Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-09 14:56:22

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: Railway Metrics and Dynamics offentliggör utfall i utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) ("RMD" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under det fjärde kvartalet 2022. Totalt utnyttjades 2 641 552 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 85,53 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 1 320 776 aktier till en teckningskurs motsvarande 1,57 kr SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs RMD cirka 2 073 618 kr SEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 175 000 kr SEK.

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 pågick under perioden från och med den 16 april 2023 till och med den 30 april 2023. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 fastställdes till 1,57 SEK och två (2) teckningsoptioner gav rätt att teckna en ny aktie. Totalt utnyttjades 2 641 552 teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av 1 320 776 aktier, vilket innebär att cirka 85,53 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades för teckning av aktier. Aktier som tecknats och betalats kommer registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimsaktier (IA) tills registrering av emissionen har slutförts hos Bolagsverket, varvid interimsaktierna automatiskt kommer att omvandlas till aktier i RMD.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 ökar antalet aktier i RMD med 1 320 776 aktier, från 17 755 690 aktier till 19 076 466 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 52 831,0 SEK från cirka 710 227,6 miljoner kr SEK till cirka 763 058,7 SEK.

Rådgivare

Swedish North Point Securities AB är finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut till Bolaget i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna av serie TO1.

Denna information är sådan information som RMD är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-09 kl 14.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD:s aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB