Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-12 12:15:00

Spermosens AB (publ): Kommuniké från Spermosens årsstämma

Vid årsstämman i Spermosens AB (publ), org.nr. 559179–0380, den 12 maj 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.spermosens.com

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning, resultatdisposition och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

 

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2022.

 

Val av styrelseledamöter samt revisionsbolag

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes på årsstämman Eva Nilsagård, Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic, Christina Östberg Lloyd och Kushagr Punyani som styrelseledamöter.

Eva Nilsagård omvaldes som styrelsens ordförande. Revisionsbolaget Mazars omvaldes som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med auktoriserade revisorn Andreas Brodström som huvudansvarig revisor.

 

Arvoden till styrelseledamöterna och revisor

I enlighet med valberedningens förslag i kallelsen beslutades det enhälligt att ersättning till envar styrelseledamot, totalt 600 000 (600 000) kronor, ska utgå med följande belopp:

  • 200 000 (200 000) kronor till styrelsens ordförande; och
  • 100 000 (100 000) kronor till envar av de stämmovalda styrelseledamöterna.

Vidare beslutades enhälligt att ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i eventuella styrelseutskott.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

 

Instruktioner till valberedning

Stämman beslutade om förändrad instruktion för valberedningen. Valberedningsinstruktionen finns på bolagets hemsida: https://www.spermosens.com/investors/nomination-committee/

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och även innefatta att betalning för de nya aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna ska kunna ske både kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Antalet aktier, optioner och/eller konvertibler som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent av registrerat aktiekapital (vid tidpunkten för beslutet om nyemission). Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

 

 

 

Eva Nilsagård avslutade årsstämman och det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt.

 

Detaljerad information om besluten finns i kallelsen till årsstämman och övriga stämmohandlingar, se bolagets hemsida, www.spermosens.com, eller under nyheter på Spotlight Stock Markets hemsida.

 

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, CEO

+46 (0) 72 888 28 11

 

 

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com

 

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på en oberoende forskargrupps upptäckt av det s k JUNO-proteinet i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)

Utskick från Spotlight Group