Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-05 17:10:44

Mindark PE Aktiebolag: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

MindArk PE AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 5 maj 2023. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2022 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter nyvaldes Klas Moreau, Karl Linus Norén och Leif Åke Evander. Till styrelsens ordförande nyvaldes Björn Dierks.  

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält den auktoriserade revisorn Konstantin Belogorcev som huvudansvarig.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 90 000 kronor vardera till styrelseledamöterna och med 120 000 kronor till styrelseordförande.

Stämman beslutade även att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Kontaktperson

Gunilla Krogh

CFO, MindArk PE AB (publ)

gunkro@mindark.com

Tel: +46 31 607 260

MindArk PE AB (publ) 

Org. nr. 556640-4769

Masthamnsgatan 5

413 27 Gothenburg

www.mindark.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mindark PE Aktiebolag