Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-09 07:30:00

Tura Group AB: Tura Group – offentliggörande av Q1 rapport 2023

 

Tura Group AB offentliggör härmed rapport för första kvartalet Q1 för perioden januari – mars 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.turascandinavia.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

 

STABIL FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT FÖR KVARTALET OCH STRUKTURARBETET I HAPPY PLUGS TILL STOR DEL GENOMFÖRT

 

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2023

 

Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 219,5 Mkr (207,0 Mkr) vilket motsvarar en ökning med 6,0%. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 6,6% eftersom förvärvet av Happy Plugs medfört kundreturer under perioden.
 • Bruttovinsten uppgick till 44,3 Mkr (42,8 Mkr); en bruttomarginal om 20,2% (20,7%)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10,2 Mkr (15,9 Mkr); en EBITDA-marginal om 4,6% (7,7%) varav strukturarbetet med Happy Plugs inverkade med -3,8 Mkr (0) eller 1,7% procentenheter (0%). Därmed uppgick den justerade EBITDA-marginalen till 6,3% (7,7%).
 • Rörelsens kostnader uppgick till 212,8 Mkr (192,0 Mkr) varav 4,6 Mkr (0) var hänförliga till Happy Plugs.
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 5,1 Mkr (14,3 Mkr) varav Happy Plugs inverkade med -6,0 Mkr (0).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 kr (0,26 kr) varav Happy Plugs inverkade med -0,10 kr/aktie (0).
 • Eget kapital per 31 mars 2023 uppgick till 277,5 Mkr (254,2 Mkr)
 • Likvida medel per 31 mars 2023 uppgick till 14,4 Mkr (48,8 Mkr)
 • Genomsnittligt utestående antal aktier uppgick till 49 230 770 (42 830 770)

 

 

VD KOMMENTAR I SAMMANDRAG


VD Stefan Eriksson är nöjd med kvartalet som helhet och koncernen har klarat sig väl med beaktande av rådande omvärldsfaktorer samt i förhållande till jämförbara konkurrenter.

Förvärvs- och strukturarbetet med Happy Plugs har varit mer omfattande än förväntat och har belastat koncernens resultat och likviditet under kvartalet men har till största delen genomförts.

En EBITDA-marginal, exklusive effekterna från Happy Plugs, om 6,3 % är godkänd under rådande marknadsförutsättningar. Han avslutar VD-kommentaren med en övertygelse om att Tura Group står väl rustat för att fortsätta leverera hållbar tillväxt och värde för aktieägarna.

 

VIKTIGA HÄNDELSER 1 JANUARI – 31 MARS 2023

 

 • Förvärvet av Happy Plugs-koncernen genomfördes planenligt den 2 januari 2023

Affären beräknades under innevarande år tillföra koncernen en omsättning om cirka 60 miljoner kr och förväntas efter strukturarbete nå lönsamhet senast 2024. Strukturarbetet har emellertid visat sig vara mer omfattande än beräknat samtidigt som produkterna genomgår en generationsväxling innebärande att en prognos för omsättningstillskottet under innevarande antas bli lägre. Köpeskillingen på skuldfri basis uppgick till 23,4 Mkr och finansierades genom upplåning. Tillträde skedde den 2 januari 2023 och hela köpeskillingen erlades kontant vid tillträdet. Förvärvet medförde en goodwillpost om 37,6 Mkr vilken avskrivs linjärt över 5 år.

 

 • Förslag till utdelning

Vid sammanträde den 21 februari 2023 beslöt styrelsen att föreslå årsstämman utdelning med 0,30 kr per aktie eller 14 769 231 kr.

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

  

UTDELNING

Styrelsen och verkställande direktören har beslutat föreslå årsstämman utdelning för räkenskapsåret 2022 med 0,30 kr per aktie eller sammanlagt 14 769 231 kr. 
 

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålles i Kungsbacka måndagen den 29 maj 2023, kl. 15.00.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Eriksson, Tura Group AB

+46 73 351 52 71

stefan.eriksson@turascandinavia.com

 

Stefan Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tura Scandinavia AB är en ledande nordisk distributör av tillbehör inom Audio, Video, Mobil, Data, Foto, TV, Gaming och SDA. Vår filosofi är: ett brett sortiment, starka varumärken och snabb leverans. Verksamheten grundades i Göteborg 1976 och vi bedriver idag verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och logistikcentret i Nässjö, Sverige.

 

 

Energigatan 15B, 434 37 Kungsbacka, Sweden, Telephone +46 300 56 89 00 www.turascandinavia.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tura Group AB

Prenumeration