamet genom att anställa Peter Andersson som Commercial Lead med ansvar för Bolagets försäljning och marknadsföring.

Internationella mässor för vårdpersonal och robotexperter

Den 21 april meddelar Tendo att Bolaget ökar sin närvaro på marknaden genom att delta på internationella mässor för vårdpersonal och robotexperter. Under våren deltar Tendo på ISPO World Congress i Mexico och Parderborner Robotic Summit i Tyskland.

VD Sofie Woge har ordet

Det har nu gått ungefär ett år sedan Tendos börsintroduktion på Spotlight Stock Market och det är med stolthet som jag tittar tillbaka på det gångna året och hur teamet tillsammans har arbetat för att uppnå våra målsättningar och viktiga moment inför kommersialiseringen av vår första produkt, Tendo OneGrip. Under det första kvartalet 2023 har en stor del av vårt fokus varit på att färdigställa studier som vi påbörjade under 2022, knyta samarbeten som är viktiga för vår fortsatta utveckling, samt att stärka vår närvaro inom sjukvården bland potentiella användare. Vi har ett spännande år framför oss med fortsatt ambitiösa målsättningar som vi ser fram emot att arbeta med för att uppnå.

De första månaderna på året har varit intensiva och vi har tecknat flera viktiga avtal för den fortsatta utvecklingen av Tendo OneGrip inför marknadslanseringen. Sedan tidigare har vi arbetat med OIM Sweden för att utveckla och anpassa tillverkningen av vår produkt, detta samarbete har fungerat väldigt bra och vi kunde glädjande meddela ett fördjupat samarbete som gäller tillverkning och montering av kontrollenheten och sensorer. De textila delarna till Tendo OneGrip tillverkas av Bandagist Jan Nielsen, ett ortopedtekniskt företag baserat i Köpenhamn som vi ingick avtal med i slutet av mars. Den textila handsken kommer att tillverkas löpande efter beställning eftersom den skräddarsys för varje enskild användare. Bandagist Jan Nielsen har gedigen erfarenhet från arbetet med stödjande ortosskenor och högteknologiska exoskelett, därför har vi förutom produktionsavtalet även tecknat en avsiktsförklaring för att nå den danska marknaden och inleda försäljning i Danmark under året.

För att öka förtroendet på befintliga och nya marknader, öka vår försäljning och möjliggöra en CE-märkning av Tendo OneGrip planerar vi att tillsammans med Sunnaas Rehabilitation Hospital genomföra en klinisk studie. En CE-märkt version av vår produkt innebär goda möjligheter att nå ut till fler marknader och användare. Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med kliniker, arbetsterapeuter och patienter på ett av Norges tre sjukhus med särskilt ansvar för rehabilitering och uppföljning utvärdera vår teknik. Kort efter den signerade avsiktsförklaringen med Sunnaas fick vi besked från Vinnova att vi har beviljats ett bidrag på 3 000 000 kronor tillsammans med vår samarbetspartner Sigma Lundinova. Bidraget ska användas för den kliniska studien och för att utveckla en generisk version och CE-märkning av Tendo OneGrip. Projektet, som vi har påbörjat nu under våren, kommer att pågå till maj 2024 och bidraget betalas ut i omgångar mot en medfinansieringsnivå på 65 % i samband med att vi rapporterar uppnådda delmål till Vinnova.

Under mars månad uppnådde vi en oerhört viktig milstolpe för kommersialiseringen när en första användare blev remitterad en Tendo OneGrip av sin vårdgivare. Det är det första steget på orderprocessen som sedan följs upp med måttagning och anpassning på en ortopedteknisk avdelning samt tillverkning av en skräddarsydd enhet till användaren. Nu ser vi fram emot att kunna färdigställa den första ordern och att fler användare blir remitterade en Tendo OneGrip så vi därefter kan leverera de första specialanpassade Tendo OneGrip till människor som verkligen är i behov av hjälpmedel i sin vardag.

I början av april avslutade vi vår företrädesemission av units och jag vill återigen tacka våra befintliga aktieägare och nya investerare som valde att teckna i emissionen. Utfallet blev inte som vi hade hoppats på och vi arbetar nu vidare med att konsolidera våra resurser för att fortsätta den kommersiella resan som vi har påbörjat under våren. För att närma oss internationell expansion och öka försäljningen kommer vi också revidera planen för optimering av Tendo OneGrip, klinisk studie och CE-märkning samt söka fortsatt finansiering.

Avslutningsvis vill jag säga tack till Team Tendo och våra partners som vi samarbetar med i utvecklingen av Tendo OneGrip och givetvis även till våra investerare som är med på vår spännande resa. Ta gärna del av min presentation från Financial Stockholm här, där jag beskriver Tendo som bolag och utvecklingen av vår första produkt, Tendo OneGrip.

Sofie Woge - VD, Tendo AB

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:

Sofie Woge, VD, Tendo

Telefon: (+46) 760 - 21 22 13

E-post: sofie@tendoforpeople.se

Hemsida: www.tendoforpeople.se

Kort om Tendo

Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tendo AB

Prenumeration