Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-05 12:13:00

JS Security Technologies Group AB: Kommuniké från årsstämma i JS Security Technologies Group AB

Vid årsstämman den 5 maj 2023 i JS Security Technologies Group AB fattades följande beslut: 

 • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.
   
 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
   
 • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
   
 • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.
   
 • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar inom koncernen. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
   
 • Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Niclas Folkesson, Anders Pätsi, Liselott Lading, Paul Ulvinius, Pierre Grönberg och Pontus Wilgodt. Niclas Folkesson valdes till styrelsens ordförande. 

  Till revisor valdes Fineasity AB om. Fineasity AB har meddelat bolaget att Ben Behnam Mahajerzadeh-Heidari, auktoriserad revisor, kommer verka som huvudansvarig revisor. 
   
 • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag till bemyndigande intill nästa årsstämma.
   
 • Stämman beslutade att bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt § 4 och bolagsordningens gränser för antalet aktier enligt § 5 ska ändras till att fortsättningsvis ha följande respektive lydelse.

  § 4 Aktiekapital 

  Aktiekapitalet ska vara lägst 1.293.441,20 kronor och högst 5.173.764,80 kronor.

  § 5 Antal aktier  

  Antalet aktier ska vara lägst 12.934.412 och högst 51.737.648. 

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2023-04-05.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB